DTPO0410

DENTALTRIBUNE Polish Edition Perspektywy 11 Jeśli ten proces jest stale hamowany (np. poprzez mikroprzesunięcia śruby), może dojść do utraty mini- implantu. Przykładanie siły Natychmiastowe lub późniejsze wykorzystanie miniimplantu do przyłożenia siły nie ma prawdopo- dobnie wpływu na wskaźnik niepo- wodzeń.Wielkośćprzykładanejsiły powinna być tak dobrana, aby nie doszło do uszkodzenia zęba, który ma być przesuwany. Jeśli miniim- plant jest połączony z elastycznym łańcuszkiemlubsprężyną,możedo- chodzić do jego mikroprzesunięć. Należy zapewnić jak najmniejszą odległość pomiędzy miniimplan- tem i miejscem przykładania siły ewentualnejsprężynypołączonejze śrubą. W przeciwnym razie układ ten nie będzie skuteczny (Ryc. 7). Powikłaniapozabiegowe Zapalenie Jeśli dojdzie do perimucositis lub periimplantitis, ryzyko utraty miniimplantu jest duże. Dlatego tak ważne jest zapewnienie pacjentowi odpowiednich informacji (w tym instruktażu higieny jamy ustnej) i umożliwienie wizyt kontrolnych. Podczas wizyt kontrolnych należy oceniać miniimplanty (stan tkanek otaczających, stabilizację śruby). Ułożenie elementów połączonych ze śrubą (sprężyn, ramion) może spowodować powstanie nadżerek lub nawet owrzodzeń błony śluzo- wej, należy więc monitorować sy- tuację w tym zakresie i w razie potrzeby podjąć leczenie. Higiena jamy ustnej Pacjent musi zapewnić utrzy- mywanie odpowiedniej higieny wokół miniimplantu. Można użyć do tego celu normalnej szczoteczki do zębów. Istnieją dowody na to, że elektryczne szczoteczki do zębów, szczególnie te z obrotowymi głów- kami, mogą prowadzić do polu- zowania, a w efekcie utraty mini- implantów. Poza samą techniką oczyszczania, niewątpliwe znacze- nie mają także jego częstość i inten- sywność. Bardzo częste szczotko- waniemożeprowadzićdoutrzymu- jących się mikroprzesunięć śruby, co może okazać się niekorzystne. Ubezpieczenieod odpowiedzialnościcywilnej Ortodonci, którzy chcą samo- dzielnie dokonywać wszczepiania miniimplantów w swoich gabine- tachczęstonieznajądobrzewszyst- kich aspektów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dos- tępne polisy pokrywają roszczenia do kwoty od 1,5-5 mln euro. Decy- dując się na zakres ubezpieczenia (i na wysokość składki), należy uwzględnić szczególne cechy prak- tyki. Polisa ubezpieczenia od odpo- wiedzialności zawodowej obejmie także personel, ale może nie obej- mować osób zatrudnionych tym- czasowo. Jeśli profil działalności praktyki ulega jakimkolwiek zmia- nom, właściciel powinien upewnić się, czy w polisach zostanie to uwz- ględnione. Niektóre firmy ubezpie- czeniowe nie różnicują polis dla gabinetów stomatologicznych i ga- binetów ortodontycznych. Jeśliortodontazamierzaosobiś- ciewszczepiaćminiimplanty(coma wiele zalet), jest to zwykle automa- tycznie uwzględniane w polisach. W dokumentach istnieje wówczas określenie „implantologiczny” lub „chirurgiczny”. Jednak w razie ja- kichkolwiekwątpliwościwłaściciel polisy powinien zawsze kontakto- waćsięzeswoimubezpieczycielem i poinformować go o zakresie pro- wadzonego leczenia – szczególnie, jeśli w umowie nie wymieniono leczeniachirurgicznegolubimplan- tologicznego. W takim przypadku roczna składka prawdopodobnie wzrośnie.Wceluochronywłasnych interesów na wypadek pozwu o za- niedbania, lekarz ortodonta powi- nienzawszeprzestrzegaćkilkupod- stawowych zasad. Obowiązek poinformowania Przedrozpoczęciemkażdejpro- cedurypacjentmusibyćpoinformo- wanyocharakterzeiefektachpoten- cjalnych zagrożeń, alternatywnych metodachleczeniaorazkonsekwen- cjach zaniechania leczenia. Dobrze jest stosować drukowane wstępnie szablony przeznaczone do groma- dzenia informacji i wywiadu lekar- skiego oraz zapisywania ważnych danych. Mogą one służyć jako przypomnienie lub zachęta podczas wywiadu z pacjentem. Materiałów drukowanych nie należy w żadnym wypadku używać zamiast dialogu! Materiały pisane muszą dokumen- tować (np. w postaci notki) fakt przekazania pacjentowi w formie ustnej istotnych informacji. Nie wystarczy sam podpis pacjenta, świadka i lekarza. Dokumentacja Dokumentacja jest absolutnie sprawą najwyższej wagi! Zapisy przebiegu leczenia (karta pacjenta, zdjęcia rtg, modele itp.) muszą w jednoznaczny sposób doku- mentować sposób postępowania i wszelkie procedury oraz proble- my lub powikłania. Skrupulatne i dokładne prowadzenie doku- mentacji ma podstawowe znacze- nie, np. w przypadku problemów prawnych–niepełnadokumentacja może być przyczyną przegrania sprawy. Roszczenia o odszkodowanie Jeśli pacjent dozna uszczerbku na zdrowiu lub złoży pozew, zaleca się kontakt z ubezpieczycielem, który będzie nadzorował wszystkie kwestie finansowe i prawne. Podsumowanie Podstawowymi parametrami, które determinują kliniczne powo- dzenie leczenia są jakość kości i ilość miejsca dostępnego w ob- szarze zaplanowanej implantacji, zastosowanie techniki wszczepia- nia odpowiedniej dla stosowanego systemuorazstaranneprzemyślenie założeń biomechanicznych, a także zapobieganie zapaleniu wokół mi- niimplantu. Wiele przyczyn może prowadzić do porażki – czynniki te są ze sobą wzajemnie powiązane (Ryc. 10). Podsumowanieserii artykułów Seria 6 artykułów zaprezento- wanych na łamach Dental Tribune poświęcona została kotwieniu w kości przy wykorzystaniu mi- niimplantów. Autorzy mają na- dzieję,żeudałoimsięosiągnąćcele określone na początku przedsię- wzięcia i dostarczyć (jeszcze nie- zdecydowanym) lekarzom kom- pendiuminformacjiidoświadczeń. Nie jest jednak możliwe szczegó- łowe omówienie tutaj wszystkich aspektów tego problemu. Dlatego zachęcamy zainteresowanych le- karzy do zapoznania się z odpo- wiednim piśmiennictwem. Trzeba też pamiętać, że zawsze wiedza teoretyczna musi być sprawdzona w praktyce. DT Dr Björn Ludwig bludwig@ kieferorthopaedie-mosel.de Kontakt ª AD Ryc. 9: Stopień stabilizacji pierwotnej maleje w miarę wzrostu stop- nia stabilizacji wtórnej. Krytyczny jest moment przecięcia się tych krzywych – wówczas istnieje ryzyko utraty miniimplantu. Budowa Przedoperacyjne Pooperacyjne Śródope- racyjne Umiejętności lekarza Przedwczesna utrata miniimplantów Proces produkcji Ryc. 10: Przyczyny utraty miniimplantów są wzajemnie powiązane. Ryc. 8a Ryc. 8b Ryc. 8c Miniimplanty – powik∏ania i zagro˝eniaWi´ksza stabilizacja wtórna Stabilizacja wtórna Czas po implantacji StabilizacjawkoÊci Wi´ksza stabilizacja pierwotna Stabilizacja pierwotna Ryc. 8a-c: Wieprzowa kość miednicy jest dobrym materiałem do ćwiczeń ze względu na zróżnicowaną grubość kości zbitej (a, b). Ten materiał może być wykorzystywany do symulacji różnych scenariuszy (c).

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download