Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

Röportaj DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı10 Dr. Traxler: Kadavra üzerinde çalışmak diş hekimleri açısından eşsiz bir deneyim olacak VESTA ile Viyana Tıp Fakültesi Anatomy Training Center işbirliği sonucunda organize edilen Taze İnsan Kadavrası Üze- rinde İleri Seviye Cerrahi ve İmplantoloji Kursu, 26-27 Mart 2011 tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilecek. Viyana Üniver- sitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Anatomy Training Center’in yöneticisi Anatomist Doç. Dr. Hannes Traxler ile gerçek- leştirdiğimiz röportajda kursun içeriğini ve merak edilen noktaları konuştuk. Sayın Dr. Traxler kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 1963 yılında doğdum. Viya- na’da tıp alanında çalışmalar yaptım, bununla birlikte profes- yonel meslek deneyimimin bü- yük çoğunluğunu Brezilya’da tropikal tıp üzerinde yapmış ol- duğum çalışmalar oluşturuyor. 1990’dan beri Viyana Üniversite- si Tıp Fakültesi’nin akademik kadrosu içinde yer almaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Özel muayenehanemde manuel tera- pi ve anatomiyle ilişkili aku- punktur alanında özel çalışma- lar yapıyorum. Görev yaptığınız Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana- tomy Training Center ne za- man ve hangi amaçla kuruldu? Biraz merkezin yapısından söz eder misiniz? Anatomy Training Center 1997 yılında faaliyete başladığın- da ilk olarak sadece asistan dok- torlar için kurslar düzenleniyor- du. O zamanlar dental implant- lar konusunda başarısız sonuç- lar görüyorduk ve taze kafatasla- rı üzerinde implant uygulaması yapılması suretiyle doktorlara implantolojiyi öğretebilmek için eşsiz bir fırsata sahip olduğumu- zun farkına vardık. Sekiz yıllık çalışma sürecinin sonunda talebin artması ve diğer kursların da yüksek olması sebe- biyle üniversite, Anatomy Trai- ning Center’in kurulabilmesi için 1 milyon Avro’luk bir yatı- rım gerçekleştirdi. Anatomy Training Cen- ter’da gerçekleştirdiğiniz kurs organizasyonları hakkında bil- gi verebilir misiniz? Eğitim merkezi sadece in- san kadavraları üzerinde yapı- lan akademik çalışmalar için tasarlanmıştır. Çalışmalar için gerekli olan her türlü ekipma- nıyla son derece modern bir di- zaynı bulunuyor. Merkezin 42 doktorluk kapa- sitesi var, iki doktor bir kafatası üzerinde çalışıyor. Diseksiyon odasında ise düz bir ekran ile eğitim veren ve üzerinde çalıştı- ğı kafatasını kesip parçalara ayı- ran bir profesör bulunuyor. Böy- lelikle bir yandan çalışılırken di- ğer yandan profesörün yaptığı işlemler aynı anda takip edilebi- liyor. Eğer bir yardıma ihtiyaç duyulması durumunda müdaha- le etmekle görevli profesyonel personelimiz mevcut. VESTA | Vestiyer Akademi ile 26-27 Mart 2011 tarihlerinde Viyana’da yapacağınız İnsan Kadavrası Üzerinde İmplant Kursu’nun içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? İki günlük kursumuzda diş hekimlerine, bir hastaya gele- cekte uygulayacakları prosedür- leri deneme; dokular arasındaki gizli tehlikeleri öğrenme ve has- sas anatomik yapılara ne kadar yakın çalıştığımızı saptama fırsa- tı sunulacak. Bunun yanı sıra de- ğişik anatomik yüzeyleri, fasiya- yı, kasları, sinirleri, arterleri, or- ganları görerek, dokunarak, keş- federek benzersiz bir deneyim yaşayacaklar. Eğitiminde işleyeceğimiz ko- nu başlıkları arasında şunlar bulunuyor: Kemik halkaları ile dikey ogmentasyon, kemik top- lama teknikleri: çene ucu/ra- mus/tuber, biyomateryal şekil- lendirme ve sabitleme teknik- leri, maksiller sinüs yükseltme teknikleri, ince kretleri geniş- letme teknikleri (split kret), damaktan epitelyal bağ dokusu grefti alma teknikleri, anato- mik olarak riskli bölgelerin di- seksiyonu: lingual + inferior al- veolar + mental + infraorbiku- ler sinir; palatal + fasiyal + sub- mental arter. Şimdiye kadar bu kursları kaç defa yaptınız? Önceki yıllarda Dr. Norbert Fock ile birlikte 100’ün üzerinde kurs yaptık. Neredeyse bütün büyük şirketler ile birlikte çalış- tık. Eğitimlerimize dünyanın çe- şitli ülkelerinden hatta Avustral- ya’dan bile katılımcılar geldi. Kurslarımızda dental implantlar ile yüzün estetik cerrahisi konu- larına odaklandık. Eğitimler sı- rasında çok iyi ekipler oluşturu- yoruz ve bu durum katılımcıları- mız tarafından devamlı olarak takdir edilmektedir. Kursiyerlerimiz üst seviyede profesyonel olmalarına rağmen çok samimiler. Bizler doktorlara mesleki yaşamları için iyi bir duygu verirken aynı zamanda ta- ze insan kadavraları üzerinde deneme-yanılma yönetimiyle ça- lışma gibi eşsiz bir imkan ve bunların denetlenmesini sunu- yoruz. Bu dönem içinde hata yapmak ve bunlardan bir şeyler öğrenmek çok önemlidir. Kursta üzerinde uygulama yapılacak insan kadavralarını nasıl temin ediyorsunuz? Kafatasları ölmüş kişinin ha- yatta olan yakınlarından birinin imzalamak zorunda olduğu bir sözleşme ile üniversiteye bağış- lanmaktadır. Etik komisyonu ise lisansüstü eğitimler için kursları onaylamaktadır. Kadavra ile ilk kez karşıla- şan katılımcılar nasıl tepki ve- riyor? Herhangi büyük bir sorunla karşılaşmıyoruz. Sınıf içinde çalışmak çok yardımcı oluyor. Herhangi bir kötü koku olmu- yor, ayrıca kafataslarını büyük bir saygı çerçevesinde özenle kullanıyoruz. Bu kursun katılımcılara sağlayacağı avantajlar neler olacaktır? Ana avantajı mı? Kursa katı- lan bir doktor herhangi bir canlı kimseye zarar vermeksizin bire- bir olarak dokular üzerinde çalı- şabiliyor. Doktor 3 boyutlu bir deneyim yaşıyor ve tüm cerrahi çalışma sürecinde yönlendirili- yor. Kurslara paralel olarak o kadar çok bilgi veriliyor ki gizli kalan bir şey kalmıyor. Bizler doktorlarımızın, hastalarına da- ha profesyonel şekilde yaklaş- malarını öğretmek istiyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bu fırsatın kaçırılmamasını istiyorum. Bu tür kursların gele- cekteki yasal durumlarını asla bilemezsiniz. Dünyada böylesine harika bir eğitimi alabileceğiniz o kadar az ülke var ki. Anatomy Training Center'in fotoğraflarını görmek için aşağı- daki linki tıklayabilirsiniz: http://www.facebook.com/al- bum.php?aid=34070&id=10000056 4820732 DT