Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

sahiptir, (6) tedavinin başlangı- cındaki "bite jumping" miktarı ile tedavinin, mandibulanın büyü- mesi ve oklüzyona olan etkileri arasında direkt bir bağlantı bu- lunmaktadır. 2. Jasper jumper apareyi Jasper Jumper™ (U.S. Patent No. 4,708,646, American Ortho- dontics, Sheboygan/Wisconsin, U.S.A.) apareyi, Dr. James Jasper tarafından geliştirilen sabit fonk- siyonel bir aygıttır. Weiland ve Bantleon (21), ça- lışmalarında Sınıf II Bölüm 1 ma- loklüzyona sahip, büyüme çağın- daki 17 (10 erkek, 7 kız) hastada Jasper Jumper apareyinin dento- fasyal yapılar üzerindeki etkileri- ni incelemişlerdir. Hastaların te- davi öncesi ortalama yaşları 11 yıl 4 ay olarak belirtilmiştir. Aparey- lerin uygulanmasından hemen önce ve çıkartıldıktan hemen sonra alınan lateral sefalogram- ların analizlerini, Pancherz'in metoduna göre yapmışlardır. Araştırıcıların elde ettikleri tedavi sonuçları: (1) Ortalama altı ay sü- ren tedavinin sonunda tüm hasta- larda Sınıf I oklüzal ilişki elde edilmiştir. (2) Sınıf II maloklüzyo- nun düzeltilmesi iskeletsel (%40) ve dişsel (%60) değişikliklerin sonucu meydana gelmiştir. (3) İs- keletsel Sınıf II maloklüzyonun düzeltilmesi daha çok mandibula ile sınırlanmıştır. (4) Molar ilişki- sinin total düzelmesi, dentoalveo- ler olarak her iki çenede de aynı oranda gerçekleşirken, overjette- ki düzelme maksillada mandibu- ladan daha fazla olmuştur. (5) Normal büyüme sırasında mey- dana gelen değişikliklerle karşı- laştırıldığında Jasper Jumper apareyi, üst dişleri distalize ve alt dişleri de mesialize eder. Mandi- bular büyüme bir miktar artmış gibi gözükmektedir. Bu sonuçlara dayanarak VVeiland ve Bantleon, büyümekte olan Sınıf II malok- lüzyona sahip hastaların tedavi- sinde, Jasper Jumper aygıtının et- kili bir metod olduğunu belirt- mişlerdir. Orgun (22), Sınıf II maloklüz- yona sahip büyüme ve gelişim dönemindeki 45 hastada yaptığı çalışmada, Jasper Jumper apare- yinin tedavi etkinliğini araştır- mıştır. Bulguların değerlendiril- mesi ile elde ettiği sonuçları şu şekilde sıralamıştır: • Maksillanın öne ve aşağı geli- şimi frenlenmiş, posteriora yönlendirilmiştir. • Mandibula boyutu artmış, fa- kat mandibulanın kaidesine göre konumu değişmemiştir. • Üst keser dişler palatinal yön- de devrilmiş ve uzamıştır. • Üst molar dişler distale hare- ket etmiş ve gömülmüştür. • Alt keser dişler kontrolsüz olarak labiale devrilmiş ve gö- mülmüştür. • Alt molar dişler mesiaie hare- ket etmiş ve uzamıştır. • Oklüzal düzlem saat yönünde rotasyon yapmıştır. • Overjet ve overbite azalmıştır. • Profil konveksitesi azalmıştır 3. Forsus apareyi Bill Vogt tarafından 2001 yı- lında gelistirilen Forsus aygıtı (3M Unitek, St.Paul,Minn.), ya- nakların yaralanmasını önleyen saydam plastik ile kaplı NiTi sar- mal yaydan olusmaktadır . Dört ayrı uzunlukta (28, 31, 34, ve 37mm) piyasaya sürülen aygıt, Jasper Jumper ile benzer etki mekanizmasına sahiptir. Karaçay ve ark. (23); Forsus ile Jasper Jumper aygıtlarının et- kinligini kontrol grubu ile karsı- lastırmalı olarak inceledikleri ça- lısmalarında benzer etkiler bul- duklarını rapor etmislerdir. Buna göre, Forsus uygulanan grubun ön ve arka yüz yüksekliklerinde artıs, Jumper aygıtına benzer dentoalveoler degisimler, oklüzal düzlemde arka yönlü rotasyon, intermolar ve interkanin mesafe- lerinde genisleme saptamıslardır. Arastırmada ayrıca, alt dudak ve Pogonion noktasının öne gelmesi ile profilde iyilesme görüldügü rapor edilmistir. 4. Eureka spring DeVincenzo tarafından 1997 yılında gelistirilen aygıt, 1974’te Northcutt’un olusturdugu bir sis- teme dayanmaktadır. Bu meka- nizma; 60 mm’ye kadar agız açıl- masına izin veren üçlü teleskop sistemi, esnek ve yuvarlak atas- manlar, ve aygıtın yerinden çıktı- gı durumda bile ayrılmaysan üze- ri kaplı bir sarmal yaydan olus- maktadır. De Vincenzo ve arkları (24) yaptıkları çalışmalarında 37 or- jinla class ıı maloklüzyona sahip hastasında düzelmenin %90 den- toalveolar ve çoğunlukla eşit ola- rak dağılımlı olarak maksiller ve mandibuler dentisyonda meyda- na geldiğini belirtmişlerdir. ES tedavisi vertikal boyutta hiçbir değişikliğe neden olmamıştır, bu da ne anterior yüz yüksekliğinde artma ne de mandibular plan açı- sında artmanın gerçekleşmemesi ile açıklananbilir. Bu bulgular ES nin Class II elastikler ve dolisefa- lik yapılarda extraoral servikal ankraja göre açıkça daha üstün olduğunu kanıtlar. 5. Bite corrector Mekanizma açısından Herbst ve Jasper Jumper ile benzerlik gösteren Bite Corrector, 1995 yı- lında West tarafından piyasaya sunulmustur. Nanda ve arkla- rı(25) ANB açısında azalma, mandibuler keser ileri eğiminde artma ve oklüzal planda dikleşme bulmuşlardır. Profilin de iyileştiği gözlenmiştir. 6. Mara Almanya’da 1991 yılında Dr. Jim Eckhard ve Dr. Douglas Toll tarafından gelistirilen aygıtın açı- lımı Mandibular Anterior Reposi- tioning Splint’tir. Volkan Özkan ve arkları- nın(26) yaptığı çalışması göster- miştir ki, MARA apareyi iskeletsel ve dental Class II maloklüzyonla- rının tedavisinde tüm yaş grupla- rında yüksek derecede etkilidir. Alt anteriorlardaki dentoalveoler etkisi adolesenlerde yetişkinlere göre daha iyidir.diğer class ıı sa- bit apareylerle karşılaştırıldığın- da alt anteriorların pozisyonunda çok az bir değişim gözlenmiş- tir.bu büyük ihtimalle biomeka- nik sebepler ve bununla birlikte uygulanan multi-braket sisteme bağlıdır. MARAnın mülti braket sistemine karşı alt keserlerin po- zisyonunu nasıl etkilediği bu ça- lışmada açıklanamamıştır. MA- RAnın etkilediği muskuler sistem ve alt ön bölgeye etkileri kontrol grubu ile karşılaştırılmaması bu çalışmanın diğer eksiğidir. 7. Ritto aygıtı Teleskopik üniteye sahip olan bir baska mekanizma da Ritto Ay- gıtıdır.Çift taraflı kulanım özelligi bulunan bu sistem, maksillaya metal pin, mandibulaya ise kayan kilit (sliding lock) aracılıgı ile baglanmaktadır. Endikasyonları Jasper Jumper’inkilerle benzerlik gösteren Ritto Aygıtının diger önemli avantajları arasında labo- ratuar islemi gerektirmemesi ve uygulama sırasında ölçüm yapıl- masına gerek olmaması gösteri- lebilir (27). 8. Churro jumper Çalısma mekanizması Jasper Jumper ile benzerlik göstermekte olup, .030’’ lik sarmal yaydan olusmaktadır. Mesial ve distal uç- larında sıkıstırılabilir açık heliks- ler ile sonlanan kollar maksillada HG tüpüne pin ile sabitlenirken, mandibüler arkta kanin braketi distaline pens yardımı ile sıkıstı- rılmaktadır. Uzunluk seçimi ve aktivasyon yöntemi Jasper Jumper ile ben- zerlik göstermekte olup, önemli bir farkı ise tek taraflı olarak kul- lanılabilmesidir. Sınıf III olgula- rın dentoalveoler düzeltiminde de kullanım olanagı saglayan ay- gıt, ankrajın arttırılması gerektigi durumlarda da endikedir. Aygıtın dezavantajları arasında ise agız açıklıgını kısıtlaması, kolay kırı- labilir olması, ve en iyi sonuç için daimi dislenme dönemindeki bi- reylerde kullanılması gerekliligi sayılabilir (28) Kaynaklar 1- Ingerval B. Prevalance of den- tal and occlusal anomalies in Swedish conscipts. Acta Odon- tol Scand. 1974; 32: 83-92. 2- Kim Y.H. A comparative cepha- lometric study of Class II div 1 nonextraction and extraction cases. Br J Orthod. 1979; 49: 77-84. 3- Jean Y., Chen , Leslie A:W:, Richard N. Analysis of efficacy of functional appliances on mandibular growth. Am J Ort- hod Dentofacial Orthod. 2002; 470-476. 4- Ülgen M. The principles of ort- hodontic treatment, Depart- ment of Orthodontics, Ankara Diş University Publisher: 186. Press. Ankara 2003. 5- Rakosi T. Treatment of Class II malocclusions. In: Graber T:M: , Rakosi T., Petrovic A.G. Den- tofacial orthopedics with func- tional appliances. St. Louis: Se- cond Ed. Mosby-Year Book. Inc. 1997: 421 6- McNamara JA, Howe RP, Disc- hinger TG. A comparison of the Herbst and Frânkel appliances in the treatment of Class II ma- locclusion. Am J Orthod Dento- fac Orthop. 1990; 98: 134-44. 7- Bishara SE, Ziaja RR. Fuctional appliances: A review. Am J Ort- hod Dentofac Orthop. 1989; 95: 250-8. 8- Gottfried PF, Schmuth GP. Mi- lestone in the development and practical applications of func- tional appliances. Am J Orthod. 1983; 84: 48-53. 9- Vargevik K, Harvold EP. Res- ponse to activator treatment in Class II malocclusions. Am J Orthod. 1985; 88: 242-51. 10- Pancherz H. A cephalometric analysis contributing of skele- tal and dental changes contri- buting to Class II correction in activator treatment. Am J Ort- hod Dentofac Orthop. 1984; 85: 124-134. 11- Wieslander L, Lagerstörm L. The effect of activator treat- ment on Class II malocclusi- ons. Am J Orthod. 1979; 75: 20- 26. 12- Lange DW, Kalra V, Broadbent BH, Powers M, Nelson S. Chan- ges in soft tissue profile follov- ving treatment with the biona- tor. Angle Orthod. 1995; 6:423- 30. 13- Frânkel R. Decrowding during eruption under the screening influence of vestibular shields. Am J Orthod. 1974; 64: 372-406. 14- McNamara JA, Howe RP, Disc- hinger TG. A comparison of the Herbst and Frânkel appliances in the treatment of Class II ma- locclusion. Am J Orthod Dento- fac Orthop. 1990; 98: 134-44. 15- Carels C, van der Linden FPGM. Concepts on functional appliances mode of action. Am J Orthod Dentofac Orthop. 1987; 92: 162-8. 16- Bishara SE, Ziaja RR. Fuctional appliances: A review. Am J Ort- hod Dentofac Orthop. 1989; 95 : 250-8. 17- Creekmore TD, Radney LJ. Frânkel appliance therapy: Orthopedic or orthodontic? Am J Orthod. 1983; 2: 89-108. 18- Nielsen İL. Facial grovvth du- ring treatment with the functi- on regülatör appliance. Am J Orthod. 1984; 85: 401-10. 19- Pancherz H. The Herbst appli- ance: Its biologic effects and clinical use. Am J Orthod Den- tofac Orthop. 1985; 87: 1-20. 20- Pancherz H. The mechanism of Class II correction in Herbst appliance treatment. Am J Ort- hod Dentofac Orthop. 1982; Aug: 104-113. 21- Weiland FJ, Bantleon HP. Tre- atment of Class II malocclusi- ons with the Jasper Jumper appliance. A preliminary re- port. Am J Orthod Dentofac Orthotop. 1995; 108: 341-350. 22- Küçükkeleş N, Ilhan I, Orgun IA. Treatment efficiency in ske- letal Class II patients treated with the jasper jumper. Angle Orthod. 2007 May; 77(3): 449- 56. 23- Karaçay S., Akın E., Ölmez H., Gürton Ü., Sagdıç D.: Forsus Nitinol Flat Spring and Jasper Jumper corrections of Class II division 1 malocclusions. Angle Orthod. 2006; 76: 666-672. 24- DeVincenzo J.: The Eureka Spring: A new interarch force delivery system. J Clin Orthod. 1997; 31: 454-467. 25- Jeff Rothenberg, DMD Eric S. Campbell, DDS, MDS Ravindra Nanda, BDS, MDS, PHD. Class II Correction with the Twin Force Bite Corrector. J Clin Orthod. 2004; Apr; 38(4): 232- 40. 26- Uta Gönner, Volkan Özkan, Ed- ward Jahn, Douglas Edward Toll. Effect of the MARA Appli- ance on the position of the lo- wer anteriors in Children, ado- lescents and adults with Class II malocclusion J Orofac Ort- hop. 2007; 68: 397–412. 27- Ritto A.K.: The Ritto appliance- a new fixed functional applian- ce. Orthod CYBER Journal. 1999; June. 28- Castanon R., Valdes M.S., Whi- te L.W.: Clinical use of the Cur- ro Jumper. J Clin Orthod. 1998; 32: 731-745. DT Bilim & Araştırma DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı8 Sayfa 7DT Dt. Nur Özel 1982 yılında Söke’de doğdu.İlk,orta ve lise öğrenimini Söke’de tamamladı.2000 yıllında girdiği Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2005 yılında mezun oldu.2007 Yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimine halen devam etmektedir. Yazar Hakkında