Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

teknisyeni bizler açısından çok önemli. Kongrenin iyi geçtiğini düşünüyorum. Dönüşler de al- maya başladık. Yeni faaliyete başlayan bir firma olduğumuz- dan dolayı yavaş yavaş büyümeyi daha doğru buluyoruz. Sattığı- mız ürünler diş teknisyenlerine ve protez uzmanı diş hekimleri- ne hitap ediyor. Her iki kesimin katıldığı bir etkinlik olması da Dental İstanbul’u farklı ve çekici kılıyor. Önümüzdeki yıl yapıla- cak kongrede de yer almayı ümit ediyoruz. Şengül Kaya Başeskioğlu (Güney Den- tal Pazarla- ma Müdürü) Dental İstan- bul Kongresi genel olarak güzel geçiyor. Katılımcı sayı- sı beklenenin üzerinde. Daha çok bilgiye ve malzeme alımına aç bir hekim kitlesi var. Standart kongre katılımcısının dışında her şehirden, farklı kesim ve bil- gi düzeylerinden diş hekimleri- ne rastlamak mümkün. Bu tablo bizler için gayet olumlu. Otu- rumlara ilgi de gayet yüksek. Or- ganizasyonda emeği geçenler her ayrıntıya önem vermişler. Özetle çok başarılı bir kongre oluyor. Metin Kaçar (Dentrust Ge- nel Müdürü) Dental İstan- bul firma ola- rak katıldığı- mız üçüncü k o n g r e m i z oluyor. Çok da güzel geçiyor. Kongrede özellik- le İstanbul dışından gelen diş hekimleri dikkatimizi çekti. İran’dan gelen hekimler vardı. Onlarla görüşme şansımız oldu. Kongrenin çalışmalarımıza olumlu yansımaları olacağına inanıyorum. Dentrust olarak kongrelere büyük önem veriyo- ruz ve elimizden geldiği kadarıy- la da katılmayı planlıyoruz. Fatih Uysal (UMG Uysal Satış ve Sis- tem Müdürü) UMG Uysal olarak müm- kün olduğu kadarıyla kon- grelere katıl- maya gayret ediyoruz. Son iki aydır 14 organizasyona katıldık. Dental İstanbul’un bunlar içinde en başarılı kongrelerden biri ol- duğunu rahatlıkla söyleyebili- rim. Bilimsel program ve konuş- macı isimleri özenle hazırlan- mış. Gerek diş hekimliği gerekse diş teknisyenliği alanında önem- li sunumlar yapıldı. Ancak tek- nisyenlerin böylesine önemli bir organizasyona ilgisi az oldu. Ba- na göre teknisyen arkadaşları- mız kongrede neler kaçırdıkları- nın farkında değiller. Mehmet Çep- nili (Misdent Satış Müdürü) Böyle bir kon- greye imza atan Vestiyer Yayın Gru- bu’nu tebrik ediyoruz. Bu tarzda başarılı kongreleri her kurum ya da kuruluş yapamıyor. Firma olarak önemli kongrele- rin içinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu sebeple Dental İstanbul Kongresi ne büyük bir alanla katıldık. Her şey yolunda gidiyor. Özellikle İstanbul dışın- dan katılan hekim sayısı bir hay- li fazla. Çoğunluğu da fuar ala- nına ilgi gösteriyor. Bu da bizi memnun ediyor. Hülya Kazak (İdealdent Firma Sahibi) Dental İstanbul gerek bilimsel programı gerek organizasyonu gerekse de ka- tılımcı rakam- larıyla bizleri fazlasıyla mem- nun etti. Hekim ve teknisyenle- rin aynı çatı al- tında buluşma- sı da çok iyi bir düşüncenin ürünü. Maalesef tek- nisyenlere yönelik olarak ülke- mizde çok fazla bir şey yapılmı- yor. Bu sebeple bu tür organizas- yonların devamını diliyorum. DT DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Haber & Yorum 5 Sayfa 4DT