DTPO0410

Perspektywy ORTHO TRIBUNE Polish Edition6 Zestaw Axis Orthodontic Ad- hesive Removal Set1 złożony z 3 narzędzi do polerowania został stworzony w celu wydaj- nego i skutecznego usuwania systemów wiążących i cementu po zakończeniu leczenia orto- dontycznego oraz zapewniania gładkiego wykończenia po- wierzchni szkliwa. Zestawskładasięznastępują- cych elementów: • H375R-016 (7675) Red Car- bide – wiertła do wstępnego usuwania systemu wiążącego, • H246L-012UFWhite Finishing Carbide – wiertła do wykańcza- nia o 30 nacięciach, • P0153-031 Polisher – zielo- nego stożka polerskiego. Wszystkie te narzędzia są zamknięte w aluminiowej pod- stawce wiertła, którą można poddawać sterylizacji. Końcówki można stosować na mikrosilnikach stomatolo- gicznych wolno- lub szybko- obrotowych (także na mikrosil- nikach elektrycznych). Stosowa- nie do usuwania systemu wiążą- cego mikrosilnika szybkoobro- towego jest dla pacjenta bardziej komfortowe ze względu na mniejsze wibracje w porównaniu z końcówką wolnoobrotową. Mniejsze wibracje zapewniają także gładsze wykończenie. Ten prosty, 3-etapowy system zwiększa wydajność kliniczną dzięki możliwości przeprowa- dzenia całego procesu usuwania pozostałości i wykańczania przy pomocy jednej kątnicy. Po zdjęciu aparatu ortodon- tycznego usuwa się największe pozostałości żywicy z po- wierzchni szkliwa za pomocą wiertła 7675 Carbide (czerwo- nego) na kątnicy (Ryc. 1). To stożkowate wiertło o zaokrąglo- nejkońcówcei12nacięciachide- alnie nadaje się do usuwania za- równo ortodontycznych syste- mów wiążących, jak i cementów pozostających na zębach po zdję- ciu pierścieni i zamków. Eliades i wsp. stwierdzili, że wiertła z węglików są idealnymi narzę- dziami do usuwania substancji plastycznych, takich jak żywice. Phil Campbell pisze w publikacji nagrodzonej Angle Research Award: „Wiertła z węglika wol- framu okazały się najskutecz- niejszym narzędziem do usuwa- nia żywic z dużą ilością wypeł- niacza i pozostawiały najmniej rys”. Zwężający się kształt wiertła zapewnia łatwość pracy na po- wierzchniach wargowych szkli- wa, zmniejszając jednocześnie ryzyko uszkodzenia dziąseł. Przeprowadza się za jego po- mocą korektę szkliwa w obrębie nierównych brzegów siecznych (Ryc. 2). To wiertło nadaje się idealnie do usuwania materiału kompozytowego nakładanego często podczas leczenia apara- tem Invisalign. Usuwając wstępnie nadmiary materiałów wiążących i cementu, należyunikaćzaburzaniabudowy anatomicznej szkliwa poprzez nadmierne polerowanie jego powierzchni. Często po wysusze- niupowierzchnizębapowietrzem z kątnicy szybkoobrotowej wi- doczne są pozostałości żywicy. Stałymomentobrotowyiniewiel- kie wibracje generowane przez mikrosilniki elektryczne (przy prędkości obrotowej 35.000- 40.000 rpm) mogą także przy- czynić się do większego komfor- tu i bardziej przewidywalnego efektu. Po wstępnym usunięciu po- zostałości kompozytu lub ce- mentu stosuje się wiertło White Finishing Carbide, długie wiertło w kształcie płomyka z 30 nacię- ciami do usunięcia ostatnich resz- tek materiałów wiążących i jed- noczesnego wygładzenia szkliwa. Uniwersalny ostro zakończony czubek tego wiertła umożliwia jego umieszczenie na poziomie brzegu dziąsła (Ryc. 3). Wiertło z węglików o 30 nacięciach pro- wadzi do uzyskania w procesie wykańczania bardzo gładkiej powierzchni. Kolejny etap to użycie narzędzia P0153-031 Po- lisher – zielonego stożka sili- konowego typu FG stosowanego do ostatecznego wykończenia powierzchni szkliwa (Ryc. 4). Stożki polerskie można zakładać na tę samą kątnicę szybkoobro- tową co wcześniejsze wiertła z węglików, jednak należy praco- wać na wolnych obrotach, ponie- waż silikon szybko się ściera. Zaleca się lekko przykładać końcówkę do zęba, aby uniknąć nadmiernego przegrzewania i szybkiego zużywania się na- rzędzia. Po uzyskaniu odpo- wiedniego ukształtowania po- wierzchni szkliwa, można w razie potrzeby przeprowadzić dodat- kowe polerowanie za pomocą past lub zawiesin polerskich albo pumeksu (Ryc. 5). 1 Dr Jay Bowman opracował system AXIS Ortho- dontic Adhesive Removal Set, dostępny w Axis Sybron Dental Specialties (800 W. Sandy Lake Road, Suite 100, Coppell, Teksas 75019; (888) 452-8879; adres e-mail: custser@axisdental.com) OT Opracowywanie powierzchni szkliwa po leczeniu ortodontycznym S.JayBowman,USA Dr S. Jay Bowman uzyskał dyplom AmericanBoardof Orthodontics, jest członkiem Angle Society of Ortho- dontists i Akade- mii Pierre Faucharda oraz American College of Dentists. Zajmuje stano- wisko adiunkta w Saint Louis Uni- versity, wykłada w University of Michigan,jesttakżeprofesoremkon- traktowym w Case Western Reserve University. J. Bowman opracował iopatentowałwieleinnowacjiwdzie- dzinie ortodoncji klinicznej, m.in. własny system Butterfly Bracket i inne aparaty. Opublikował ponad 85 artykułów i rozdziałów książek, a także podręcznik na temat kotwie- nia za pomocą miniimplantów. Prof. Bowman występował ze swoimi wykładami w 27 krajach, prowadzi prywatny gabinet od ponad 25 lat. AutorOT Ryc.1:Pozdjęciuaparatuortodontycznego,dowstępnegousunięciapozostałościżywicystosujesięczerwonewiertłozwęglików(H375R-106-7675)namikrosilnikuszybkoobrotowym.–Ryc.2:Tosamoczerwonewiertłozwęglikówmożna wykorzystać do wyrównania brzegów siecznych i mamelonów. – Ryc. 3: Wygładzenie i polerowanie powierzchni szkliwa za pomocą długiego (białego) wiertła z węglików o kształcie płomyka i 30 nacięciach (H246L-012UF), założonego na ten sam szybkoobrotowy mikrosilnik. Ryc. 4: Szkliwo poleruje się dalej zielonym stożkiem polerskim P0153-031 typu FG, wykonanym z silikonu. – Ryc. 5: Stan po zakończeniu usuwania systemu wiążącego i polerowania za pomocą Axis Orthodontic Adhesive Removal Set. MFG.Nr P0153 H375R H246L ROZMIAR 1/10 mm 031 016 012 D¸UGOÂå (mm) 8.0 5.4 Opis zielony czerwony ultracienki Trzonek FG (31) Ryc. 6: Wszystkie narzędzia wchodzące w skład zestawuAxis OrthodonticAdhesive Removal Setsązamkniętewaluminiowejpodstawcenawiertła,któranadajesiędosterylizacji.Można je stosować na mikrosilnikach stomatologicznych wolno- lub szybkoobrotowych (także na mikrosilnikach elektrycznych). Ryc. 1 RRyc. 2yc. 2 Ryc. 4 Ryc. 5 Ryc. 3 Ryc. 6

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download