DTPO0410

DENTALTRIBUNE Polish Edition News 5 Najnowsze badania przepro- wadzone w Ameryce pozwoliły odkryć narzędzie diagnos- tyczne umożliwiające wykrycie raka jamy ustnej w bardzo wczesnym stadium.Amerykań- scy badacze mają nadzieję, że wdrożenie nanobioczipów ob- niży koszty diagnostyki oraz znacząco wpłynie na podniesie- nie jakości opieki zdrowotnej na całym świecie. Dzięki temu odkryciu,dentyścimogąstaćsię najważniejszymi specjalistami w walce z nowotworami jamy ustnej, bowiem możliwe będzie wykrycie najwcześniejszych objawów nowotworu już na fo- telu dentystycznym. Narzędzie wyglądem przy- pomina szczoteczkę do zębów i można dzieki niemu uzyskać bardzo dokładne wyniki, dotyka- jąc rany na języku lub wewnętrz- nej stronie policzka. Poprzez porównanieztradycyjnymimeto- dami diagnostycznymi, badania wykazały, że sensory nanobio- czipa są o 97% bardziej wrażliwe i 93% bardziej precyzyjne w wy- krywaniu nowotworów (również złośliwych). Gdyby technologia ta została wprowadzona do powszechnego użytku, „szczoteczka” mogłaby być używana przez dentystów podczas wizyt jako minimalnie inwazyjna technika dostarczająca wyników już w 15 min (wyniki dotychczasowych, tradycyjnych metod wymagają kilku dni). Byłaby to również wygodna al- ternatywa dla inwazyjnych biop- sji, którym często towarzyszy ból. Niebawem planowana jest największa dotychczasowa próba nanobioczipów, w której udział ma wziąć ok. 500 pacjentów. Nanobioczipy zostały wynale- zione przez prof. Johna McDevitt orazjegogrupębadaczyzRiceUni- versity w Huston. Prof. McDevitt powiedział: „Najważniejszym punktem moich badań było poka- zanie, że zminiaturyzowana, nie- inwazyjna technologia pozwala uzyskać te same wyniki, jakie dają dotychczasowe badania wykonywane przez patologów. Ta dziedzina diagnostyki została szczególnie podważona przez naukowców i badaczy. Niestety, problem polega na tym, że po- mimo badań nie ma żadnych niezawodnych narzędzi”. John McDevitt dodał, że pacjenci z po- dejrzanymi zmianami w jamie ustnej najczęściej poddawani są zabiegom operacyjnym albo biopsji co 6 miesięcy. McDevitt wyjaśnia: „Ludzie przeszkoleni w tej dziedzinie nie mają żadnych problemów ze znalezieniem zmian. Problemem jest następny krok, tzn. pobranie tkanki. Najważniejszym elemen- tem tych badań jest odkrycie mniej bolesnej metody diagnos- tyki, a ich wyniki możemy uznać za sukces na tym etapie”. Wspomniane badania zostały poparte przez British Dental HealthFoundation.DrNigelCar- ter – dyrektor BDHF powiedział: „Rak jamy ustnej jest wynisz- czającą i śmiertelną chorobą, a z tak wczesnej diagnostyki, jaką umożliwia nanobioczip można uzyskać wiele korzyści. Obecnie największa szansa na pokonanie raka to wczesne wykrycie, co zwiększa szanse na przeżycie o 90%. Bez wczesnej diagnozy szansa ta spada do 50%” – pod- kreśla N. Carter. Source: dentistry.co.uk DT Nadzieja dla pacjentów z rakiem jamy ustnej EMS-SWISSQUALITY.COM 1+1=3NOWY AIR-FLOW MASTER PIEZON – PIASKOWANIE – LIDER W PROFILAKTYCE - PIEZON BEZ BÓLU - > > AIR-FLOW NISZCZY BIOFILM - - - - - - AD Foto: Aleks Key

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download