DTPO0410

DENTALTRIBUNE Polish Edition Produkty 15 AD P R O M O C JA W marcu br. firma Heraeus udo- stępniła dentystom nowy płynny kompozytCharisma® OpalFlow, pozwalający na tworzenie natu- ralnych i wytrzymałych wypeł- nień. Charisma® OpalFlowjestkom- pozytem, który łatwo się opraco- wuje, wykazuje bardzo dużą nie- przepuszczalność dla promieni rtg. Płynna konsystencja umożliwia łatwe nakładanie w przypadku minimalnie inwazyjnych wypeł- nień, co pozwala na użycie tego kompozytu do wielu zastosowań. Charisma® Opal Flow opiera się na 50-letnim doświadczeniu firmy Heraeus w dziedzinie kompozy- tów. Podobnie jak uniwersalny kompozyt Charisma® Opal, płynna postaćzawierainnowacyjnąrecep- turę. Dzięki temu można uzyskać wysoką wytrzymałość na zginanie iniewielkienaprężeniaskurczowe, co gwarantuje silne, wytrzymałe i trwałe wypełnienie. Charisma® Opal Flow doskonale pasuje do składu chemicznego Charisma® Opal oraz większości systemów kolorystycznych. Można go także stosować z innymi dostępnymi kompozytami na bazie akrylu. Naturalnewypełnieniadzięki idealnemudostosowaniukoloru Charisma® Opal Flow dopaso- wuje się do oryginalnego koloru struktury zęba, co daje wspaniały, naturalny wygląd. System wypeł- niaczyimatrycamonomerowazos- tały tak zmieszane, że po polimery- zacji wypełnienie przyjmuje kolor otaczającej go zębiny i nie widać połączenia z naturalnym zębem. Dzięki wspaniałym właściwoś- ciom Charisma® Opal Flow w za- kresie polerowania można szybko i łatwo uzyskać wysoki połysk. Łatwośćopracowywania iwspaniałanieprzepuszczalność dlapromienirtg Nowy system zapewnia opty- malne właściwości w zakresie opracowywaniawcodziennejprak- tyce. Charisma® Opal Flow tworzy jednolite, gładkie powierzchnie w miejscach ubytków, do których trudno dotrzeć. Nowy model strzy- kawki z udoskonalonymi właści- wościami obsługi oraz ogranicze- nieskapywaniazapewniająłatwość iniezawodnośćaplikacjimateriału, a naturalne wyniki można szybko osiągnąć.Płynnykompozytmawy- godną konsystencję, dzięki której zachowuje kształt i pozycję po aplikacji. Materiał płynie dopiero po dociśnięciu instrumentem, dzię- ki właściwościom tiksotropowym i nie spływa przed utwardzeniem światłem. W diagnozowaniu mate- riałkompozytowybardzołatwood- różnić od pozostałej struktury zęba ze względu na jego wyjątkową nieprzepuszczalność dla promieni rtg, dlatego Charisma® Opal Flow zapewnia optymalną, wiarygodną diagnozę. Zostało to niedawno potwierdzone przez wielu naukow- ców – specjalistów. Idealnywybórdoróżnych zastosowań Płynna konsystencja Charisma® Opal Flow powoduje, że jest to wielozadaniowy kompozyt, odpo- wiedni do różnych zastosowań zarówno w zębach przednich, jak ibocznych.Charisma® OpalFlowto doskonały materiał do uszczelnia- nia poszerzonych bruzd, wyściela- nia ubytku (liner), wypełnień klasy III i V lub szynowania zębów roz- chwianych. To również najlepszy wybór do minimalnie inwazyjnych wypełnień klasy I i II w miejscach, gdzie nie występuje bezpośrednie obciążenie zwarciowe, a także do niewielkich napraw uzupełnień bezpośrednich i pośrednich. Charisma® Opal Flow jest do- stępny w 7 różnych kolorach: kolor nieprzeziernejzębiny(OM),barwy uniwersalne (A1, A2, A3, A4, B2), a także Baseliner. Kontakt: BiuroHeraeus ul.IDywizjiPancernej45,pok.201 43-300 Bielsko- Biała Tel.: (33) 496 35 39 e- mail:biuro@heraeus-kulzer.pl Konsultant: lek. dent. Małgorzata Grzegorzak-Nowakowska tel.: 0 600 975 896 www.heraeus-dental.pl Charisma® Opal Flow– łatwy sposób uzyskania naturalnych i trwałych wypełnień że materiał bardzo dobrze adaptuje się i wnika w powierzchnię tkanek, a jego estetyka jest doskonała. Vertise Flow dostepny jest w 9 od- cieniach (XL, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, Translucent), które zapewniają pełne wykorzystanie produktu we wszystkich propono- wanych wskazaniach. Ten innowacyjny kompozyt można stosować do wypełnień niewielkich ubytków klasy I i II w zębach stałych, wypełnień ubyt- ków wszystkich klas w zębach mlecznych oraz jako podkład typu base/linerwdużychubytkachklasy I i II. Materiał nadaje się również do uszczelniania bruzd i zagłębień, naprawy defektów szkliwa, na- prawy uzupełnień porcelanowych i kompozytowych, odbudowy pod uzupełnienia protetyczne w obsza- rach, które nie są narażone na duże siły żucia, a także do blokowania podcieni i szynowania. KerrPolska Tel.: (22) 654 40 06 Faks: (22) 654 40 07 www.vertise.pl www.kerrhawe.pl ª Charisma® Opal Flow – kompozyt płynny – jest uzupełnieniem asortymentu kompozytów firmy Heraeus. Nowy model strzykawki zapewnia łatwą i niezawodną aplikację.

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download