DTPO0410

DENTALTRIBUNE Polish Edition News AD Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne (ADA) skryty- kowało komisję Instytutu Me- dycyny zajmującą się dostępem do stomatologicznych usług zdrowotnych za wykluczenie z udziału w 2 panelach dysku- syjnych lekarzy dentystów pra- cujących w gabinetach prywat- nych. Spotkania zostały zorganizo- wane na prośbę amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych (DHHS), ich zada- niem jest analiza świadczeń i do- stępu do stomatologicznej opieki zdrowotnej. Przewodniczący ADA – dr Ronald Tankersley występował przed Instytutem Medycyny (IOM) na początku marca br. Za- znaczył, że lekarze dentyści pra- cujący w gabinetach prywatnych reprezentują niemal 92% wszyst- kich aktywnych zawodowo den- tystów. Podkreślił, że ich wkład ma kluczowe znaczenie dla kwes- tii dostępu do usług zdrowotnych w obrębie jamy ustnej. „W imie- niu naszych członków jestem zo- bowiązany do zaprotestowania przeciwko ciągłemu pomijaniu przedstawicieli prywatnych gabi- netów stomatologicznych w pa- nelach dotyczących jamy ustnej, organizowanych przez IOM” – powiedział Tankersley. „Szanu- jemy doświadczenie i wiedzę członków komisji, ale 176.000 lekarzy dentystów pracujących w prywatnych gabinetach repre- zentuje ok. 92% aktywnych za- wodowo dentystów w USA. Bez nich nie jesteśmy w stanie w zna- czący sposób wpłynąć na dostęp do usług stomatologicznych, nie- zależnie od istniejącego systemu opieki zdrowotnej” – dodał. W dalszej części wystąpienia Tankersley wymienił starania ADA, zmierzające do poprawy sytuacji populacji w rejonach o ograniczonej dostępności do usług medycznych. „ADA wie- rzy,żezdrowiejamyustnejzależy od profilaktyki” – powiedział. „Żadne społeczeństwo nie jest w stanie rozwiązać tego prob- lemu, wiercąc i zalepiając dziury w zębach. Nasze wysiłki zmie- rzające do poprawy dostępu do opieki dentystycznej nauczyły nas, że problem ten wynika z istnienia wielu przyczyn i prze- szkód. Niektóre z nich mają charakter ekonomiczny, inne śro- dowiskowy. Niektóre są bezpo- średnie, inne działają w sposób pośredni. Liczne związane są z potencjalnymi pacjentami, inne z osobami świadczącymi usługi medyczne. ADA była jednym z pionierów zajmujących się tym problemem” – wyjaśnił Tanker- sley, przytaczając przykłady ini- cjatywpodejmowaneprzezADA: • Zaprojektowanie i wdrożenie programu pilotażowego dla ko- ordynatora ds. zdrowia publicz- nego jamy ustnej, pracownika zajmującego się profilaktyką i zdrowiem publicznym, posia- dającego wykształcenie stoma- tologiczne, pracującego obecnie wFiladelfii,przemysłowejczęści Oklahomyinaobszarachzajmo- wanych przez plemiona Indian. • Zwołanie w 2009 r. dla grupy 144 interesariuszy spotkania na szczycie dotyczącego dostępu do opieki stomatologicznej, a mającego na celu identyfikację krótko- i długoterminowych sposobów na poprawę stanu zdrowia jamy ustnej populacji o ograniczonym dostępie do usług medycznych. • Stworzenie Komisji Doradczej ds. Zdrowia Publicznego, stano- wiącejformalnąjednostkęwob- rębieADAizapewniającąwkład wsprawyodużymznaczeniudla zdrowia publicznego. • Zwołaniew2007r.spotkaniaIn- dian amerykańskich i autochto- nów z Alaski w celu wspólnego podjęcia kwestii wyjątkowych potrzeb tych populacji. • Wdrożenie inicjatywy dotyczą- cej potrzeb stomatologicznych osób starszych – jednym z jej efektów będzie wprowadzenie prawnychregulacjifederalnych. • Próby zwiększenia współpracy lekarzy dentystów pracujących w gabinetach prywatnych oraz w federalnych ośrodkach zdro- wia i innych klinikach, w któ- rych ok. 70% lekarzy dentystów stanowią członkowieADA. • Lobbing na rzecz niemal każ- dego programu stanowego, który mógłby skutecznie popra- wić sytuację populacji o ograni- czonym dostępie do usług me- dycznych. „Obecny system opieki sto- matologicznejdobrzesłużywięk- szościAmerykanów,musimyjed- nak pracować razem, aby objąć nim także najsłabszych spośród nas, którzy są w największym stopniu zagrożeni rozwojem cho- rób jamy ustnej” – podkreśla Tankersley. Wg ADA istnieją 3 sposoby zapobieganiachorobomjamyust- nej: • odbudowa infrastruktury zdro- wia publicznego oraz rozbu- dowa i odpowiednie finansowa- nie programów bezpieczeństwa, w tym Medicaid; • rozwój społecznych programów profilaktycznych; • wzrost świadomości w zakresie zdrowia jamy ustnej. „Istniejąca infrastruktura zdro- wia publicznego jest niewystar- czająca dla zaspokojenia po- trzeb populacji o ograniczonym dostępie do usług medycznych, a przepaść pomiędzy potrzeba- mi a możliwością ich zaspo- kojenia stale rośnie” – dodaje Tankersley. DT Wdyskusjach na temat zdrowia jamy ustnej brakuje dentystów! Foto: Dmitriy Shironosov Foto: Yuri Shirokov

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download