DTPO0410

ORTHO TRIBUNE The World’s Orthodontic Newspaper · Polish Edition Strona 7 Perspektywy Ortodoncja oparta na... sprzecznych dowodach Strona 8 Wydarzenia Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Strona 3 Praktyka Plan na trudne czasy – jak utrzymać się na rynku? KWIECIEŃ + MAJ 2010 VOL. 1, NR 1 Wrazznadejściemwiosnyuosób cierpiących na alergie pojawiają się dokuczliwe objawy. Często obserwuje się u nich zjawisko oddychania ustami. Wg badań opublikowanych na początku br. w General Dentistry (Academy of General Dentistry) większość psychicznych, medycznych i spo- łecznychproblemówzwiązanych z oddychaniem przez usta jest bagatelizowana przez lekarzy i innych specjalistów. Dentyści zalecają swoim pa- cjentom zgłaszanie się na wizyty kontrolne średnio co pół roku, co oznacza, że niektórzy odwiedzają gabinet dentystyczny częściej niż lekarza pierwszego kontaktu. Z tego powodu, to właśnie den- tysta może być pierwszą osobą, która zidentyfikuje problem oddy- chania przez usta oraz pomoże zapobiec negatywnym skutkom problemu. „Alergie powodują niedrożność górnych dróg odde- chowych lub oddychanie przez usta”–mówiYoshJefferson,autor badań. „Praktycznie w każdej rodzinie co najmniej jedna osoba ma problem z oddychaniem przez usta” – dodaje. Z biegiem czasu dzieci, u któ- rych ta dolegliwość nie jest le- czona,mogącierpiećnazniekształ- cenie twarzy oraz nieprawidłowy rozwój zębów, m.in. zwężoną twarz czy usta, choroby dziąseł czy krzywe zęby. Zła jakość snu spo- wodowana przez oddychanie us- tamimożerównieżprzynieśćnega- tywne skutki dotyczące zachowań społecznych, np. w szkole. Wg dr. Jeffersona, wiele z tych dzieci została błędnie zdiagnozowana w kierunku ADD (attention defi- cit disorder) lub nadaktywności. Ponadto, oddychanie przez usta może spowodować niedobór tlenu w krwioobiegu, co może być przy- czyną nadciśnienia, choroby serca, zaburzeń snu i innych problemów medycznych. „Dzieci, które oddychają przez usta zazwyczaj nie śpią dobrze, co powoduje zmęczenie w ciągu dnia, utrudniając skupienie nad lekcjami” – mówi dr. Jefferson. „Jeśli dziecko jest zestresowane w szkole, to bez odpowiedniej opieki mogą u niego wystąpić za- burzenia zachowania”. Zlikwido- wanie zjawiska oddychania ustami jest możliwe i może być korzystne dla dzieci, jeśli zostanie zdiag- nozowane we wczesnym etapie. Dentysta może zbadać te symp- tomy oraz stan migdałków. Jeśli są one powiększone, można je leczyć lub usunąć operacyjnie. „Po operacji i interwencji orto- dontycznej, znaczna liczba pacjen- tów wykazuje poprawę zachowania, poziomu energii, wyników w nauce, akceptacji wśród rówieśników oraz w ogólnym rozwoju” – mówi Leslie Grant, rzecznik AGD. „Leczenie problemu oddychania przez usta może znacznie poprawić jakość ży- cia”–dodaje.Niestety,dużaliczbale- karzy wciąż nie jest świadoma prob- lemówzdrowotnychpowiązanychze zjawiskiemoddychaniaprzezusta. Source: Academy of General Dentistry OT Problemy spowodowane oddychaniem przez jamę ustną Po raz pierwszy w historii The BritishOrthodonticSociety(BOS) zorganizowałoNarodowyTydzień Ortodontyczny. Na uroczyste otwarcie przybyli dentyści, człon- kowieBOS,przedstawicieleprasy oraz członkowie partii Konser- watystów. Obchody te są częścią kampanii zorganizowanej w celu skupienia uwagi na sposobach i możliwoś- ciachpoprawystanuuzębienia.Pre- zes BOS – Nigel Harradine podczas przemówienia rozpoczynającego powiedział: „Jako dentyści nie dys- ponujemy wystarczającą wiedzą na tematy ortodontyczne, której po- trzebujemy, aby w pełni zrozumieć wzrastające potrzeby naszych pa- cjentów.” „Dokonał się wielki postęp w technologii ortodontycznej, ale mimo tego, że dysponujemy najlep- szymi badaniami i znakomitymi profesjonalistami, wciąż odczu- wamy braki w sferze ortodoncji, a listy oczekujących na leczenie w ostatnich 3 latach systematycz- nie się powiększają” – dodaje N. Harradine. Badania przeprowadzone przez YouGov dowiodły, że 45% doros- łych nie jest zadowolonych z wyg- lądu swoich zębów, a 20% rozważa poddanie się leczeniu ortodontycz- nemu. Spośród dorosłych, którzy uważają, że leczenie ortodontyczne przyniosłoby efekty, 56% odczu- łoby poprawę wyglądu, 25% lepszą samoocenę, a 18% polepszenie stanu zdrowia jamy ustnej. Komentując wyniki ankiety, dr Harradine powiedział: „Te badania potwierdzają apele ortodontów, którzy oczekują znacznego wzrostu wizyt pacjentów dorosłych, którzy wcześniej nie mieli możliwości po- prawyzgryzuiuśmiechu.Toprowo- kuje do rozważań na temat zarówno stosunku do leczenia ortodontycz- nego, jak i najnowszych postępów techniki w tym zakresie”. OT Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12 tel. 071 781 84 62, 0501 242 101, www.kodakdental.pl Optident Wyłączny Dystrybutor Kodak Dental Systems Equipment w Polsce. Sukces wymaga innowacji! Kodak 3D - najchętniej wybierana tomografia w Polsce KODAK 8000 KODAK 8000 C KODAK 9000 C KODAK 9000 C 3DKODAK 9000 KODAK 9000 3D KODAK 9500 • Kodak - najczęściej kupowane pantomografy cyfrowe • Najłatwiejsze w obsłudze aparaty pantomograficzne • Najniższa dawka promieniowania • Polskie oprogramowanie • Najbardziej kompletna oferta aparatów pantomograficznych na rynku • Komfortowy program finansowy – rata już od 1580 pln miesięcznie Pole obrazowania: 184 x 206 mm System Kodak 9000 Kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających. Pantomografia, Tomografia i Cefalometria – 3 rozwiązania w jednym plus możliwość obrazowania całej szczęki lub żuchwy. Aparat Kodak 9500 Niezrównany Tomograf Wiązki Stożkowej. Trójwymiarowe obrazowanie w średnim i WIELKIM formacie. Premiera – w wielkim formacie AD BrytyjskiKrajowy TydzieńOrtodontyczny Foto: BestPhoto1 Foto: MonkeyBusinessImages Foto: Dmytro Hurnytskiy

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download