Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

bü’nün başkanlığını yürütüyo- rum. Vestiyer Yayın Grubu’nun Hocamız Prof. Dr. Yegane Güven ile temasa geçmesi sonucunda kongreye davet edildik. 65 civa- rında arkadaşımızla fakültemizi temsil ediyoruz. Gerek bilimsel program gerekse fuar alanı, or- ganizasyonun başarısını gösteri- yor. Burada bulunmak bizlere farklı bir deneyim kazandıracak. Dilek Özge Demirci (Öğ- renci) İstanbul Üni- versitesi Diş Hekimliği Fa- kültesi beşinci sınıf öğrenci- siyim. Bizleri böyle önemli bir kongreye davet ettiği için Vestiyer Yayın Gru- bu’na çok teşekkür ediyoruz. Kongreyi zevkle izliyoruz. Diş Hekimi Emine Özde- miroğlu (An- kara) 20 yıllık diş hekimiyim. Vestiyer Ya- yın Grubu ta- rafından ya- pılan üç kongreye daha katıl- mıştım. Anlatılan konular son derece ilgi çekici. Özellikle Yard. Doç. Dr. Hare Gürsoy’un anlattığı diş hekimliğinde ozon konulu konferansı ilgiyle takip ettim. Bu konuda daha önce bir sunum dinlememiştim. Bunun yanı sıra diş teknisyenliği otu- rumlarına da girdim. Bir he- kim olarak teknisyenlikle ilgili konuları bilmenin de bizler açısından faydalı olacağını dü- şünmekteyim. Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon (Oturum Baş- kanı) İstanbul Tıp Fakültesi me- zunuyum. 35 yıl Ankara’da GATA’da gö- revde bulundum. En son göre- vim Fiziksel Tıp ve Rehabilitas- yon Anabilim Dalı Başkanlı- ğı’ydı. 2007 yılında emekli ol- dum ve İstanbul’a yerleştim. Şu anda Darüşşafaka Rehabilitas- yon Merkezi’de aktif olarak gö- revime devam ediyorum. Dental İstanbul Kongresi’nde Doç. Dr. Belgin Erhan’ın “Diş hekimlerinde kas iskelet sistem ağrıları” konulu sunumunun oturum başkanlığını yapıyorum. Kendisi benim uzun süredir ta- nıdığım değerli bir çalışma arka- daşımdır. Dolayısıyla aynı oturu- mu paylaşıyor olmak beni çok mutlu ediyor. İlk defa bir diş he- kimliği kongresine katılıyorum. Ancak gözlemleyebildiğim kada- rıyla kongre çok iyi organize edi- liyor. Katılım ve ilgi çok yüksek. Emeği geçenleri kutluyorum. Diş Hekimi Fabio Fowler ( İ t a l y a – D i ş Hekimliği otu- rumu konuş- macısı) Brezilya’da diş hekimliği öğ- renimimi ta- mamladım. Ancak şu anda mes- leğimi yapmıyorum. ABD’de iş- letme masterı yapıyorum. Dental İstanbul Kongresi’nde beyazlat- ma üzerine bir sunum ve uygu- lamalı kurs yaptım. Böylesine önemli bir kongrede bulunmak ve deneyimlerimi paylaşmak be- nim için gurur verici bir olay. Kursumuz, sabah yapmış ol- duğum konuşmayı destekleyici şekilde uygulamalı oldu. Katı- lımcılarımız hem ev hem de ofis tipi beyazlatma konusunda uy- gulama yaptılar. Katılım ve ilgi gerçekten çok güzeldi. Türki- ye’de çok fazla sayıda kurs ver- dim. Türk diş hekimlerin öğren- me istediği her defasında beni etkilemiştir. Diş hekimliği konusunda Türkiye ile Brezilya arasında ba- zı benzerlikler söz konusu. Özel- likle halkın diş hekimliği hiz- metlerini yeterince alamaması büyük problem. Ancak Türki- ye’de devletin son yıllarda izledi- ği politikalar sonucunda insan- lar bu hizmeti daha fazla almaya başladılar. Ayrıca her iki ülke- den araştırmacılar, uluslararası platformda çarpıcı araştırmalara imza atabiliyorlar. Diş Teknike- ri Serhan Er- söz (Rhein’ 83 2. Seviye Kursu Eğit- meni) Eleksan tara- fından düzen- lenen Rhe- in’83 2.Seviye Kursu’nda, İtal- ya’nın Rhein’83 firmasının üret- tiği hassas bağlantılarla ilgili implant üstü çalışmalar yapıyo- ruz. Bu ürünlerle ilgili implant üstü çalışmalarda yapabilecekle- rimizi paylaşmak istiyoruz. Kur- sumuza sekiz teknisyen katılı- yor. Dental İstanbul Kongresi’nde sunumları ve fuar alanını çok uzun olmasa da gözlemleme şansım oldu. Katılım biraz daha fazla olabilirdi. Özellikle diş he- kimliğinde son zamanlarda ya- şanan gelişmelerin katılımı etki- lediği kanaatindeyim. Diş Hekimi Nalan Erdo- ğan Akdemir (İstanbul) 12 yıllık diş h e k i m i y i m . Dental İstan- bul’a üçünce defa katılıyo- rum. Bilimsel programı çok be- ğendim. Muayenehane pratiğine yönelik, güncel konularda ko- nuşmalar var. Belki kongre üç gün olarak yapılsaydı daha fazla konuda sunum dinleme şansı- mız olabilirdi. Fuar alanını da dolaştım. Firma sayısından kon- grenin ne kadar önemsendiği belli oluyor. Çoğu kongrede gör- düğümüzün üzerinde bir firma katılımı söz konusu. Diş Hekimi Ahmet Cesur (İzmir) Dental İstan- bul Kongrele- ri’nin müda- vimlerinden biriyim. Sü- rekli olarak kongreye katılıyorum. Bilimsel programı büyük bir dikkatle ta- kip ediyorum. Yüzeysel de olsa anlatılan konular çok önemli. Kafamızda bazı soru işaretleri yaratıyor. Önemli olan süreç içe- risinde bu soruların cevaplarını bulabilmektir. Diş Hekimi Hüseyin Piş- kin (İzmir) 35 yıldır diş hekimliği ya- pıyorum. Kon- grede anlatı- lan konuları genel bilgi an- lamında doyurucu buldum. Ta- bii ki konuları katılımcıların beklentilerine paralel olarak de- ğerlendirmek gerekiyor. Diş Hekimi İnci Bolluk (İstanbul) Dental İstan- bul Kongre- si’ne ilk defa katılıyorum. Bilimsel prog- ramda serbest çalışan dişhekimlerine yönelik konuların ağırlıkta olduğunu dü- şünüyorum. Fuar alanı da çok geniş. Burada bulunmaktan memnunum. Diş Hekimi Ebrahim Pak- nahad (İstan- bul) 14 yıllık diş he- kimiyim. Kon- greye ilk defa katılıyorum. Vestiyer Yayın Grubu dergileri aracılığıyla kon- greden haberdar oldum. Tek ke- limeyle şahane bir kongre oldu- ğunu belirtmeliyim. Her şey çok güzel organize ediliyor. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunu- yorum. Firma görüşleri Dental İstanbul Kongresi’ne katılan bazı firmaların temsilci- leri iki gün süren etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: Gökçen Ateş (Sunray Pa- zarlama ve İletişim Mü- dürü) Dental İstan- bul Kongresi, fuar alanı ve organizasyo- nu itibariyle son derece başarılı. Türkiye’nin çeşitli illerinden diş hekimleri- nin kongreye katıldığını görüyo- ruz. Ancak satışlar beklentileri- mizin biraz altında kaldı. Kon- grenin, uzun süren yaz dönemi ve Ramazan’ın sonrasına denk gelmesi biraz şansızlık oldu. Ay- rıca ağız-diş sağlığı konusunda son dönemlerde izlenen politika- ların da hekimlerimizi olumsuz etkilediğini düşünüyorum. An- cak bu durum Dental İstan- bul’un özellikle organizasyon olarak başarılı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Özden Yıldırım (İndenta Genel Müdürü) Firma olarak katıldığımız ilk kongrelerden biri olması iti- bariyle Dental İstanbul’a bü- yük önem veriyoruz. Çünkü ula- şabildiğimiz her hekim ve diş Haber & Yorum DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı4 Sayfa 3DT Sayfa 5DT