DTPO0410

DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Polish Edition ISSN 1730-315X Wyniki najnowszych badań po- twierdzają znaczny wzrost przy- padków infekcji powiązanych komórek rakowych Oesophageal squamouszPapillomavirus(HPV) skorelowanychprawdopodobnie z wirusem HPV przenoszonym drogą płciową. Pomimo niewielkiego spadku występowania najczęstszego wśród nowotworów raka (okolic szyi igłowy),wciąguostatnichlatznacz- nie wzrosła liczba osób, u których wykryto komórki OSCC (płaskoko- mórkowy rak jamy ustnej i gardła), zwłaszcza w krajach gospodarczo rozwiniętych.WUSApoziomtennie ulegał zmianie od 1975 r. aż do r. 1999, natomiast w latach 1999-2006 odnotowano wzrost o 22%. W Wiel- kiejBrytaniiod1989r.do2006r.wy- kryto o 51% więcej przypadków no- wotworówjamyustnejigardławśród mężczyzn. Grupa badaczy pod kie- runkiem Hisham Mehanna (Insitute ofHeadandNeckStudiesandEduca- tion, University Hospital, Coventry) jako przyczynę tej sytuacji podaje wzrost częstości występowania no- wotworów powiązanych z HPV. Badania wskazały również 70% wzrost (od 1970 r.) wykrytych przypadków HPV w biopsji wyko- nanej w celu diagnozy raka jamy ustnej i gardła w Sztokholmie. W USA powiązane z HPV przy- padki komórek OSCC zostały zauważone w 60-80% ostatnich próbek biopsji, w porównaniu z 40% w ostatnich 10 latach. Naj- większągrupęryzykawtymzakre- sie stanowią osoby, które miały 6 lub więcej partnerów seksualnych oraz mężczyźni, którzy wcześnie rozpoczęli współżycie seksualne. Fundacja walcząca z rakiem jamy ustnej zaapelowała o wpro- wadzenie w Wielkiej Brytanii nowego testu, który pomógłby zdiagnozować raka jamy ustnej w bardzo wczesnym stadium. Bry- tyjskaFundacjaZdrowiaJamyUst- nej (BDHF) chce wprowadzenia powszechnych badań wykrywa- jących HPV w bardzo wczesnym stadiumwjamieustnej,możliwych do wykonania w gabinecie den- tystycznym. Dr Nigel Carter – zarządca BDHF podkreśla jedno- cześnie wagę wczesnej diagnozy: „Największa szansa na zwalczenie raka to wykrycie choroby w bardzo wczesnym stadium, zwiększa to możliwości wyleczenia o ponad 90%”. DT Strona 9 Perspektywy Miniimplanty – powikłania i zagrożenia Strona 12 Praktyka Wypełnianie ubytków klasy II metodą bezpośrednią Strona 8 Praktyka Rozbudowa gabinetu – korzyści dla rozwoju praktyki KWIECIEŃ + MAJ 2010 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 8, NR 4+5 Wczesne wykrywanie nowotworów Blend-a-med PRO-EXPERT OCHRONA DZIĄSEŁ pasta o działaniu bakteriostatycznym NOWE SPOJRZENIE NA OCHRONĘ DZIĄSEŁ I NADWRAŻLIWOŚĆ Pomaga chronić dziąsła przez działanie ograniczające rozmnażanie bakterii i uwalnianie toksyn. Pomaga w zmniejszaniu recesji dziąseł powodujących obnażanie kanalików zębinowych, które prowadzi do nadwrażliwości zębów. Redukcja płytki Ochrona dziąseł Zapobieganie i leczenie nadwrażliwości zębów AD AESIC (Association for Euro- pean Safety & Infection Con- trol in Dentistry) jest pierwszą organizacją o zasięgu europej- skim, która stawia sobie za cel działania na rzecz zapobiega- niazakażeniomwstomatologii. Wśród członków-założycieli organizacji są m.in.: SciCan, W&H, DürrDental. Pierwsze oficjalne spotkanie zostało za- planowanena18.listopada2010r., a jego miejscem będzie Leeds w Wielkiej Brytanii. AESIC ma zamiar nie tylko być źródłem informacji na temat standardów dotyczących syste- mu kontroli zakażeń, stawia so- bie także zadanie ujednolicenia norm dotyczących dekontami- nacjiwEuropie.Zamierzadziałać dla i we współpracy z całym śro- dowiskiem stomatologicznym na rzecz pacjentów i personelu. Michael Paten z W&H Den- talwerk Bürmoos GmbH przed- stawia cele stowarzyszenia w na- stępujący sposób: „Nadszedł czas, aby powstała organizacja o zasięgu europejskim, która przedstawi konstruktywną pro- pozycję ujednolicenia norm i – co ważniejsze – procedur zwią- zanych z ich zastosowaniem w praktyce. Chociaż Unia Euro- pejska opracowała wiele stan- dardów w zakresie higieny, de- zynfekcji i sterylizacji, to każde państwo członkowskie wierzy, że ich realizacja wygląda inaczej w różnych krajach”. Strona internetowa AESIC (www.aesic.eu) zachęca do współpracy wszystkie osoby zainteresowane ujednoliceniem norm i ich jednoznaczną inter- pretacją. Na stronie znaleźć można kalendarz wydarzeń oraz przewodnik po standardach do- tyczących dezynfekcji i steryli- zacji obowiązujących w Europie. Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy – roczna opłata wy- nosi 10 euro. Bezpłatnie można zalogować się na stronie i uzys- kać dostęp do aktualnych infor- macji związanych z systemem kontroli zakażeń i działaniami AESIC. DT AESIC – działania na rzecz kontroli zakażeń W tym numerze ORTHOTRIBUNE Foto: Barri AD AD Foto: RagmaImages

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download