DTPO0410

News DENTALTRIBUNE Polish Edition2 GlaxoSmithKline (GSK) – pro- ducent materiałów adhezyjnych do protez marki Super Poligrip ogłasza plan wprowadzenia wol- nych od cynku wersji swoich produktów. „Chociaż cynk stanowi ważny składnik diety, ostatnie publikacje sugerują, że nadmierne stosowanie materiałów adhezyjnych do protez zawierających cynk przez wiele lat może prowadzić do rozwoju objawów neurologicznych i prob- lemów związanych z krwią, np. niedokrwistości. Objawy neuro- logiczne mogą obejmować dręt- wienie, mrowienie lub osłabienie ramion i nóg, a w efekcie trudności w chodzeniu i utrzymywaniu rów- nowagi” – czytamy w poradniku dla konsumentów. Firmautrzymuje,żejejproduk- ty stosowane zgodnie z zalece- niami są bezpieczne, lecz mimo to profilaktycznie usuwa z nich cynk na wypadek, gdyby konsumenci używali ich w nadmiernych iloś- ciach. Jak napisano w oświadcze- niu, materiał Super Poligrip jest bezpieczny, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Większość konsumentów przestrzega tych za- leceń. Jednak niektórzy nakładają grubszą warstwę kleju niż zalecana i stosują go częściej niż 1 raz dziennie. Dlatego GSK dobrowol- nie zaprzestaje produkcji, dystry- bucji i reklamy tych produktów wramachdziałańprofilaktycznych, minimalizujących ewentualne za- grożeniadlakonsumentów.”Nowe produkty będą miały umieszczone na opakowaniach czytelne ozna- czenie, że nie zawierają cynku. GSK podaje, że aktualna sytuacja została omówiona z FDAi okazało się, że nie ma w tej chwili wymogu podejmowania żadnych dodatko- wych działań w tym zakresie. DT Konkurs Toskanii Charisma Opal Master 10 x 4 gCharisma 8 x 4 g Charisma Opal Basic 6 x 4 g wybierz jeden z trzech zestawów, odpowiedz na pytanie i wygraj! www.heraeus-dental.pl zastosowania kompozytu Charisma Kompaktowy system odcieni z 14 odcieniami dwuwarstwowego kolornika, przygotowanego z oryginalnego kompozytu AD Owydawcy Wydawca : Biuro w Polsce: Dental Tribune Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 44, lok. 518 00-024 Warszawa Tel.: (22) 433 63 63 Fax: (22) 433 63 64 info@d-t.pl www.dental-tribune.com Zespół redakcyjny: Konsultacja naukowa: Prof. zw. dr hab. med. Leszek Kryst Redaktor naczelna: Magdalena Wojtkiewicz m.wojtkiewicz@d-t.pl Tłumacze: EwaAleksińska, MarcinAleksiński, Ewa Ganowicz Redakcja i korekta tekstów: Marzena Bojarczuk Marketing i reklama: Grzegorz Rosiak, g.rosiak@d-t.pl Tel.: (22) 433 63 62 Informacje w sprawie prenumeraty: Dental Tribune Polska Sp. z o.o., info@d-t.pl, Tel.: (22) 433 63 62 Nakład: 10.000 egz. Licensing by Dental Tribune International Publisher Torsten Oemus Group Editor/Managing Editor DTAsia Pacific Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com Tel.: +49-341/4 84 74-107 EditorialAssistant Claudia Salwiczek c.salwiczek@dental-tribune.com Copy Editors Sabrina Raaff Hans Motschmann President/CEO Torsten Oemus VPMarketing & Sales Peter Witteczek Marketing & Sales Services Nadine Parczyk License Inquiries Jörg Warschat Accounting Manuela Hunger Business Development Manager Bernhard Moldenhauer Executive Producer Gernot Meyer Production &Ad Disposition Jens Lindenhain Project Manager Online Alexander Witteczek Designer Franziska Dachsel Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig, Germany Tel.: +49-341-4 84 74-302 Fax: +49-341-4 84 74-173 info@dental-tribune.com www.dental-tribune.com Regional Offices Asia Pacific Dental TribuneAsia Pacific Limited RoomA, 26F, 389 King’s Road North Point, Hong Kong Tel.: +852-3118-7508 Fax: +852-3118-7509 TheAmericas Dental TribuneAmerica, LLC 213 West 35th Street, Suite 801 NewYork, NY10001 Tel.: +1-212-244-7181 Fax: +1-212-244-7185 Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Publikacja ta jest przezna- czonadlaosóbuprawnionychdowystawianiareceptorazosóbprowadzącychobrótproduktamileczniczymi wrozumieniuprzepisówustawyzdnia6września2001r.–Prawofarmaceutyczne(Dz.U.Nr126,poz.1381, zpóźn.zmianamiirozporządzeniami). Redakcja Dental Tribune dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły kliniczne oraz informacje od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy odpowiadać za informacje, podawane przez producentów. Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich, podawane przez ogłosze- niodawców.OpinieprzedstawianeprzezautorówniesąstanowiskiemredakcjiDentalTribune. Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accura- tely,butcannotassumeresponsibilityforthevalidityofproductclaims,orfortypographicalerrors.Thepub- lishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made by advertisers. Opinions ex- pressedbyauthorsaretheirownandmaynotreflectthoseof DentalTribuneInternational. DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper International Editorial Board Dr Nasser Barghi, Ceramics, USA Dr Karl Behr, Endodontics, Germany Dr George Freedman, Esthetics, Canada Dr Howard Glazer, Cariology, USA Prof. Dr I. Krejci, Conservative Dentistry, Switzerland Dr Edward Lynch, Restorative, Ireland Dr Ziv Mazor, Implantology, Israel Prof. Dr Georg Meyer, Restorative, Germany Prof. Dr Rudolph Slavicek, Function,Austria Dr Marius Steigmann, Implantology, Germany © 2010, Dental Tribune International GmbH.All rights reserved GlaxoSmithKline eliminuje cynk ze swoich produktów protetycznych FDI (World Dental Federation) wraz z OSAP (Organization for Safety and Asepsis Procedures), International Federation of Den- tal Educators and Associations (IFEDA) oraz innymi świato- wymi zrzeszeniami profesjona- listów wzięło udział w oficjalnym omówieniu raportu „Patient Sa- fetyCurriculumGuide”(PSCG), zorganizowanym przez WHO w Genewie (Szwajcaria). Bezpieczeństwo pacjentów to stosunkowo nowa dziedzina, w której działania ukierunkowane są nie tylko na zredukowanie szkód pacjentówspowodowanychopieką zdrowotną, ale także na identyfi- kację możliwości ulepszenia wy- niku leczenia. Wg grupy badaczy WHO ds. bezpieczeństwa pacjen- tów, dziesiątki milionów chorych na całym świecie każdego roku cierpią z powodu strat zdrowot- nych, takich jak niepełnospraw- ność lub śmierć bliskich z powodu nieprawidłowości z zakresie bez- piecznej opieki zdrowotnej. Raport odnoszący się do wielu dziedzin medycyny po raz pier- wszyzostałopublikowanyw2009r. jako przewodnik dla studentów medycyny i został pobrany w wer- sji on line przez ponad 1.000 insty- tucji w 100 krajach. Dr David Alexander – dyrektor wykonawczyFDIpowiedział:„FDI WorldDentalFederationjestbardzo zadowolona ze współpracy z WHO oraz innymi liderami w tej dziedzi- nie, takimi jak OSAP i IFDEA nad tak ważnym projektem, jakim jest poprawa bezpieczeństwa pacjen- tów”.Szczegółydotycząceprojektu zostaną szczegółowo omówione podczas corocznego Sympozjum OSAPw czerwcu br. DT FDI i OSAP– wspólne działanie dla bezpieczeństwa pacjentów FredMichmershuizen,DTAmerica

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download