Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Turkish Edition Dünyanın önde gelen sağlık ürünleri ve hizmetleri sağlayıcısı Henry Schein Inc. (NASDAQ: HSIC), Türk dental sektörünün en büyük firması olan Güney Diş Deposu’nun yüzde 50’lik konso- lide olmayan hissesini satın aldı. Konuyla ilgili olarak 6 Kasım 2010 Cumartesi günü Swiss Ho- tel İstanbul’da bir basın toplantı- sı yapıldı. Toplantıya Henry Schein Uluslararası Grup Başka- nı Michael Zack, Güney Diş De- posu Yönetim Kurulu Başkanı Ferizan Peker ve Güney Diş De- İSTANBUL, EYLÜL-EKİM 2010 ISSN: 1304-6098 Fiyatı: 10,00 TL CİLT: 7 SAYI: 5 Kısa Kısa www.dental-tribune.com Sayfa 12Sayfa 2 AjandaHaber & Yorum 87. EOS Kongresi İstanbul’da Avrupa Ortodonti Derne- ği’nin (EOS) 87. Yıllık kongresi 19-23 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sara- yı’nda yapılacak. Kongreye baş- ta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden yoğun katılım bekleniyor. Sayfa 2DT Dental İstanbul’da implant asistanlığı eğitimi VESTA | Vestiyer Akade- mi tarafından organize edi- len “İmplant Uygulamala- rında Yardımcı Personelin Rolü Eğitim Semineri”nin dördüncüsü, Dental İstanbul Kongresi kapsamında 24 Ekim 2010 Pazar günü G r a n d Cevahir Hotel ve Kongresi M e r k e - z i ’ n d e y a p ı l d ı . Prof. Dr. K e m a l Ünsal ve Dr. Mustafa Beke- recioğlu ikilisi tarafından verilen eğitime 23 diş heki- mi yardımcısı katıldı. Günboyu devam eden se- minerde; implant terminolo- jisi, hasta eğitimi ve yardım- cı personelin hasta ile ilişki- lerinde dikkat etmesi gere- kenler, hastanın operasyon öncesi bilgilendirilerek ha- zırlanması ve operasyon sonrası hastanın yapacakları konusunda bilgilendirilme- si, cerrahi odası, asepsi ve antisepsi, aletlerin strelizas- yonu ve dikkat edilmesi ge- reken önemli hususlar ve kullanılan implant sistemine özgü parça eğitimi gibi ko- nular anlatıldı. Endodontistler Roma’da buluşuyor Avrupa Endodonti Derne- ği’nin (ESE) 15. Kongresi 14- 17 Eylül 2011 tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma ‘da gerçekleştirilecek. İtalya En- dodonti Derneği tarafından organize edilecek kongrede muayenehane pratiğine katkı sağlayacak araştırmalar, uy- gulamalı kurslar ve multidi- sipliner oturumlar yer alıyor. Kongreye Avrupa’nın yanı sı- ra dünyanın çeşitli ülkelerin- den endodontistlerin katıl- ması bekleniyor. 15. ESE Kongresi bilimsel sunumla- rın yanı sıra fuar alanı ve sosyal programıyla da hayli ilgi toplayacak. İmplant Eğitim Semineri Aralık 2010 itibariyle yepyeni bir eğitim seminerini hayata ge- çirmeye hazırlanan VESTA, Uy- gulamalı İmplant Eğitim Semi- neri’ni organize ediyor. Temel ve ileri seviye olmak üzere iki bölümden oluşan eğitimleri Prof. Dr. Cem Şener ile Prof. Dr. Atilla Sertgöz ikilisi verecek. Sayfa 10 Pratik Konular Eşsiz bir deneyim olacak Taze İnsan Kadavrası Üzerin- de İleri Seviye Cerrahi ve İmplan- toloji Kursu, 26-27 Mart 2011 ta- rihlerinde Viyana’da yapılacak. Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anatomist Doç. Dr. Hannes Traxler ile kursun içeriğine yönelik bir röportaj ger- çekleştirdik. Röportaj Dental Tribune Türkiye Özgür Çilek Güney Diş Deposu’na dev ortak Sayfa 6 Bilim & Araştırma Ortopedik apareyler Ortodontide en önemli iske- letsel problem mandibuler ret- rognati ile karakterize Class II maloklüzyonlardır. Bu tip bir çok vaka dar bir maksiler ark sergi- ler. Class II maloklüzyonun fonk- siyonel apareylerle tedavisinin stabilite ve etkisi birçok tartışma ve belirsizlik göstermektedir. Türk dişhekimliği sektörü- nün lider yayın kuruluşu Vesti- yer Yayın Grubu – VYG tarafın- dan organize edilen Dental İs- tanbul Diş Hekimliği ve Diş Tek- nisyenliği Kongresi, 23-24 Ekim 2010 tarihleri arasında İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. 60 firmanın en yeni ürünleri- ni sergilediği kongreye kayıtlı 500 dişhekimi ve 150 diş teknis- yeni katıldı. Kayıt yaptırmayan dişhekimi ve diş teknisyenleri- nin de firmaların ürünlerini ser- giledikleri alanı ücretsiz ziyaret ettikleri kongre bilimsel progra- mıyla da dikkat çekti. Oturumlarda doyuru- cu bilgiler verildi Dental İstanbul Kongresi’nin diş hekimliği oturumlarında bir- birinden değerli konuşmacılar ilgi çekici konularda sunumlar gerçekleştirdiler. Bilimsel prog- ramda; diş hekimliğinde lazer kullanımı, meslek hastalığı ola- rak bel ve boyun ağrıları, imp- Sayfa 3DT Dental Tribune Türkiye Özgür Çilek Sektör yeniden Dental İstanbul’da buluştu Geçmiş yıllara göre daha yoğun katılımın yaşandığı Dental İstanbul Dişhekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, 23-24 Ekim 2010 tarihlerinde Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.