DTPO0410

Opinie ORTHO TRIBUNE Polish Edition2 Najnowsze badania dowiodły, że coraz więcej dzieci je zdrowe po- siłki w czasie szkolnych przerw pomiędzy zajęciami. Brytyjska organizacja „School Food Trust” przeprowadziła bada- niedotycząceproduktówspożywa- nych przez dzieci w czasie zajęć szkolnych. Było to pierwsze tego typu badanie w tym kraju od czasu wprowadzenia przez rząd nowych standardów dotyczących przeką- sek dostępnych w szkołach, które weszły w życie w 2006 r. Badania dowiodły, że coraz więcej dzieci rezygnuje ze słod- kich przekąsek. Posiłki, które dzieci zabierały do szkoły były znacznie zdrowsze niż te, które spożywane były 4 lata wcześ- niej. Standardy wprowadzone przez rząd zawierały obowiązek (zwłaszcza w szkołach podstawo- wych) dostarczenia zdrowych za- mienników słodkich napojów, chipsów i słodyczy. Pomimo tego, że oferowane w szkolnych sklepi- kach soki owocowe oraz suszone owoce zawierają ważne substan- cjeodżywcze(m.in.witaminyian- tyoksydanty), należy pamiętać, że zawierają również cukier, a spożywanie żywności z zawar- tościącukruisłodzonychnapojów w dużych ilościach prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia jamy ustnej. Badacze sugerują, aby szkołyzdecydowałyodostępności tych przekąsek tylko podczas po- siłku, a w zamian oferowały wodę i owoce jako przekąski. Ankieta przeprowadzona przez „Trust” opierała się na badaniach posiłków, które 6.696 dzieci z 136 szkół podstawowych przynosi- ły do szkoły pomiędzy lutym a kwietniem ubiegłego roku. Wy- niki zostały porównane z podob- nymi badaniami przeprowadzo- nymi w r. 2005. Badania pokazały, że obecnie ok. 74% dzieci spożywa warzy- wa albo sałatki podczas lunchu w porównaniu z 59% w 2005 r. Przeciętnie,dzieciw2009r.spoży- wały więcej niż 2 porcje owoców lub warzyw w ciągu dnia. Badania wykazały również, że proporcja między dziećmi pijącymi wodę w szkołach wzrosła ponad 20%. Przeciętny posiłek, spożywany przez dziecko w szkole spełniał najnowsze wymogi dotyczące szkolnego lunchu, a zawartość wnimsoli,tłuszczuicukruzostała zredukowana. Autorzy raportu podkreślają znaczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej wśród najmłodszych w związku z ja- kością szkolnych posiłków. OT Coraz więcej zdrowych produktów w szkolnych sklepikach Wzrost i rozwój wszystkich ko- mórekiorganówludzkiegoorga- nizmu, także zębów, kontrolo- wany jest przez geny. Grupa ba- daczy z Instytutu Biotechnologii University of Helsinki opraco- wała model komputerowy do identyfikacjiróżnicwśródstruk- tur złożonych, takich jak zęby. Prof. Jukka Jernvall wraz z ze- społembadaczydokonałewolucyj- nego odkrycia, badając zęby ssa- ków. Po ponad 15 latach pracy zebrał on wystarczającą ilość danych, aby wyróżnić główne as- pektyprocesupowstawaniazębów. Zęby są dla helsińskich badaczy rodzajem „modelu gatunkowego”, cooznacza,żewyniki ich badań mają za- stosowanie również w odniesieniu do in- nych organów. Wg komputero- wego modelu mate- matycznego, stosun- kowo prosta formuła wydaje się skrywać skomplikowaną uk- ładankę genetyczną dotyczącą powstawa- nia zębów. Badacze testowali również model teoretyczny, opierając się na zę- bach myszy. Prof. Jernvall jest znany jako międzynarodowy pionier w inter- dyscyplinarnychodkryciachbiolo- gicznych. Kilka lat temu na łamach Nature opublikowano jego prace, nadając im rangę jednego z 15 te- matów edukacyjnych dotyczących biologii ewolucyjnej. Source: University of Helsinki OT Naukowcy na tropie odkrycia sposobu tworzenia zębów Align Technology ogłasza posze- rzenie linii produktów Invisalign o nowe możliwości, które mają usprawnić ekstruzję, rotację i przemieszczanie korzeni. Ulep- szone łączniki Power Ridge™ oraz optymalizacja szybkości przesunięć pozwala na uzyska- nie większej kontroli i precyzji w przypadku konkretnych ru- chów zębów w szerszym zakresie wskazań. Zoptymalizowane zaczepy zostały opracowane w taki sposób, aby poprawić przebieg ekstruzji przednich zębów i rotacji kłów po- przez optymalizację działania sił prostujących. Są one dostosowy- wane do unikalnej anatomii zębów pacjenta, tworząc zindywidualizo- wane rozwiązania. Łączniki Power Ridge, dos- tępne wcześniej wyłącz- nie w systemie Invisalign Teen® , ułatwiają zroto- waniekorzeniwkierunku językowym, optymalizu- jąc siły działające na zęby przednie szczęki. Można jestosowaćpodczaspros- towania górnych zębów siecznych w sytuacji ret- roklinacji zębów szczęki, np. w przypadkach wad zgryzu klasy II grupy 2. Optymalizacja szybkości za- pewnia bardziej kontrolowany ruch całego zęba, w tym korzenia i–wrazzulepszonymiprotokołami ClinCheck® – ogranicza tempo ruchu korony i korzenia do opty- malnego zakresu. Udoskonalenie IPR pozwala obecnie na jego wdrożenie na późniejszych etapach leczenia, kiedy stłoczone zęby zostaną już częściowo ustawione liniowo i uzyskanie dostępu do nich może być łatwiejsze. Nowy zestaw Invi- salign Attachment Kit stosowany dowykonywaniazaczepów(wtym zaczepów zoptymalizowanych) także ułatwia osiągnięcie większej siływiązania,odpornościnaściera- nie i dokładności wymiarów. Wię- cej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www. invisalign.com. OT Nowe funkcje systemu Invisalign Foto: niderlander Prof. Jukka Jernvall Najnowsze badania ujawniły, że przekąski spożywane podczas graniawgrykomputerowemogą negatywnie wpływać za niski po- ziom zdrowia jamy ustnej nasto- latków. Badania sugerują, że osoby uzależnione od tych gier, spędzające dużo czasu przed mo- nitorem są ponad dwukrotnie bardziej narażone na ubytki i próchnicę niż te, które prowadzą aktywny tryb życia. Wg badań, dzieci i młodzież spędzające dużo czasu przed moni- torem komputera lub telewizorem znacznie częściej spożywają po- karmyiprzekąskizawierającedużą ilość cukru. Dyrektor British Den- tal Health Foundation – dr Nigel Carterpowiedział,żebadaniatepo- twierdzają, jak ważna jest ustabili- zowana i właściwa dieta dla pra- widłowego rozwoju zdrowia jamy ustnej. „Za każdym razem, kiedy jemy lub pijemy coś słodkiego, na- szezębysąatakowaneprzezkwasy w czasie ok. 1 godz. Dlatego tak ważne jest, aby spożywać słodycze tylkopodczasposiłków,ogranicza- jąc tym samym czas, kiedy jama ustna i zęby narażone są na działa- nie kwasów – mówi Carter. „Kwa- sotwórcze jedzenie i napoje mogą być bardzo groźne dla zębów. Kwasy niszczą szkliwo, pozosta- wiając zębinę bez ochrony, a to może spowodować wrażliwość zę- bów oraz negatywnie wpłynąć na ich wygląd” – dodaje. Badania, którym objęto grupę nastolatków między 12. i 16 r.ż. su- gerują, że nawyki żywieniowe pro- wadzące do próchnicy ściśle kore- lują z czasem spędzonym przed ekranem komputera. Badania po- twierdziłyrównież,żewśródnasto- latków mających wyznaczone re- guły w zakresie spędzania czasu przed ekranem oraz dietę, wystę- puje mniejsze prawdopodobień- stwo spożywania pokarmów i picia podczas oglądania telewizji lub grania w gry komputerowe w po- równaniu z tymi, którzy pozostają bez kontroli rodziców. Dr Carter dodaje: „Lepsze dla zębów i zdrowia jest spożywanie 3 posiłków zamiast 7, a nawet 10 przekąsek. Jeśli potrzebujesz prze- kąski między posiłkami, wybieraj takie, które nie zawierają cukru. Trzeba pamiętać, że nie tyle ilość spożywanego cukru jest ważna, co częstość jego spożywania. Słody- czesądozwolone,alenależyjejeść razem z posiłkami”. Badania pt.: „Video gaming teenagers: An Examination of Diet and Caries” przeprowadzone przez Jordon Poss z University of Lowa zostały zaprezentowane podczas corocznego spotkania American Association for Dental Research w Waszyngtonie. Popularność gier video i komputerowych wciąż roś- nie–innebadaniaprzeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że 97%nastolatkówgrawnieregular- nie. OT Gry komputerowe a stan zdrowia jamy ustnej nastolatków SaraBojarczuk,DentalTribunePolska Foto: Ustin Foto: Liv Friis-Larsen

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download