DTPO0410

Wszyscy pamiętamy nie tak od- ległe czasy, gdy wystarczyło po prostu być dobrym ortodontą, aby pacjenci trafili do gabinetu. Te czasy bezpowrotnie minęły i zasady obowiązujące na rynku gruntownie się zmieniły. Le- karze, którzy dziś odnoszą suk- cesy musieli wdrożyć w życie „Plan na trudne czasy”, aby zdo- bywać nowych pacjentów. W re- zultacie nie tylko zarabiają na życie, ale doskonale prosperują. Jeśli chcesz utrzymać się na rynku, musisz w pełni zaakcepto- wać i dostosować się do warunków ekonomicznych. Niektóre gabi- nety zbyt późno zaczęły panować nad kosztami, które dla wielu le- karzy stale rosną. Jeśli twoje przy- chody są stałe, lub – co jeszcze gor- sze – spadają, a koszty nie zmie- niają się lub nawet rosną, nie bę- dziesz w stanie się utrzymać. Kosztybrakureklamy Jednym z wydatków, na których nie można oszczędzać jest reklama. Zmniejszanie środków przeznacza- nych na reklamę będzie miało nega- tywny wpływ na funkcjonowanie twojego gabinetu teraz i w przysz- łości. Dopracowana strategia rekla- mowa, wykorzystująca korzyści związane ze stosowaniem technolo- giiipowszechnychmediówzapewni doskonały efekt za rozsądną cenę. Dobra strategia marketingowa może sprawić, że do twojego gabi- netu trafi wielu pacjentów. Kiedy z powodu trudnej sytuacji ekono- micznej większość gabinetów zre- dukowała wydatki na marketing, największekorzyściprzyniesieop- tymalizacjawyszukiwarekinterne- towych – przede wszystkim dla- tego, że jest najtańszą formą re- klamy, zapewniająca wyjątkowo wysoki procent zwrotu. W przeciwieństwie do bezpo- średnich listów i innych form re- klamy, strona internetowa oferuje reklamę przez całą dobę 365 dni w roku. Klienci mogą znaleźć twój gabinet w każdej chwili i każdym miejscu. Wyobraź sobie, że 150 nowych klientów dowiaduje się o twojej praktyce dzięki stronie in- ternetowej i porównaj koszty tego przedsięwzięcia z kosztami zdoby- cia każdego kolejnego pacjenta za pośrednictwemśrodkówmasowego przekazu i reklamy bezpośredniej. Odciebiezależynajwięcej Twoim celem powinno być do- prowadzeniekażdejrozmowytele- fonicznej i każdej konsultacji do etapu przywiązania do siebie pa- cjenta. Skoncentruj się na tym, co określane jest często luką między stworzeniem planu leczenia a pod- jęciem tego leczenia. Zastanów się, ile planów lecze- nia podpisałeś w ciągu ostatnich 6 miesięcy i porównaj tę liczbę z liczbą pacjentów, którzy rozpo- częli leczenie. Obecnie wielu pa- cjentów podpisuje plan leczenia, jednak potem nie podejmują lecze- nia zgodnego z tym planem. Wielu lekarzy podejmuje agresywne kroki, aby usunąć tę lukę. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest umożliwienie pacjentowi rozpo- częcia terapii tego samego dnia, kiedy podpisze plan leczenia. Prawdopodobnie zastanawiasz się nad logistyką tej porady. Jak można przywiązać do siebie pa- cjentategosamegodnia,skoropraw- dopodobniemaszjużułożonybieżą- cy grafik przyjęć? Jest to możliwe! Motywacjazespołu Nie popełnij błędu twierdząc, że pieniądze są najsilniejszym środkiem motywującym. Jeśli re- gularnie dajesz swoim pracowni- kompodwyżkiniezależnieodtego, jakdziałagabinet,traciszokazjędo motywowania swojego zespołu i sprawienia, aby cele pracowników pokrywałysięzcelamitwojejprak- tyki. Zmotywowany zespół o jasno określonych celach może sprostać wielu zadaniom, które na początku mogą wydawać się bardzo trudne. Każdy potrzebuje informacji zwrotnych. Dają one pracowni- kowi i pracodawcy możliwość po- równania oczekiwań i obserwacji, wyjaśnienia celów i zaplanowania dalszego rozwoju. Jednak bardzo ważne jest, aby pamiętać, że poch- waleniezawszetowarzyszywzrost wynagrodzenia. W przeciwień- stwie do popularnego poglądu, nie jest przyjętą praktyką automa- tyczne zwiększanie godzinowej stawki każdego pracownika na po- czątku każdego roku kalendarzo- wego. Nieważne, jak wyjątkowy był pracownik w danym okresie – jeśli gabinet nie przynosi więk- szychdochodów,toskądweźmiesz środki na wzrost wynagrodzenia? Totymusiszodpoczątkuokreś- lić swoje oczekiwania. Działanie i cele zespołu powinny pokrywać się z działaniem praktyki. Zespół w pełni zaangażowany w pracę bę- dzieprzedkładaćpotrzebygabinetu nad własne. Skrócenie przerwy na lunch lub praca po obowiązkowych godzinach, aby przywiązać do sie- bie pacjenta stanie się normą. Jeśli tylko działają odpowiednie moty- watory, nie ma nic, czego ty i twój zespół nie moglibyście zrobić. Zarządzanieleczeniem refundowanym Jeśli zajmujesz się leczeniem, którego koszty są refundowane ze środków publicznych lub przez inne instytucje ubezpieczeniowe, musisz znać zasady i mechanizmy procesów refundacyjnych. Ma to szczególneznaczenie,jeżelistawki obowiązujące w twoim gabinecie są znacząco różne od stawek ofero- wanych przez ubezpieczycieli. Posiadanie odpowiednio zróż- nicowanych płatników to ważny klucz do sukcesu gabinetu. Prowa- dzenie leczenia refundowanego może zwiększyć liczbę pacjentów iprzychody,atakżezapewnićlepsze wykorzystanie foteli w okresach mniej wypełnionego grafiku przy- jęć. Analiza demograficzna praco- dawców i znajomość oferowanych ubezpieczeń to najważniejsze ele- menty wpływające na rozwój lub zwiększenie zróżnicowania płatni- ków. Możesz rozwinąć swoją prak- tykę nawet w czasie zwalniającej gospodarki, jeśli szczegółowo roz- poznasz sytuację i podejmiesz od- powiednie działania, wcielając w życie „Plan na trudne czasy”. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakre- sie, skontaktuj się z jednym ze spe- cjalistów ds. rozwoju praktyki firmy OrthoSynetics Inc. (OSI), najlepiej przez stronę internetową: www.orthosynetics.com. OT Chris Roussos jest dyrektorem ge- neralnym Ortho- SyneticsInc.(OSI) – firmy działającej w obszarze orto- doncji i stomato- logii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenia w zarządzaniu wio- dącymi firmami (np. PepsiCo i Ne- well Rubbermaid), a także w opiece zdrowotnej, bowiem zarządzał kra- jowym hospicjum, ośrodkami do- mowej opieki medycznej i ambula- toryjną placówką terapii fizykalnej. Więcej informacji o autorze można uzyskać na stronie internetowej: www.orthosynetics.com. AutorOT „Plan na trudne czasy” ChrisRoussos,USA ORTHO TRIBUNE Polish Edition Praktyka AD „Plan na trudne czasy” ChrisRoussos,USA Foto: MonkeyBusinessImages

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download