Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Turkish Edition 05/10

DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Ürün Tanıtımı 9 Acurata, üstün kalitesi ve ürün yelpazesi açısından sek- törün en çok tercih edilen markalarından biri olmuştur. En son teknolojilerle bütün uluslararası kurallara uygun olarak üretilen Acurata dental frezleri, dişlere zarar verme- yen ve geleceği güvenli tedavi seçenekleri sunuyor. Bitmeyen keskin ısırış: a-diamant Acurata a-diamant frezle- ri en son elmas kaplama tek- nolojisi kullanılarak üretili- yor. Retensiyon yatağı düz ve ince olan frezde elmas tane- cikleri derine gömülmedikle- ri için birbirinden bağımsız olarak dişi kesiyorlar. Elek- trostatik kutuplanma saye- sinde oluşan drenajlar soğu- mayı kolaylaştırıyor ve kesin- tinin çabuk akmasını sağlı- yor. Bu, “tıkanmadan kesme- ye devam eden frez” anlamı- na geliyor. Yumuşatılmış uç yapıları gerek kavite yuva- sında gerekse kuron çevre- sinde ideal bir kesimin ga- rantisidir. Farklı gran yapıla- rı sayesinde arzu edilen ke- sim ve bitim yüzeyleri sağla- nıyor. Acurata black ile daha seri çalışın Acurata black, ünlü siyah kuşak elmas frezlerdir. Bu sü- per kalın gran dokulu elmas kesiciler daha seri çalışmalar için üretiliyor. Bu frezler ile hem fazla bastırmadan hem de pulpaya zarar vermeden çalışı- labiliyor. Uzun sürmeyen bu kesim çalışmaları sayesinde hasta memnuniyeti artıyor. Daha kusursuz çalışabilmek için Acurata gold Acurata gold altın renkli elmas frezler hem ısıyı daha iyi yalıtıyorlar hem de kesin- likle paslanmıyorlar. Bu frez- ler 107-126 mikronluk gran yapısıyla daha itinalı kesimle- re ve 50 mikronluk gran yapı- sıyla daha ideal sonuçlara im- kan sağlıyor. Bu frezler ile al- tın/porselen protezler içinde optimal bir altyapı hazırlana- bilir. Denta-Tek Tel: 0242 324 28 13 DT Cheese diyod lazer ile gülümseyin, gülümsetin Acurata dental frezleri ile daha geniş ufuklara NucleOSS T5 Kısa İmplant Sistemi NucleOSS T5 Kısa İmplant Sistemi, üç farklı çap ve üç farklı boy seçeneğiyle dişhekimlerine farklı seçenekler sunuyor. Aşağı açılı olan yivleri, perforasyon ön- leyici apeks bölgesi ve özel tasar- lanmış kademeli frezleri ile ke- mik seviyesinin ve yoğunluğu- nun düşük olduğu bölgelerde etkili ve kalıcı bir çözüm sağ- lıyor.. Özellikle sinüs sark- masının görüldüğü vakalarda herhangi bir ekstra işleme ge- rek duyulmadan (sinüs lifting vb) uygulanabilecek bir implant olan “T5”, hekimin fazladan kullanacağı el aleti ve set adedini azaltırken, kullanıcıları- na da muadillerine kıyasla en et- kili ve ekonomik çözümü sunu- yor. NucleOSS T5 implantları için üretilen T5 cerrahi seti de heki- min ihtiyaçlarına göre özel ola- rak tasarlanmıştır. Riskli bölge- lerdeki yuva açma protokolünü kolaylaştırmak için T5 serisinin tüm drillleri kendinden stoperli- dir. Buna ek olarak drillerin sa- hip olduğu kademeler sayesinde yuva açma süreci kolaylaşırken özellikle sert (kortikal) kemikte kök formunda açılan yuvaya yer- leştirilen gövde de primer stabili- te sağlanmış oluyor. T5 cerrahi setinde yer alan drillerin bir özelliği de uç kısmının si- nüs perforasyo- nunu önleyici şe- kilde tasarlanmış ol- masıdır. NucleOSS T5 Kısa İmp- lantları, Ø4,8mm , Ø5,5mm , Ø6,0mm seçenekleri ve 5mm , 6mm , 7mm boy seçenekleri ile üretilmiştir. Yapılan AR-GE ça- lışmaları kapsamında en zayıf implant olan T5 4805‘in (Ø4,8mm x 5mm) yüzey temas alanı ölçülmüş ve CE denetleme- sinde kullanılan referans implant olan T4 3410 ile karşılaştırılmış- tır. Karşılaştırma sonucunda T5 4805 implantının T4 3410 refe- rans implantından daha yüksek temas yüzey alanına sahip oldu- ğu ortaya çıkmıştır. Böylece uy- gulanacak protez işleminde her- hangi yüzey alan sorununun ol- madığı ortaya çıkarılmıştır. Kurulduğu günden bugüne, değişimini ve gelişimini sürdü- ren Türkiye’nin ilk dental imp- lant markası olan NucleOSS, dünyanın yedi ülkesine ihracat yaparken Türkiye’nin ve Türk dişhekimlerinin desteğiyle de ge- lişimini sürdürecektir. Şanlılar Tıbbi Cihazlar Medikal Kimya San. Tel: 0232 472 05 27 DT Flor-Opal Varnish White Gigaa Lazerle- ri’nin yeni geliştiril- miş buluşu ile daha fazla kişi ‘cheese’ derken olduğu gibi gülümseyecek ope- rasyonlar geleneksel lazer sistemlerinden çok daha kolaylıkla yapılabilecek. Yumu- şak doku çalışmaları için küçük ve etkili bir dental lazer arı- yorsanız, sizin için Cheese 7W mini dental lazer sistemi ideal bir seçenektir. 810 nm, 7 W max çı- kış gücü, önceden ayarlanmış 10 adet programı ile Cheese yumuşak doku cerrahileri ve dental koz- metik uygulamalarda mükem- mel klinik etki oluşturuyor. Av- rupa’nın en ünlü tedarikçisi anahtar bileşenleri ve gelişmiş teknolojisiyle uygun fiyatlı en iyi yumuşak doku lazeri Cheese, pazarda kazanmanıza yardımcı olacaktır. 7W Cheese mini diyod lazer sistemlerimiz ile cerrahi ve dental uygulamalarınıza ko- lay çözümler bulabilirsiniz. Cheese 7 W mini dental di- yod lazer sisteminin özellikleri arasında şunlar bulunuyor: 10 adet önceden ayarlanmış tedavi seçenekleri, opsiyonel 810 nm/980 nm, küçük ve kolay taşı- nabilen sistem, kullanıcı dostu arabirim, bataryalı kullanım, is- teğe bağlı seçenek, tüm aksesu- arlar, klinik kullanım kılavuzu, çeşitli klinik gereksinimlerinizi karşılayabilen7W, kolay fiber tu- tucu, renkli dokunmatik ekran. Cheese 7 W mini dental lazer sistemleri; dental cerrahi, peri- dontoloji, endodonti, estetik mu- köz patolojiler, konservatif diş- hekimliği ve diş beyazlatmada kullanılıyor. İdealdent Tel: 0216 337 13 36 DT H ı z l ı , efektif ve hasta-dostu florid uygulaması sağlayan Flor-Opal Varnish White, doğal rezin bazlı yüzde 5 sodyum flo- rid verniğidir. Vernik mineye ve açık dentine uygulanıyor. Karıştırma sistemi ve şırıngalı uygulama sistemi diğer florid verniklerinin yapısında varo- lan problemlerin yaşanmasını engelliyor – sedimentasyon- dan dolayı floridin ayrılması. Bunun yanı sıra FX Flex uç ile şırıngalı uygulama sistemi çok kolaydır. FX Flex uç, verni- ğin tüm diş yüzeylerine kolay ulaşabilmesi ve düzgün şekilde yayılabilmesi için fleksibl ve bükülebilir tiptedir. Vernik tükrükle temas edince sertleşiyor. Normal du- dak ya da yanak bastırılması yeterli oluyor. Hastalar dillerini vernik tabakası üzerinde gez- dirmek zorunda değildir. Hoş aromaları – sakız veya nane – ile uygulamayı tüm yaştaki hastaları için sevimli kılıyor. Beyaz-şeffaf rengi verniği uy- gulandığı zaman neredeyse gö- rünmez hale getiriyor. Güney Dental Tel: 0216 420 90 09 DT Üstün özellikli Diverso ünitler ile kaliteyi keşfedin Diverso ünitler, pnomatik sistemle çalışan beş çıkışlı ola- rak üretiliyorlar. Çıkış hortum- ları silikondur. Tablet çıkışları- nın bir adedi spray, diğer dört çıkış ise ihtiyaca öre donatılı- yor. (F.O çıkış, elektrikli mik- romotor, kavitron, Borden- Midwest) cerrahi aspiratör ila- ve edilebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak separatör ünit göv- desine konabiliyor. Her çıkışın ayrı ayrı hava-su regülatörleri bulunuyor. Tabletin üzerindeki alet koyma yerinde otoklava gi- rebilen silikon örtü mevcuttur. Tabletten kreşuar-bardaklık, negateskop, reflektör ve fotöy kumandaları mümkündür. Tab- lette pnomatik kol sistemi dik- kat çekiyor. Diverso ünitlerin gövdesi ta- mamen paslanmaz malzeme- den üretiliyor. Ünitte bulunan Support kol üzerinde ikisi cerra- hi aspiratör çıkışı olan 4 çıkış var. Bunun yanı sıra ünite hijye- nik su deposu bulunuyor. He- kim şebeke suyu ya da depo su- yu kullanma tercihini tek düğ- meyle kolaylıkla yapabiliyor. Ünitin iç aksamında ise ta- mamiyle ithal malzeme kullanı- lıyor. Reflektör ithal olup istek doğrultusunda 6 model kullanı- labiliyor. Koltuk ise tam otomo- tik ve emniyet sistemlidir. Opsi- yonel olara beş program eklene- biliyor. Trandelenbourg sistemli sekronize hareketli şeklinde de olabiliyor. Tetiyer ise duble hareketli olup her pozisyonda hasta-he- kim çalışma rahatlığı sağlıyor. Bunun yanında çocu ve engelli hastalarda rahatlıkla kullanıla- biliyor. Ünitte koltuk ve sırtlık dizaynı insan anatomisine göre, hasta konforu gözetilerek ha- zırlanmıştır. Koltuk döşemesi kolaylıkla temizlenebilen, daya- nıklı ithal malzemeden yapıl- mıştır. Ayrıca koltuk hareketle- rine uzaktan kumanda edilebi- liyor. Ayak kumandası regüleli olarak pnomatik sistemlidir. İs- teğe bağlı olarak 4 model kulla- nılabiliyor (Chip Blovver-Fotöy kumandalı, su spray kumanda- sı). İsteğe bağlı olarak hareket kabiliyetli eran kolu takılabili- yor. Hekim taburesi ergonomik krom ayaklıdır. Ayak koyma çemberi mevcut olup döküm poliretandan üretilmiş oturak kısmı ve sırt dayama bulunmak- tadır. Tekmil Tıbbi Araç ve Ge- reçleri Tic. ve San. Ltd. Şti. Tel: 0212 233 78 37 DT