Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Haber & Yorum 3 lantoloji, periodontoloji, oral kanserler, implant cerrahisi, be- yazlatma, endodonti ve TME ra- hatsızlıklarında multidisipliner yaklaşımlar konularında sunum- lar yapıldı. Dental İstanbul Kongresi’nde hekimler kadar teknisyenlere yönelik olarak hazırlanan prog- ram da ilgiyle takip edildi. Bilim- sel programda tanınmış konuş- macıların aralarında implant, implantüstü protezler, sabit pro- tezlerde başarısızlıklar ve çözüm yolları, oklüzal splint yapımında laboratuvar aşamaları, metal desteksiz porselen sisteminin tercih edileceği durumlar, has- sas bağlantılı protezler, diş heki- mi-diş teknisyeni ilişkisinde tek- nisyenin yapması gerekenler ve tam protez laboratuvar işlemle- rinde sık yapılan hatalar gibi ko- nularda yaptıkları sunumlar ka- tılımcılar tarafından beğeniyle takip edildi. Kurslara yüksek katılım Her kongrede olduğu gibi bu yıl da katılımcılar için çeşitli kurs ve eğitim seminerleri dü- zenlendi. Diş hekimleri, diş tek- nisyenleri ve diş hekimi yardım- cılarına yönelik organize edilen bu etkinliklere katılım üst sevi- yede gerçekleşti. Dental İstanbul’da diş hekim- lerine yönelik olarak beyazlatma ve Revo-S Kanal Şekillendirme kursları yapıldı. Kongrenin ilk günü olan 23 Ekim Cumartesi gerçekleştirilen ve Diş Hekimi Fabio Fowler’ın verdiği beyazlat- ma kursuna 25 hekim katıldı. 25 Ekim Pazar günü Doç. Dr. Figen Kaptan’ın verdiği Revo-S Kanal Şekillendirme Kursu’na ise 16 diş hekimi, iştirak etti. Söz konu- su bu iki kurs Güney Dental ta- rafından organize edildi. İki günlük kongre boyunca diş teknisyenleri için de kurslar yapıldı. Kongrede ilk gün Diş- Mat tarafından VITA VM9 Kursu gerçekleştirildi. Kursu Diş Tek- nisyeni Murat Çakmak verdi. Er- tesi gün ise öğleden önce Elek- san firması tarafından Rhein’83 2.Seviye Kursu gerçekleştirildi. Etkinlikte Diş Teknikeri Serhan Ersöz bilgi ve deneyimlerini kur- siyerlerle paylaştı. GC Türkiye Ofisi’nce organize edilen “Lustre Paste ile İstediğin Rengi Yarat” isimli kurs ise Diş Teknisyeni Mohammad Ihhsan Hamadeh ta- rafından gerçekleştirildi. Dental İstanbul’da 24 Ekim Pazar günü diş hekimi yardımcı- ları için İmplant Uygulamaların- da Yardımcı Personelin Rolü Se- mineri organize edildi. Vestiyer Akademi Eğitim Koordinatörü Dr. Mustafa Bekerecioğlu ve Prof. Dr. Kemal Ünsal tarafından ortaklaşa verilen eğitime 23 yar- dımcı personel katıldı. Firmalar, diş hekimleri ve teknisyenler ile bu- luştu Dental İstanbul Dişhekimliği ve Diş Teknisyenliği Kongresi, bilimsel programı, uygulamalı kursları ve workshop’ları kadar sergi alanıyla da dikkat çekti. Ana konrge salonunun hemen yanında bulunan ve firmalara tahsis edilen alanda, 60 firma, dişhekimlerine ve teknisyenlere yönelik en yeni ürün ve teknolo- jik cihazlarını sergileme fırsatı buldu. Kongre katılımcılarının yanı sıra, kongre katılımcısı ol- mayan dişhekimi ve diş teknis- yenleri de sergiyi ücretsiz olarak ziyaret etti. İki önemli isim Dental İstanbul’u ziyaret etti İki gün süren Dental İstanbul Diş Hekimliği ve Diş Teknisyen- liği Kongresi’ni yurtiçi ve yurtdı- şından tanınmış pek çok isim zi- yaret etti. Kongreyi ziyaret eden- ler arasında iki isim ön plana çıktı. Bu isimlerden biri, dental sektörde dünyanın önde gelen yayın gruplarından olan Dental Tribune International’în Yöne- tim Kurulu Başkanı Torsten R. Oemus, diğeri ise Yunanistan’ın önemli dental yayın kuruluşu Omni Press’in sahibi Yannis Ro- ussis’ti. VYG Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Bülent Ma- nav’ın özel davetlisi olarak kon- greyi ziyaret eden her iki isim, Dental İstanbul’u çok beğendik- lerini ifade etti. Kongrenin fuaye alanında 23 Ekim Cumartesi gün boyunca Dental Tribune Study Club’ın ça- lışmalarıyla ilgili bir video sunu- mu gösterildi. Yannis Roussis ise kendisine tahsis edilen stand alanında yayınladıkları dergileri tanıttı. Ne dediler? Kongre katılımcıları, konuşmacı- lar ve firma yetkilileri Dental İstan- bul ile ilgili olarak şunları söylediler: Diş Teknisye- ni Ali Erol (İstanbul) 27 yıllık diş teknisyeniyim. Dental İstan- bul Kongresi kapsamında VITA VM9 Kursu’na katılıyorum. Küçük de olsa yeni şeyler öğrenmek ama- cıyla eğitime geldim. Şu ana ka- dar her şey yolunda gidiyor. Za- ten eğitimi veren Diş Teknisyeni Murat Çakmak’ı yakından tanı- maktayım. Böyle bir kursun kon- gre içinde yapılıyor olmasından son derece memnunum. Diş Teknisyeni Sema Açıkalın (İstanbul) Marmara Üni- versitesi Sağ- lık Hizmetleri MYO Diş Pro- tez Tekniker- liği Programı mezunuyum. Yaklaşık iki yıldır diş teknisyenliği yapıyorum. Ye- nilikleri takip edebilmek ama- cıyla Dental İstanbul Kongre- si’ne katıldım. Şu anda da VITA tarafından organize edilen VM9 kursunda bulunmaktayım. Önemli şeyler öğrendiğimi dü- şünüyorum. Özellikle de sabit protezlerde estetik çalışabilme konusunda faydalı bilgiler edin- dim. Kursu düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum. Diş Teknisye- ni Alaattin Al- tay (İstanbul) Dental İstan- bul Kongre- si’nde yapılan VITA VM9 Kursu’na katıldım. Bu tarz bir eğitimde bulunduğum için çok mutluyum: Daha önce de VI- TA’nın kurslarına iştirak etmiş- tim. Amacım eksiklerimi ta- mamlayabilmekti. Bu bağlamda kursun yararlı olduğunu söyle- mek isterim. Diş Teknis- yeni Murat Çakmak (VI- TA VM9 Kur- su Eğitmeni) Kursumuzda zirkonyumok- sit altyapı üze- rine VM9 ça- lışması yaptık. VM9’da kullanıla- cak bir takım efektleri uygulama- lı olarak gösterdik. Kursiyerleri- mize bazı kritik ve önemli sayıla- bilecek bilgiler aktardık. Ayrıca arkadaşlarımızın merak ettiği ko- nulara cevap vermeye çalıştık. Kısaca her zamanki kurslarımız- da takip ettiğimiz içeriğe bağlı kaldık. Güzel bir eğitim oldu. Burcu Özçe- lik (Öğrenci) Marmara Üni- versitesi Sağ- lık Hizmetleri MYO Diş Pro- tez Tekniker- liği Programı 2. sınıf öğren- cisiyim. Vestiyer Akademi - VES- TA aracılığıyla kongreden haber- dar oldum. Böyle bir organizas- yonu düzenleyen Vestiyer Yayın Grubu’na çok teşekkür ediyorum. Bilimsel programda yer alan su- numlar gerçekten çok güzel. Fu- ar alanında da pek çok firma var. Ancak teknisyenlere yönelik mal- zeme satan firma sayısının daha fazla olmasını isterdim. Diş Teknisye- ni Cemil Saraç (Trabzon) Dental Labor Dergisi abo- nesiyim. Kon- grenin yapıla- cağını da der- gi sayesinde öğrendim. Önceki yıllarda yapı- lan Dental Labor Günleri Kon- greleri’ne de katılıyordum. Bildi- ğim bir kongre olması sebebiyle tereddüt etmeden buraya gel- mek istedim. Her şey güzel de- vam ediyor. Yenilikleri takip edebilmek amacıyla sunumları dikkatle takip ediyorum. Bunun yanı sıra fuar alanını da çok be- ğendim. Diş Teknisye- ni Cevdet Ars- lan (Eskişehir) Dental İstan- bul Kongresi çok güzel or- ganize edili- yor. Özellikle diş teknisyen- liği programını çok beğendim. Bütün sunumları zevkle takip ediyorum. Nihayetinde öğren- menin yaşı yoktur. Bunun yanı sıra katılımı da gayet iyi buldum. Katılımcı sayısının yarın (24 Ekim Pazar günü) daha da arta- cağını düşünüyorum. Ceren Tolgay (Öğrenci) İstanbul Üni- versitesi Diş Hekimliği Fa- kültesi son sı- nıf öğrencisi- yim. Aynı za- manda fakül- tenin Öğrenci Araştırma Kulü- Sayfa 1’den: Sektör yeniden Dental İstanbul’da buluştu DT Sayfa 4DT