Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

Haber & Yorum DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı2 posu Genel Müdürü Ö.Halim Ra- mazanoğlu katıldı. Henry Schein ile Güney Diş Deposu arasında yapılan ortaklık çerçevesinde ürün gamının ge- nişletilmesi ve Türkiye’de bu- lunmayan ürünlerin hekimlerin kullanımına sunulması hedefle- niyor. Yapılan ortaklık anlaşma- sına göre Henry Schein, Güney Diş Deposu, Güney Dental ve Kadıköy Dental’in hisselerine yüzde 50 oranında ortak oldu. Güney Diş Deposu’nun bir başka kuruluşu olan Tıp Tek ise bu an- laşmanın dışında kaldı. Yine or- taklık kapsamında Güney Diş Deposu tarafından başarıyla uy- gulanan dağıtım ve ithalat mo- delinin aynen devam etmesi ka- rarlaştırıldı. Toplantıda bir konuşma ya- pan Henry Schein Uluslararası Grup Başkanı Michael Zack, Türk diş hekimliği sektörünün yılda yüzde 10-12 oranında bü- yüme kaydettiğini belirterek yaptıkları yatırımın Henry Sche- in için 60 yıllık geçmişi olan, saygın ve pazar lideri bir işlet- meyi kazandırdığını açıkladı. Hisselerin geri kalan yüzde 50’sinin Güney Diş Deposu Yö- netim Kurulu Başkanı Ferizan Peker’in elinde olacağını vurgu- layan Zack, bu işlemin hisse ba- şına kazanç oranını etkilenme- mesini ve 2011 yılındaki hisse başına kazanç oranını hafif artır- masını beklediklerini söyledi. Güney Diş Deposu adının Türkiye’de saygın bir marka ol- duğunu ve pek çok üretici ile münhasır dağıtım haklarına sa- hip olması sebebiyle şanslı ol- duklarını ifade eden Güney Diş Deposu Genel Müdürü Ö. Halim Ramazanoğlu ise bugüne kadar pazara yeterince girememiş markalara yoğunlaşma, yeni markaların tanıtılması ve Henry Schein özel etiketli ürünlerinin satılması dahil olmak üzere Tür- kiye’de önemli bir büyüme po- tansiyeli gördüklerinin altını çiz- di. Ramazanoğlu, “Güney Diş Deposu gibi pazarda söz sahibi firmanın en önemli özelliği ba- şarılı bir dağıtım modeliyle des- teklenmesidir. Satış büyümesini gelecekte de sürdürmek için bu modeli korumak istiyoruz” diye- rek sözlerini tamamladı. Bir dünya markası Henry Schein Fortune 500R şirketi ve NAS- DAQ 100 R Endeksi üyesi olan Henry Schein, mükemmel müş- teri hizmetleri ve son derece re- kabetçi fiyatlarıyla tanınıyor. Ge- nel merkezi New York – Mervil- le’de bulunan firmada 14 bin ci- varında kişi çalışıyor. 24 ülkede faaliyetleri veya iştirakleri bulu- nan şirketin sahip olduğu beş iş- letmesi (Kuzey Amerika Dental, Kuzey Amerika Medikal, Kuzey Amerika Hayvan Sağlığı, Ulusla- rarası ve Teknoloji) dünya gene- linde diş hekimleri ve laboratu- varları, hekim klinikleri, hayvan sağlığı klinikleri devlet kurumla- rı ve diğer kurumlar dahil olmak üzere yaklaşık 700 bin müşteriye hizmet veriyor. Şirket, merkezi ve otomatik bir dağıtım ağı yo- luyla faliyet göstermekte olup 200’den fazla ülkedeki müşteri- lere stokta bulunan 90 binin üze- rinde ulusal marka ve Henry Schein özel markalı ürünler ya- nında özel sipariş olarak temin edilen 100 binin üzerinde ilave ürün sunabiliyor. Henry Schein ayrıca diş hekimleri, tıp doktor- ları ve veteriner hekimler için katma değerli klinik yönetimi yazılımı ve elektronik sağlık kay- dı çözümleri gibi özel ve yenilik- çi teknoloji ürünleri sağlıyor. DT Organize ettiği çeşitli eğitim seminerleri ve kurslarla diş he- kimlerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunan Vestiyer Akademi – VESTA, Aralık 2010 itibariyle yepyeni bir eğitim seminerini ha- yata geçirmeye hazırlanıyor. İmp- lantoloji alanında dünyada ve Türkiye’de yaşanan hızlı gelişimi göz önünde bulunduran VESTA, Uygulamalı İmplant Eğitim Semi- neri’ni organize ediyor. Temel ve ileri seviye olmak üzere iki bö- lümden oluşan eğitimleri Marma- ra Üniversitesi Diş Hekimliği Fa- kültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cem Şener ile Prof. Dr. Atilla Sert- göz ikilisi verecek. Temel İmplantoloji Eği- tim Semineri ile imp- lantolojiye giriş Uygulamalı İmplant Eğitim Semineri’nin birinci aşaması olan Temel İmplantoloji Eğitim Semi- neri, 3-5 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde yapılacak. Ana amacı implant uygulamaya başlamak isteyen dişhekimlerinin bilgilerini tazelemek, güncelle- mek, güçlendirmek ve sistematize etmek suretiyle onlara bütüncül bir bakış açısı kazandırmak ve implant uygulamaya yeterli bilgi, beceri, özgüven ve cesaretle baş- lamalarını sağlamak seminerde konular cerrahi ve protetik olarak iki kısım halinde anlatılacak. Prof. Dr. Cem Şener tarafından anlatılacak cerrahi bölüm kapsa- mında; implant tedavisi için hasta seçimi, anatomi ve altyapı değer- lendirmesi, implant planlama yön- temleri, implant cerrahisi, başarı- sızlık nedenleri ve komplikasyon- larla başa çıkma gibi konu başlık- larında önemli bilgiler verilecek. Temel İmplantoloji Eğitim Se- mineri’nde Prof. Dr. Atilla Sert- göz’un sunacağı protetik konular kapsamında ise; implant termino- lojisi ve temel protetik bilgiler, res- toratif dişhekimliği açısından do- ğal diş ve implant destekleri karşı- laştırılması, basit vakalarda prote- tik işlemler, bölümlü dişsiz hasta- larda implant tedavisi, tam dişsiz hastalarda implant tedavisi, imp- lantolojide temel estetik kriterler ve estetik bölgelerde implant teda- visi gibi başlıklar anlatılacak. İmplantolojide uzman- laşmak isteyenler için İleri Seviye Eğitimi Se- mineri Uygulamalı İmplant Eğitim Se- mineri’nin ikinci aşaması olan İleri Seviye İmplantoloji Eğitim Semi- neri, 7-8 Ocak 2011 tarihlerinde yi- ne Cevahir Hotel ve Kongre Mer- kezi’nde gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Cem Şener’in vereceği eğitim- de, implant uygulama konusunda- ki bilgi ve becerisini bir üst seviye- ye taşımak isteyen dişhekimlerine yönelik bilgiler aktarılacak. Semi- nerde şu konular işlenecek: İmp- lant yüzeyleri ve anatomisi, Imp- lantolojide sınır vakalar, sistemik hastalıklarda implant uygulaması, altyapı yetersizliklerinde çözüm- ler, kemik yetersizlikleri, yumuşak doku cerrahisi, anterior estetik için ipuçları, başarısızlık nedenleri ve periimplantitis. İleri Seviye İmplantoloji Eğitim Semineri’ne, implant uygulama konusunda temel bilgi ve becerisi bulunan, halihazırda kliniğinde (sık yahut seyrek) implant hastası kabul eden ve uygulayan, kendisi, daha karmaşık ve ileri vakalara geçme konusunda istekli; hasta portföyü ise buna yönelik ve uygun olmasına karşın, bu konudaki bilgi ve becerisinin yeterli düzeyde ol- madığı kanaatini taşıyan diş he- kimleri katılabilecek. DT Sayfa 1’den: Güney Diş Deposu’na dev ortak DT Dental Tribune International Yayıncı: Torsten Oemus Grup Editörü Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com Tel.: +49 341 48 474 107 Editörler Claudia Salwiczek Anja Worm Baskı Editörleri Sabrina Raaff Hans Motschmann Yayıncı / Başkan / CEO Torsten Oemus Satış Pazarlama Peter Witteczek Antje Kahnt Finans ve Kontrol Direktörü Dan Wunderlich Satış ve Pazarlama Hizmetleri Nadine Parczyk Lisans İşleri Jörg Warschat Muhasebe Manuela Hunger İş Geliştirme Müdürü Bernhard Moldenhauer Online Proje Müdürü Alexander Witteczek Yapımcı Gernot Meyer Uluslararası Editörler Kurulu Dr. Nasser Barghi, Seramik, U.S.A. Dr. Karl Behr, Endodonti, Germany Dr. George Freedman, Estetik, Canada Dr. Howard Glazer, Kariyoloji, U.S.A. Prof. Dr. I. Krejci, Konservatif Dişhekimliği, Switzerland Dr. Edward Lynch, Restoratif, Ireland Dr. Ziv Mazor, İmplantoloji, Israel Prof. Dr. Georg Meyer, Restoratif, Germany Prof. Dr. Rudolph Slavicek, Fonksiyon, Austria Dr. Marius Steigmann, İmplantoloji, Germany Sahibi Bülent Manav Editör Prof. Dr. Cem Şener Yayın Kurulu Prof. Dr. Ateş Parlar Prof. Dr. Ender Kazazoğlu Prof. Dr. Haldun İplikçioğlu Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu Doç. Dr. Enis Güray Genel Koordinatör Berk Kuşçu Sorumlu Yazıişleri Mehmet Yıldızhan Müdürü Yayın Hazırlık Özgür Çilek Tercüme Ali Murat Kökat Reklam Mehmet Yıldızhan Grafik Tuğba Baykut Abone Deniz Bilen Dağıtım Saime Özekici, Mehmet Özbilen, İlhan Köse İdare Yeri Kervangeçmez Cad. No: 5/1 34387 Mecidiyeköy İstanbul-Türkiye Telefon +90 212 274 96 60 / +90 212 274 99 62 Faks +90 212 274 99 63 web www.vestiyer.com.tr e-posta bilgi@vestiyer.com.tr Basım Yeri Şan Ofset, Cendere Yolu, Ayazağa/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Dental Tribune Türkiye, Dişhekimliği Dergisi abonelerine ücretsiz olarak gönderilir. Dental Tribune International Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig, Germany Tel: +49 341 4 84 74 302 Faks: +49 341 4 84 74 173 Internet: www.dental-tribune.com E-mail: info@dental-tribune.com Bölge Ofisleri Asia Pacific Dental Tribune Asia Pacific Limited Room A, 20/F, Harvard Commercial Building, 111 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 Fax: +852 3113 6199 The Americas Dental Tribune America 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel: +1 212 244 7181 Faks: +1 212 224 7185 DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Turkish Edition Dental Tribune Türkiye Cilt: 7 Sayı: 5 Genel Sayı: 38 Yayıncı: Vestiyer Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Tic. Ltd. Şti. © 2010, Dental Tribune International GmbH • Bütün hakları saklıdır. Dental Tribune klinik bilgileri ve yapımcıların haberlerini doğru olarak yayınlar, fakat ürün talebinin geçerliliğinden ve dizgi hatalarından sorumlu değildir. Ayrıca, yayıncı ürün isimlerinden, isteklerinden ya da reklamverenler tarafından verilen beyanlardan sorumlu değildir. Yazarların görüşleri onlara aittir ve bunlar Dental Tribune Internatio- nal’ı yansıtmaz. Dergi Adı Dental Tribune Türkiye, Yayın Türü Süreli - Yaygın, Basım Tarihi: 10.11.2010 Abone ücreti: 1 Yıllık (6 Sayı) 60,00 TL VESTA’dan Uygulamalı İmplant Eğitim Semineri