Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Turkish Edition Sektörün önemli firmaların- dan İlkay Diş Deposu’nun bir sü- redir hazırlık aşamasında olan Nişantaşı’ndaki yeni şubesi geç- tiğimiz Ekim ayının ilk haftasın- da faaliyete başladı. Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Müfide Kuley Sokak No: 27/2 Şişli adresinde çalışmalarını sürdürecek firma, böylelikle Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci- leri ile öğretim üyelerine, ayrıca Şişli ve Nişantaşı bölgesindeki İSTANBUL, KASıM-ARALıK 2010 ISSN: 1304-6098 Fiyatı: 10,00 TL CİLT: 7 SAYI: 6 Kısa Kısa www.dental-tribune.com Sayfa 12Sayfa 2 AjandaHaber & Yorum 22. TOID Kongresi Türk Oral İmplantoloji Der- neği (TOİD) tarafından düzenle- nen XXII. Uluslararası Bilimsel Kongresi 13-15 Ocak 2011 tarih- leri arasında İstanbul Four Sea- sons Hotel’de gerçekleştirilecek. Kongrede, oral implantoloji ala- nındaki son gelişmelerin aktarıl- ması hedefleniyor. Sayfa 2DT 5. ITI Türk Kongresi İstanbul’da 5. ITI Türk Kongresi 21- 22 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da Sheraton Ataköy Oteli’nde gerçekleştirilecek. “Diş hekimliğinde konserva- tif yaklaşımın sorgulanması ve hatasız dental implantolo- ji”nin ana gündemini oluştu- racağı kongreye ITI Vakfı Başkanı Prof. Dr. Daniel Bu- ser ve Prof. Dr. Urs Bel- ser da- vetli ko- nuşmacı o l a r a k k a t ı l a - caklar. 5. ITI Türk Kongresi’nin Bilimsel Komite Başkanlığı’nı ITI Türk Eğitim Delegesi Prof. Dr. Bahadır Giray, Or- ganizasyon Komitesi Başkan- lığı’nı ise ITI Türk Başkanı Prof. Dr. Haldun İplikçioğlu yürütüyor. 2008 yılında gerçekleştiri- len 4. ITI Türk Kongresi’ne 350’nin üzerinde diş hekimi katılmıştı. Diş hekimliğinin güncel tanımına dair kanun yasalaştı AK Parti Erzurum Millet- vekili Muzaffer Gülyurt`un, diş tabibi ve çalışma alanını yeniden tanımlayan yasa tek- lifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. ``Tababet ve Şuabatı Sa- natlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”da değişiklik yapan yasaya göre, diş tabibi, dişle- rin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığı- nın korunması, hastalıkları- nın ve düzensizliklerinin teş- hisi, tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkili olacak. Diş tabipliğinin herhangi bir dalında uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığı’na bağ- lı eğitim kurumlarından alın- mış uzmanlık belgesine sa- hip olmak gerekecek Cerrahlar İstanbul’da Türk, Yunan ve İsrail Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernekle- ri 1. Bilimsel Kongresi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derne- ği 17. Bilimsel Kongresi ile birlikte 14-17 Ekim 2010 tarihlerinde İs- tanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde yapıldı. Organi- zasyona 250 dişhekimi katıldı. Sayfa 7 Pratik Konular TME hastalıkları kitabı Temporomandibular eklem hastalıklarıyla ilgili çok fazla Türkçe kitabın olmaması bizi böyle bir çalışma yapmaya yö- neltti. 2005 yılında fakültede başladığımız bir tez çalışmasın- dan yola çıkarak, diş hekimleri- ne yönelik böyle bir kaynak sunmak istedik. Röportaj Dental Tribune Türkiye Özgür Çilek İlkay Diş Deposu’ndan Nişantaşı’nda yeni şube Sayfa 8 Bilim & Araştırma Koruyucu hekimlik Diş çürüğü çocukluk çağların- dan itibaren bireyleri etkileyen ve geri dönüşü olmayan enfeksiyo- nel bir hastalıktır. Süt dişlerinde başlamış/başlamakta olan ya da ilerlemiş çürük hastalığı, enfeksi- yonel doğası sebebiyle özellikle “ilk sürmeye başlayan daimi diş- leri” de hızla etkileyebilir. Dünyanın önde gelen sağlık ürünleri ve hizmetleri sağlayıcısı Henry Schein Inc. (NASDAQ: HSIC), Türk dental sektörünün en büyük firması olan Güney Diş Deposu’nun yüzde 50’lik konso- lide olmayan hissesini satın aldı. Konuyla ilgili olarak 6 Kasım 2010 Cumartesi günü İstan- bul’da yapılan basın toplantısına, Henry Schein Uluslararası Grup Başkanı Michael Zack, Güney Şirketleri Yönetim Kurulu Baş- kanı Ferizan Peker ve Güney Diş Şirketleri Genel Müdürü Ö. Ha- lim Ramazanoğlu katıldı. Top- lantı bitiminde Ramazanoğlu ve Zack ile ortaklaşa bir röportaj gerçekleştirerek yapılan ortaklık anlaşmasının içeriğini ve Türki- ye’de gerçekleştirmeyi planla- dıkları hedeflerini konuştuk. Güney Diş Deposu’nun yüzde 50’lik konsolide olmayan hissesini satın alan Henry Schein hakkında bilgi verebilir misiniz? Dental Tribune Türkiye Özgür Çilek Türkiye etkileyici bir ülke Türk dişhekimliği sektörünün en büyük firması Güney Diş Deposu’nun, dünyanın önde gelen sağlık ürünleri ve hizmetleri sağlayıcısı Henry Schein Inc. ile yaptığı ortaklık, Türkiye’de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Sayfa 3DT