DTPO0410

DENTALTRIBUNE Polish Edition Opinie 7 Liczba Amerykanów, którzy nie posiadają ubezpieczenia stoma- tologicznego jest niemal 3-krot- nie wyższa od liczby osób bez ubezpieczenia medycznego. Szansanauzyskaniepomocysto- matologicznej przez nieubezpie- czone dzieci jest 2,5-krotnie niższa niż w przypadku dzieci posiadających ubezpieczenie. Kiedy wreszcie te zaniedbania doczekają się zmian, dzieje się to często w gabinecie pomocy doraźnej i wiele kosztuje podat- ników. Wielu tym problemom można zapobiec, stosując odpowiednią profilaktykę. Zgodnie z infor- macjami Koalicji na rzecz Zdro- wia Jamy Ustnej, każdy 1 dolar wydany na profilaktykę chorób jamy ustnej to 50 dolarów osz- czędności na kosztach leczenia doraźnego i odtwórczego. Wyż- szecałkowitekosztyopiekizdro- wotnej, wyższe składki na ubez- pieczenie zdrowotne i niższa wydajność pracy, a nawet koszty związane z wyższym wskaźni- kiem przestępczości to cena, jaką wszyscy płacimy za to, że cho- roby zębów u dzieci nie są odpo- wiednio leczone. Amerykańskawróżka „Zębuszka”przynosinadzieję Krajowa Fundacja Zdrowia Jamy Ustnej Dzieci jest właśnie taką amerykańską wróżką – or- ganizacją non-profit, skupiającą się wyłącznie na zwalczaniu naj- częstszej przewlekłej choroby dzieci w USA – próchnicy po- przez wszechstronne leczenie oraz inicjatywy profilaktyczne i edukacyjne. Amerykańskawróżka„Zębusz- ka” (www.americastoothfairy.org) to grupa krajowych przedstawi- cieli opieki zdrowotnej i osób prywatnych – zarówno tych, którzy już walczą przeciwko tej niebezpiecznej chorobie, jak i osób, które dopiero zamierzają przyłączyć się do walki. Organi- zacja dba o zwiększanie publicz- nej świadomości na temat dzie- cięcej próchnicy i trwających całe życie powikłań tej choroby. Ponadtowspierasiećprogramów zdrowia jamy ustnej, zapew- niając wszechstronną opiekę dzieciom z obszarów o utrudnio- nym dostępie do opieki zdrowot- nej w całej Ameryce. W ciągu niespełna 4 lat Fun- dacja dostarczyła wartościowe produkty i bezpośrednio finanso- wała działania partnerów na łą- czną kwotę ponad 6 mln dolarów. W ten sposób wpłynęła na życie ponad miliona dzieci w całym kraju!Ponieważubezpieczyciele korporacyjni ponoszą wszelkie koszty operacyjne, każdy dodat- kowy dolar oddany na rzecz organizacji jest przeznaczany na jeden z programów zapew- niających dzieciom zdrowszą przyszłość. Wróżka „Zębuszka” długo była symbolem magii dzieciń- stwa, mityczną postacią, która materializuje się tylko wtedy, kiedy dziecko zaśnie, śniąc o pre- zentach, jakie nazajutrz znajdzie pod poduszką. Ponad 4 mln dzieci wAmeryce cierpi każdego dnia z powodu bólu zębów – tak silnego, że nie pozwala zasnąć. Dla tych dzieci i dla każdego, komu bliskie są ich problemy zdrowotne, Krajowa Fundacja Zdrowia Jamy Ustnej Dzieci stworzyła amerykańską wróżkę „Zębuszkę”. Jest ona symbolem zmian: edukuje, zapobiega, chroni i – co być najważniejsze – daje nadzieję wszystkim dzie- ciom. Aby uzyskać więcej infor- macji lub wesprzeć Fundację, na- leżyodwiedzićstronęinternetową www.americastoothfairy.org. DT EMS-SWISSQUALITY.COM AD ª

Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download