DTPO0410

Opinie DENTALTRIBUNE Polish Edition6 Wielu dorosłych, nie tylko w Ameryce, pamięta zwyczaj chowania pod poduszkę mlecz- nych zębów, które wypadły, a potem cudem zamieniały się w niespodzianki. Wraz z upły- wem czasu i dokonującym się postępem we współczesnym świecie,ewolucjastałasiętakże udziałem wróżki „Zębuszki”. Kiedyś popularna wróżka na- gradzała dzieci za każdy utra- cony ząbek. Dziś odgrywa nie- zwykle istotną rolę, pomagając dzieciom zachować stałe zęby, atakżecieszyćsiępięknymuśmie- chem i zdrowszym życiem. Stała się zaangażowaną bojowniczką w walce przeciwko najczęstszej przewlekłej chorobie dotykają- cejdzieciwwielukrajachświata: próchnicy dziecięcej. Obecnie nie jest już tylko wróżką, ale su- perbohaterką uzbrojoną w po- tężną broń, jaką jest wiedza. Przez wiele lat zaangażo- wani członkowie zespołów sto- matologicznych, w tym lekarze pedodonci, higienistki stoma- tologiczne i inne grupy pra- cowników służby zdrowia, nie ustawali w wysiłkach, aby zapewnić leczenie stomatolo- giczne i działania profilakty- czne dzieciom mającym ograni- czony dostęp do opieki zdro- wotnej. Pomimo ich wysiłków, próchnica dziecięca występuje jednak coraz powszechniej, wy- wołując cierpienie milionów dzieci. Chorobyzębówdotykają wszystkich Dzieci, u których nie leczone są choroby zębów mogą mieć trudności z jedzeniem, snem i wyraźną mową, co wpływa na możliwość koncentracji w szkole, kontakty z rówieśnikami i rozwój umiejętności społecz- nych niezbędnych w dorosłym życiu. Choroba postępuje, a do- legliwości odczuwane przez dzieci nasilają się z wiekiem. Mogą być one przyczyną prze- wlekłego bólu, ale także chorób dziąseł, złamania lub utraty zę- bów, ropni, infekcji lub w niektó- rych przypadkach nawet pod- wyższać ryzyko śmierci. Do niedawna niewiele mó- wiono i pisano się na temat za- leżności pomiędzy stanem jamy ustnej a ogólnym stanem zdro- wia. Obecnie dostępne są wyni- ki licznych badań wiążących próchnicę z chorobami serca, zawałem, cukrzycą, zapaleniem płuc, nieprawidłowym zakoń- czeniem ciąży, infekcjami wtór- nymi i demencją. A to tylko niektóre zagrożenia związane z próchnicą. Choroba ta ce- chuje się także logiczną pro- gresją. Dziecko, które odczuwa ból w jamie ustnej, może mieć prob- lemy z utrzymywaniem odpo- wiedniej diety, a szczególnie spożywaniem warzyw i ziaren, które są trudniejsze do pogry- zienia. Dodatkowo, dzieci dot- knięte próchnicą zębów często nie są w stanie dostatecznie długo lub dokładnie żuć, co utrudnia właściwe trawienie, prowadząc do utraty wielu cen- nych składników odżywczych. Niedożywienie związane z prob- lemami w jamie ustnej prowadzi też do niedostatecznego roz- woju, słabych kości i mięśni, alergii, braku koncentracji, prob- lemów emocjonalnych i innych zaburzeń systemowych, które nie zawsze wiąże się z chorobami zębów. Wg amerykańskiego Minis- terstwaZdrowiaiUsługSpołecz- nych, co roku absencje związane zchorobamizębówodzwiercied- lają utratę 51 mln godzin lekcyj- nych i 164 mln godzin pracy. Ewolucja wróżkiKenMunkensiKristinKenyon,USA ª congress@fdiworldental.org www.fdiworldental.org FDI Annual World Dental Congress 2-5 September 2010 Salvador da Bahia, Brazil AD www.pragodent.eu 18th INTERNATIONAL DENTAL FAIR Prague Exhibition Grounds Holesovice Professional partners AD

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download