Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Ürün Tanıtımı 11 Tek taraflı protezler için birleşik retansiyonlu ataşman Esas Group’tan güçlü ve güvenli post sistemleri Rhein’83 İtalya firması tara- fından üretilen ve Eleksan tara- fından Türkiye’de piyasaya su- nulan tek taraflı protezler için OT Unilateral Ataşman Seti, uni- lateral çalışmalarda yeni bir se- çenek imkanı sunuyor. Küresel kafalardan oluşan Ot Unilateral döküme girebiliyor. Tutucu, kü- resel kafaların kesik tepe yüzey- leri sayesinde yüklemenin dişeti yüzeyine dağılımını sağlıyor. Ay- rıca retansiyon ve esneklik farklı tutucu şapka seçenekleri ile kontrol edilebiliyor. Hazır aksam döküme girebi- liyor UNI-BOX parçaları sayesin- de tek adımda döküm ile üst yapı hazırlama imkanı sağlayan ürün, hassas tutucu ve üstyapı hazırlama prosedürü son derece basit ve hızlıdır. Ot Unilateral kullanıma hazır erkek parça di- rek krona bağlanıyor. UNI-BOX kullanıma hazır üstyapı Pattern Resin yardımıyla konektör parça ile birleştiriliyor ve üstyapı di- rekt döküme alınıyor. Her ay dü- zenlenen Hassas Tutucu Eğitim- leri’mize yeni ürünümüz ile ilgili teorik ve pratik eğitim de eklen- miştir. Eleksan Ltd. Şti. Tel: 0216 466 41 10. DT Esas Group Medikal Dental tarafından sunulan post sistem- leri muayenehane pratiğinde diş hekimlerine büyük kolaylık sağlıyor. Bu ürünlerin özellikle- ri arasında şunlar bulunuyor: Cure-Thru® IntegraPost™ Işık ileten bir zirkonya cam fiber post olan Cure-Thrue In- tegra Post, radyopaklık ve di- renç için zirkon açısından zen- gin AR-cam fiberlerden imal ediliyor. Özel bir yarısaydam epoksi resin matrise gömülü olan bu cam fiberler, postu ışık ile uyumlu hale getiriyor ve ışı- ğın en iyi şekilde iletilmesini sağlıyorlar. Uçlar mükemmel bir anotomik uyum için sivriltil- miştir. Mükemmel post diril uyumu vardır. IntegraPost™ Ultra pasif endodontik post olan IntegraPost™, fiberden da- ha güçlü, çelikten daha esnek- tir. Kök kanalda sürtünme ve stresi ortadan kaldıran ürünün başlık ve gövde uyumu üst ya- pıyı da yapma imkanı sağlıyor. CompCore™ AF CompCore™ AF, dual-kure, fluor salınımlı, radyoopak kom- pozit kore yapım malzemesidir. Çok dallandırılmış atomik yapı- sı ile minimal büzülme, güçlü donma, yapışma ve üst üste iyi yığılma sağlayan ürün, çok sert ve tam dentin yapısındadır. Ko- lay kesilip şekil verilen Comp- Core™ AF, tüm postlarla mü- kemmel uyum sağlayacak şe- kilde geliştirilmiştir. Esas Gro- up Medikal Dental Tel: 0212 525 46 46. DT Dişleriyle ilgili önemli prob- lemler yaşayan ve sayıları her gün çoğalan hastalar, implant te- davisi istemezler. Bunun sebebi bir süreliğine tedavi bölgesinde dişsiz kalacakları endişesidir. SKY Fast&Fixed sistemiyle, imp- lantologlar belirlenmiş tedavileri belli bir fiyatta söz konusu hasta- lara sunabiliyorlar. Bu tip hızlı tamamlanabilen tedaviler ve uy- gun fiyatı, söz konusu korkuları olan veya sosyal yaşamlarındaki pozisyonlarına bağlı olarak fonk- siyonel ve estetik tedaviler ol- maksızın yapamayan hastaları bile ikna ediyor. Bredent Medikal’in SKY Fast&Fixed ile cerrahi ve protez üst yapı sistemler için sunduğu çözümde şunlar bulunuyor: Anında yükleme: Hızlı ve stan- dardize edilmiş prosedürlere uy- gun, kullanışlı abutmentlar hem cerrahi ve hem de protez üst ya- pıda kullanılıyor... Mevcut kemik kullanımı: Imp- lantların açılı yapısından dolayı mevcut kemik en uygun şekilde kullanılabiliyor ve arttırılmış prosedürler içeren komplike cerrahi atlatılıyor. Bredent uyumluluğu: Mükem- mel bir şekilde birbirine uyumlu olan sarf malzemeleri laboratu- varda hatasız iş akışını garantili- yor. Visio.lign veneer kaplama- lar iyi bir estetik sonuç sağlıyor. Avantajları: Bilimsel çalışmalar mevcut kemiğe yerleştirilen implantla- rın agumante edilmiş implant- lardan daha uzun ömürleri oldu- ğunu göstermiştir. Açılı implant- larca, belirli tedavilerin gelişti- rilmiş kanal desteği uzun süreli implant başarısını garantiliyor. Abutmentlar cerrahi işlem süre- since implantların içine entegre edildiğinden beri başka bir cer- rahi işleme gerek kalmamıştır. Bu yolla hastalar zamanını ve parasını harcamamış oluyor. Micro-gap’in neden olduğu kemik kaybı, abutmentlerin hızlı entegrasyonları sayesinde imp- lantların tek parça implantlara çevrilmesinden beri adeta azal- tıldı. İdealdent Tel: 0216 337 13 36. DT OT Equator Profıle Göremezseniz çalışamazsı- nız. Büyültme, sizin işlerinizi daha iyi yapmanızı sağlamakta- dır.. Keeler Loupe‘larının avan- tajları açıktır. Çalışırken sağlık- lı vücut pozisyonu, göz zorlan- masında azalma ve yeni K- L.E.D. ışık kaynağıyla çok daha net görüş imkanı. Süper optik kalitesinin artırılması için lazer hizalı optikler, hafif alüminyum kurgu ve hassas pupil ayar sis- temi ile Keler Loupe’lar, dental, cerrahi ve veterinerlik uygula- maları ve çalışmalarında siz profesyonellere mükemmel im- kanlar sunuyor. Ürünün önemli özellikleri şunlardır: Konfor için özel dizayn: Ye- ni Keeler Spor çerçeve veya kafa bantı takma sistemine istediği- niz loupe çeşidini seçebilirsiniz. Hepsi birbiriyle uyumludur. Çoklu büyütme seviyeleri: Keeler Loupe gereksinimlerini- zi karşılayan performans sunu- yor. Birçok büyültme seviyesi daha çok görmenize, problem- leri erken (önceden) teşhis et- menize imkan verip hassas te- davilerde bile çok daha yüksek çalışma standartları sağlıyor. SuperVu Hi-res Galilean Sistem: Keeler yeni yüksek çö- zünürlükteki, önceden ulaşılan standartları aşan Galelian lo- upeları tasarlanmıştır. 5 ele- manlı loupe, görüş alanını yüz- de 15 artırarak gerçek 3x bü- yültmesi ve kenardan kenara görsel olarak düz alan veriyor. SuperVu Galilean Sistem: Bu sistemin gerçek avantajı kullanım kolaylığıdır. Daha üs- tün görüş alanı derinliğinden dolayı işlem yaparken focal netliği korumak mümkündür. Her bir pupil için ayarlamalı hafif alüminyum bar takılan lo- upeların sabitliğini ve optimal odaksal hizayı, baş ağrısı yarat- madan ve gözde zorlanma ol- madan sağlıyor. K-L.E.D kalıcı beyaz ışık ve- riyor: K-L.E.D. kafa ışıkları, 18000 lux’e kadar homojen ışık üretiyor. 3W L.E.D. eşmerkezli bir şekilde loupe barı üzerine takılıyor ve 4 saat kesintisiz kullanıma izin veren lityum ba- tarya paketiyle çalışıyor. K- L.E.D. iki paket şeklinde mev- cuttur; Bunlardan bir tanesi, Loupelar kullanımda değilken iki bataryayı kendiliğinden şarj eden loupe’ları tutmak için tab- lası olan ikili şarj aletiyle, diğe- ri ise K-L.E.D.’ye daha iyi taşı- nabilirlik sağlayan kompakt tek şarj aletiyle ve alet çantasıyla olanıdır. İdealdent Tel: 0216 337 13 36. DT Keeler Loupe ile daha profesyonel çalışın SKY Fast&Fıxed ile para ve zaman tasarrufu Rhein’83 İtalya firması tara- fından üretilen, kanal ve imp- lantlar için en küçük ataşman boyutlarına sahip olan OT Equator Profıle post ve implant çalışmalarında yeni bir seçenek imkanı sunuyor. Önde gelen implant markaları için üretile- bilen OT Equator Hassas Tutu- cu dişeti mesafesi 1-7 mm. ola- rak imal edilebiliyor. Mümkün olan en küçük çapta imal edilen ürün döküme gire- biliyor OT Equator küresel ka- falar pos üzeri çalışmalarda ve bar çalışmalarında kullanılabi- liyor. Retansiyon ve esneklik farklı tutucu şapka seçenekleri ile kontrol edilebiliyor. Eleksan Ltd. Şti. Tel: 0216 466 41 10. DT