DTPO0410

Produkty DENTALTRIBUNE Polish Edition14 Znana i ceniona za jakość i nowoczesność urządzeń Firma Sirona (dawny Siemens) – legitymująca się ponad 100-let- nim doświadczeniem w konstruk- cji urządzeń rentgenowskich za- prezentowała niedawno nowy aparat zewnątrzustny Heliodent Plus. Aparat został wyposażony w najnowszej generacji lampę rtg o najmniejszym ognisku 0,4 mm, która gwarantuje uzyskiwanie nie tylko wyższej jakości zdjęć, ale pozwala również na współpracę z nowoczesną radiografią cyfrową o najwyższej na świecie roz- dzielczości – 33 plm. Efektowne wzornictwo, maksymalna prostota obsługi i łatwe pozycjonowanie (stabilność ramienia nożycowego zapewnia nieporuszone zdjęcie) dopełniają charakterystyki tego urządzenia. Nową radiografię Sirony re- prezentuje Xios Plus. Zapewnia nie tylko najwyższą rozdziel- czość, a tym samym najlepszą jakość obrazu, ale oferuje także wiele innowacyjnych rozwiązań, jak np.: możliwość pracy z 2 czujnikami rów- nocześnie. Oprogramowanie uwzględnia nie tylko typowe, ale także bardziej specjalis- tycznesytuacje,jestprzytymłatwe w obsłudze. Do znanych i cenio- nych przez użytkowników rentge- nów pantomograficznych Sirony nie wprowadzono istotnych zmian technicznych. Jedyną innowację stanowi możliwość rozbudowy tych urządzeń do tworzenia obra- zów 3D, co stanowi stosun- kowo tanie i bardzo korzystne ze względów klinicznych roz- wiązanie dla lekarza. Obszar obrazowania obejmuje walec o średnicy 7 cm i wysokości 8 cm. Jest na tyle duży, że można na jego podstawie prze- prowadzić pełne planowanie implantologiczne. Amadar ul. Świętokrzyska 14 00-050 Warszawa Tel.: (22) 826 43 81 www.amadar.pl AD AD Rentgenodiagnostyka w gabinecie P R O M O C JA Po wielu latach intensywnych badań nad bezpośrednim łącze- niem materiałów kompozyto- wychztkankamizębafirmaKerr – lider w dziedzinie mate- riałów do wypełnień i syste- mówwiążącychwprowadza do na rynek Vertise Flow – pierwszy samoadhezyjny materiał kompozytowy. Vertise Flow jest światło- utwardzalnym materiałem kompozytowym, który nie wymaga stosowania takich dodatkowych etapów, jak wytrawianie/zastosowanie primera/bonding, zwykle niezbędnych do uzyskania połączenia materiałów kom- pozytowych z zębiną i szkliwem. Dziejesiętakdziękiwykorzystaniu sprawdzonej w wielu produktach firmy Kerr technologii adhezyjnej Opti- Bond, która sprawia, że postępo- waniewczasiewypełnianiaubytku jest proste i krótkie – Vertise Flow wykazuje działanie sys- temu wiążącego, a jed- nocześnie jest pełnowar- tościowym, płynnym materiałem kompozyto- wym,przeznaczonymdo stosowaniajakomateriał do wypełnień, podkład lub uszczelniacz bruzd i zagłębień. Podstawą technolo- gii OptiBond jest mono- mer GDPM – cząstka, która posiada dwoistą naturę, zapewniającą doskonałe połączenie chemiczne i mikromechaniczne ze szkliwem i zębiną oraz połączenie z pozos- tałymi składnikami zawartymi w matrycy kompozytowej. Dzięki temu Vertise Flow jest wyjątko- wym kompozytem, który przylega do tkanek bez pośrednictwa sys- temuwiążącego,spełniającoczeki- wania lekarzy wobec prostej i wy- jątkowo przyjaznej pacjentowi procedurze wypełniania ubytku. Po opracowaniu, wypłukaniu i osuszeniu tkanek rozprowadza się pierwszą warstwę Vertise Flow po powierzchni szkliwa i zębiny, wyrównujestrumieniempowietrza i utwardza światłem lampy. Na- stępnie, w zależności od wskazań, wypełnia się pozostałą część ubytku kolejnymi porcjami tego samoadhezyjnego materiału lub stosuje uniwersalny materiał kom- pozytowy,np.HerculiteXRVUltra – bez błędów związanych z wytra- wianiem i osuszaniem tkanek i bez potrzeby zastosowania samotra- wiącego systemu wiążącego. Vertise Flow jest nanohybry- dowym materiałem złożonym, za- wierającym kompleksy wypełnia- cza prepolimeryzowanego (PPF), szkło barowe, nanokrzemionkę oraz fluorek iterbu. Tak zróżnico- wana struktura zapewnia optyma- lizację materiału pod względem ilości wypełniacza (70% wag.), która z kolei wpływa na wielkość skurczu, właściwości fizyczne/ mechaniczne i estetyczne, porów- nywalne z właściwościami tra- dycyjnych, płynnych materiałów kompozytowych. Sprawia także, Vertise Flow– rewolucyjny materiał kompozytowy do stosowania bez systemu wiążącego ª

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download