DTPO0410

News DENTALTRIBUNE Polish Edition4 Z przeprowadzonego ostatnio badania wynika, że liczba le- karzy dentystów odchodzących na emeryturę lub zmieniających zawód może już niedługo prze- wyższać liczbę absolwentów stu- diów stomatologicznych. Jeśli ta tendencja się utrzyma, zarezerwowanie terminu wizyty udentystywnadchodzącychlatach może okazać się prawdziwym wy- zwaniem. Badanie przeprowa- dzoneprzezniezależnychnaukow- ców z The Long Group i sponsoro- wane przez organizację non-profit DeltaDentalPlansAssociationwy- kazało, że populacja lekarzy den- tystów może zacząć się zmniejszać już w 2012 r. Badacze dokonali analizy współczesnych wskaźników i da- nych dotyczących odchodzenia na emeryturę oraz wyników badania ankietowego, w którym lekarze dentyści deklarowali zamiar zmiany zawodu w okresie 5-10 lat. Następnie porównali te wartości z liczbą absolwentów opuszczają- cych co roku uczelnie stomatolo- giczne. Przenosząc obecne trendy na przyszłość stwierdzono, że popu- lacja lekarzy dentystów, która w 2009 r. wynosiła 179.600 osób bę- dzierosłado2011r.,aleliczbaden- tystówodchodzącychnaemeryturę lub zmieniających zawód może już od 2012 r. zacząć przewyższać liczbęabsolwentówszkółstomato- logicznych. Zakładając stałą ich liczbę, która wynosi 4.500 osób rocznie, do r. 2019 populacja le- karzy dentystów może zmniejszyć się o blisko 7.000! „Corazwięcejosóbkorzystazre- fundacji kosztów leczenia przez pra- codawcę,zindywidualnegoubezpie- czenia, z programów rządowych lub ponosi koszty opieki dentystycznej z własnych środków. Zwiększa się liczba pacjentów, ale równie ważne jest, by dostępni byli lekarze, którzy będąichdiagnozowaćileczyć”–po- wiedziała Kim E. Volk, przewodni- cząca i dyrektor generalny Delta Dental PlansAssociation. „Nasza sieć obejmuje 132.000 lekarzydentystów,dlategochcemy także wpływać na obecne trendy, a nie tylko je monitorować” – do- daje Volk. Grupy takie jak Delta Dental skutecznie zapewniają pomoc lekarzy dentystów w obszarach o ograniczonej dostępności do us- ług medycznych, dając przyszłym dentystom nadzieję, że kończąc studia,niepozostanąonizniemoż- liwądospłaceniapożyczkąpokry- wającą koszty kształcenia. Wg Amerykańskiego Towarzystwa Edukacji Stomatologicznej absol- wenci szkół dentystycznych wchodzą na rynek pracy zadłużeni średnio na kwotę 170.000 dola- rów. Lekarze, którzy chcą praco- wać we wskazanym przez władze obszarze, gdzie brakuje dentys- tów, mogą liczyć na umorzenie 80.000-100.000 dolarów z tej kwoty w ciągu 3-5 lat. Dr Arron McWilliams pracuje w wiejskim obszarze hrabstwa Crawford w stanie Iowa, w dużym stopniu dzięki programowi FIND (Fulfilling Iowa’s Need for Den- tists) finansowanemu przez Delta Dental stanu Iowa oraz miejscowe organizacje przemysłowe, rzą- dowe, zdrowotne i obywatelskie. MiastoDenison,któregopopulacja liczy nieco ponad 7.000 mieszkań- ców, prawdopodobnie nie byłoby pierwszym wyborem lekarza den- tysty, który zamierzałby otworzyć swój gabinet. „Gdyby nie program FIND, dr McWilliams pracowałby na rzecz innej społeczności” – po- wiedziałDonLuensmann,dyrektor wykonawczy Chamber and Deve- lopment Council hrabstwa Craw- ford.Podobneodczuciamająrepre- zentanci władz innych wiejskich obszarów hrabstwa. „Przedstawi- ciele zawodów związanych z opieką zdrowotną odgrywają klu- czową rolę w sytuacji ekonomicz- nej naszego społeczeństwa” – pod- kreśla Jeffrey Johnson, dyrektor oddziału BankWest w Gregory – miejscowości liczącej niespełna 2.000 mieszkańców. „Program re- fundacji pożyczek organizacji Delta Dental pomaga nam zyskać pewność,żejedynygabinetdentys- tycznywnaszymmieścieniezosta- niezamknięty.Tegotypuprogramy są korzystne dla wszystkich stron: dla lekarzy dentystów, którzy mają do spłacenia pożyczkę, dla miejs- cowej sytuacji ekonomicznej oraz dla mieszkańców potrzebujących opieki stomatologicznej” – mówi K. Volk. Firmy zrzeszone w Delta Den- tal wspierają obecnie programy re- fundacji pożyczek uczelni stoma- tologicznych w stanach: Arkansas, Iowa, Dakota Płd., Maine, New Hampshire oraz Vermont. Delta Dental inwestuje także znaczne środkiwedukacjęstomatologiczną w całym kraju. Organizacja non- profit Delta Dental Plans Associa- tion(www.deltadental.com)założo- na w Oak Brook w stanie Illinois to krajowa sieć niezależnych korpo- racji stomatologicznych, specjali- zujących się w programach sto- matologicznych na rzecz 54 mln mieszkańcówUSAwponad89.000 grupach pracowników w całym kraju. DT Już w 2012 r. może się zmniejszyć liczba dentystów Stomatologiczne systemy im- plantologiczne szybko stają się preferowanym rozwiązaniem zastępującym brakujące zęby lub podparciem dla koron, mos- tów i protez zębowych. Świa- towa sprzedaż tych produktów będzie prawdopodobnie w cią- gu kolejnych 5 lat notowała znaczny wzrost, sięgając kwoty ponad 4,5 mld dolarów – tak wynika z drugiego wydania ra- portu pt.: „Uzupełnienia stoma- tologiczne oparte na implantach – światowy rynek implantów stomatologicznych i materiałów kościozastępczych”, opubliko- wanego przez Kalorama Infor- mation. W 2006 r. sprzedaż implantów i łączników stomatologicznych wzrosła o ponad 15%, sięgając kwoty niemal 2 mld dolarów. Najwyższy wzrost odnotowano w Europie, gdzie popularność implantów doprowadziła do uzys- kania w tej dziedzinie obrotów na poziomie 760 mld dolarów, co stanowi 42% światowego rynku. Zaawansowane techniki prze- szczepiania i regeneracji kości doprowadziły do ogromnego wzrostu możliwości stomatolo- gicznego leczenia protetycznego w oparciu o implanty. Światowa sprzedaż stomatologicznych ma- teriałówkościozastępczychosiąg- nęła w 2006 r. wartość 130 mln do- larów, co stanowiło 12% wzrost w porównaniu do r. 2005. Zgodnie z raportem, wykorzystanie ma- teriałów kościozastępczych do 2012 r. wzrośnie niemal dwukrot- nie, a zyski z ich sprzedaży sięgną poziomu 266 mln dolarów. Techniki przeszczepiania kości umożliwiają powiększenie grupy kandydatówdoleczeniaimplanto- logicznego, w tym włączenie do niej licznej populacji pacjentów bezzębnych, którzy do niedawna rzadko kwalifikowali się do sto- matologicznego leczenia implan- tologicznego ze względu na znacznąresorpcjękości.„Obecnie największą uwagę w dziedzinie przeszczepiania kości w obrębie jamyustnejzyskująprogramyroz- wojoweibadawczedotyczącewy- korzystania produktów białek morfogenetycznych kości (bone morphogenic protein – BMP). Białka z rodziny BMP wykazują potencjał umożliwiający całko- witą rewolucję na rynku materia- łówkościozastępczych.Mogąwy- przeć wszystkie inne produkty dostępne obecnie na rynku, w tym także syntetyczne materiały koś- ciozastępcze, materiały allogenne i zdemineralizowaną macierz kostną” – zauważa Anne An- scomb, autorka raportu. „Wrazzogłoszeniemwmarcu, że FDA zaaprobowała stosowanie materiałuInFuseBoneGraftfirmy Medtronic w określonych zabie- gach regeneracji kości ze wskazań szczękowo-twarzowych i stoma- tologicznych, przyszłość BMP i większe wykorzystanie mate- riałów wszczepialnych oraz im- plantów stają się jeszcze bardziej prawdopodobne” – dodaje. Raport pt.: „Uzupełnienia sto- matologiczneopartenaimplantach” obejmuje prognozy dotyczące zys- ków w każdym sektorze do 2016 r., udziały w światowym rynku dla 4 obszarów geograficznych, ponad 35 tabel i rycin przedstawiających szczegółowe dane rynkowe, prze- glądy nowych produktów i stomato- logiiwspomaganejkomputerowooraz trendy w kwestii refundacji. Można go kupić bezpośrednio od Kalorama Information za pośrednictwem strony internetowej www.kalorama information.com. Jest także dos- tępny na stronie internetowej www.Market-Research.com. CKDentalIndustries Tel.: (800) 675 25 37 Faks: (800) 634 17 88 www.ckdental.net DT Wzrasta wartość światowego rynku implantów stomatologicznych i materiałów kościozastępczych Wg Eco-Dentistry Association, 40. rocznica Dnia Ziemi to czas dla dentystów, aby rozważyli skierowanie swoich praktyk w stronę przyjazną środowisku. Dzień Ziemi jest obchodzony na całym świecie w celu promocji świadomości potrzeby ochrony środowiska. Regulacje prawne dotyczące zmian klimatu są jednym z naj- bardziej popularnych tematów w dyskusjach zarówno międzyna- rodowych, jak i lokalnych. Gabinet dentystyczny przyjazny środo- wisku na pewno zainteresuje wielu pacjentów. EDA – międzynarodowe sto- warzyszenie promujące praktyki dentystyczne przyjazne środo- wisku zachęca dentystów, aby wzięli udział w ochronie środo- wiska.Poprzezprzybliżeniezagad- nień wpływu, jakie gabinety den- tystyczne wywierają na naturalne środowisko, EDAchce pokazać, że zdecydowana większość dentys- tów w swoich praktykach, w wy- nikustosowanychprocedur,produ- kuje zbyt dużo odpadów i zanie- czyszczeń. Na stronie internetowej stowarzyszenia czytamy: „Poja- wieniesięnajnowszychproduktów i technologii pomoże dentystom zredukować znaczną część odpa- dów. W wielu przypadkach przy- jazna środowisku alternatywa le- piej wpływa na zdrowie pacjenta i pozwala zaoszczędzić pieniądze. Najważniejszą sprawą dla każdego dentysty jest zainstalowanie sepa- ratorów amalgamatu, które filtro- wałyby zawartość rtęci w tym ma- teriale, zapobiegając jednocześnie zanieczyszczaniu zasobów wod- nych. Takie procedury dentys- tyczne, jak np. standardowe prze- świetlenie to niepotrzebne, tok- syczne śmieci, które muszą zostać zutylizowane. Takie technologie, jak radiografia cyfrowa, steryli- zacja parą wodną oraz zarządzanie bioodpadami w ramach zarządza- nia gabinetem nie tylko zredukują ilość odpadów, ale również wyeli- minują ich wytwarzanie”. EDA zaleca, aby dentyści przestrzegali następujących zasad w celu redukcji ilości odpadów i zanieczyszczeń: • używanie separatorów amalga- matu, • wprowadzenie kontroli infekcji bez wytwarzania śmieci, usunię- cie toksycznych procesów pod- czas kontroli infekcji, • wprowadzeniecyfrowychzdjęćrtg, • prowadzeniegabinetuprzyzużyciu jak najmniejszej ilości papieru. DT Gabinety dentystyczne przyjazne środowisku Foto: Mitar Art

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download