DTPO0410

W kwietniu br. (09-10.04.) w jednej z najbardziej repre- zentacyjnych sal Krakowa – AuditoriumMaximumUniwer- sytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 35 odbyła się konfe- rencja „Osteologia w Krakowie 2010”. „Osteologia w Krakowie” była 5. z kolei wymianą doświad- czeń w gronie wybitnych specja- listów,ajednocześnieprezentacją najnowszych trendów w dziedzi- nie regeneracji kości i tkanek w implantologii, periodontologii i chirurgii stomatologicznej. Te- goroczna konferencja przebie- gała pod hasłem „Nowoczesne koncepcje leczenia i zarządzanie tkankami przy użyciu technik ste- rowanej regeneracji kości i tka- nek”. Konferencja objęta została patronatem Fundacji Osteolo- gicznej (Osteology Fundation) z siedzibą w Szwajcarii. Przewod- niczącym Rady Naukowej z ra- mienia Fundacji Osteologicznej został prof. Mariano Sanz z Mad- rytu – członek Rady Naukowej Fundacji, szef kolegium dzieka- nów stomatologii w całej Europie i aktywny zawodowo naukowiec, a ze strony polskiej dr n. med. Piotr Majewski z Krakowa – Dy- rektor CEIA (Central European Implant Academy), szef Pra- cowni Implantologii Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Ja- giellońskiego. Wpierwszymdniukonferencji odbyły się warsztaty i sesje przed- kongresowe, w drugim – obrady główne z 4 sesjami tematycznymi: • „Kształtowanie tkanek mięk- kich w leczeniu periodontolo- gicznym i implantologicznym”, • „Zachowanie tkanki kostnej w zębodołach poekstrakcyjnych – nowe techniki postępowania”, • „Wyzwania kliniczne związane z leczeniem periimplantitis”, • „Zaawansowane procedury re- generacji tkanek w trudnych przypadkach implantologicz- nych”. Wśród wykładowców prezen- tujących swoje osiągnięcia i do- świadczenia kliniczne znaleźli się m.in.: Krzysztof Awiłło, Do- menico Baldi, Krzysztof Chmie- lewski, Mark Hochman, Witold Jurczyński, Gerd Körner, Piotr Majewski, Mariano Sanz, Stefan Renvert, Anton Sculean, Krzysz- tof Śliwowski, Frank Schwarz, Fabio Vignoletti, Dietmar Weng, Wilfried Wagner, Radosław Wit- kowski, Orcan Yüksel. Obrady prowadzone były w języku an- gielskim. Poza bogatym programem naukowym, imprezie towarzy- szyła wystawa sprzętu i materia- łów stomatologicznych, zwią- zana tematycznie z programem obrad. W przerwach pomiędzy wykładami uczestnicy konferen- cji mogli zapoznać się z bogatą ofertąfirmdziałającychwbranży. Niezmiennie bardzo wysoki poziom merytoryczny sympoz- jum, a także nazwiska znanych i cenionych w naukowym świecie stomatologii autorytetów, co- rocznie gromadzą w Krakowie szerokie grono lekarzy prakty- ków nie tylko z Polski. Doskonała organizacja, jaką wyróżnia się ta impreza sprawia, że zainteresowanie nią nie słabnie – organizatorzy już dziś zapra- szają na następną konferencję osteologiczną. DT Wydarzenia DENTALTRIBUNE Polish Edition16 Bezstresowa technologia kompozytowa AD Osteologia w Krakowie 2010 „Nowoczesnekoncepcjeleczeniaizarządzanietkankamiprzyużyciutechniksterowanejregeneracjikościitkanek” Osteologia w Krakowie 2010 „Nowoczesnekoncepcjeleczeniaizarządzanietkankamiprzyużyciutechniksterowanejregeneracjikościitkanek” Pełna sala wykładowa podczas warsztatów na „Osteologii w Krakowie”. Warsztat prowadzony przez Krzysztofa Chmielewskiego i Orcana Yüksela. Warsztaty podczas pierwszego dnia konferencji. Wejście do Auditorium Maximum UJ.

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download