Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

Haber & Yorum DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı2 Sayfa 1’den: İlkay Diş Deposu’dan Nişantaşı’nda yeni şube DT diş hekimlerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyor. İlkay Diş Deposu’nun Fındık- zade’deki merkeziyle hemen he- men aynı ürünleri satacak olan yeni şubede ayrıca diş teknis- yenlerine yönelik de çeşitli ürünler bulunacak. Nişanta- şı’nda bir ofis açmayı 5-6 yıldır düşündüklerini belirten İlkay Diş Deposu Yöneticisi İlkay Ak- baş, “Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne olan ya- kınlığından ötürü burayı tercih ettik. Diş hekimi adayı öğrenci- lerle daha yakın ilişki kurmak ve bunu uzun yıllara yaymak istiyo- ruz. Bilindiği gibi burada sadece Kent Dental faaliyet gösteriyor. Bizimle birlikte ikinci bir dental firmanın da buraya gelmesi öğ- renciler tarafından son derece olumlu karşılandı. Bunun yanı sıra firma olarak yıllardır Şişli- Nişantaşı bölgesinde hizmet ver- diğimiz diş hekimleri var. Onla- ra da yakın olacak olmamız özel- likle teknik servis ve ulaşım açı- sından bize büyük avantajlar sağlayacak. 2011 yılı içinde yeni bir implantı dental sektöre sunmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu şubemiz çalışmalarımıza bü- yük kolaylık sağlayacak. Bu du- rumda kadromuzu genişletmeyi planlıyoruz” dedi. İlkay Akbaş implantın yanı sıra talebe bağlı olarak gelecek yıllarda Türki- ye’ye ünit de getirmeyi düşün- düklerini sözlerine ekledi. DT Oral ve maksillofasiyal cerrahinin duayenleri İstanbul’da buluştu Türk, Yunan ve İsrail Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernekle- ri 1. Bilimsel Kongresi, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derne- ği 17. Bilimsel Kongresi ile birlik- te 14-17 Ekim 2010 tarihleri ara- sında İstanbul Harbiye Askeri Mü- ze ve Kültür Sitesi’nde yapıldı. Kırkı yurtdışından olmak üzere 250 kişinin katıldığı bu önemli organizasyonda, İsrail, Yunanistan, Türkiye ve dünya- nın oral ve maksillofasiyal cerra- hi alanında seçkin konuşmacıla- rı bilgi ve deneyimlerini paylaştı- lar. Bilimsel programda ağız kanseri, lazer uygulamaları, ağız hastalıkları ve patoloji, maksillo- fasiyal travma, distraksiyon oste- ogenezisi, temporomandibuler eklem ve ortognatik cerrahi gibi oral ve maksillofasiyal cerrahi- nin tüm yönlerini içeren konu- larda sunumlar yapıldı. Kongre bilimsel programı ka- dar sosyal programıyla da beğeni topladı. Sosyal program kapsa- mında 14 Ekim Perşembe günü Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde Açılış Resepsiyonu, hemen sonrasında ise Türk Ge- cesi Gösterisi ve akşam yemeği organize edildi. Program ertesi gün Portaxe Shine’de gerçekleş- tirilen gala yemeği ile devam et- ti. Son olarak 16 Ekim Cumartesi akşamı konuklar için yemekli Boğaz turu gerçekleştirildi. Ne dediler? Kongre organizasyonunu yü- rüten akademisyenler şu değer- lendirmelerde bulundular: Prof. Dr. Ergün Yücel (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Başkanı) Üç ül- kenin oral ve maksil- l o f a s i y a l c e r r a h i dernekleri- nin bir ara- ya gelerek ortak bir kongre dü- z e n l e m e fikri derneğimiz tarafından or- taya çıkmıştır. Özellikle İsrail ve Yunanistan, diş hekimliği- nin bu alanında önemli bilim- sel çalışmalara imza atmış olan iki ülkedir. İsrail aynı zamanda teknolojisiyle de ön plana çıkı- yor. Yunanlı meslektaşlarımız da önemli uluslararası başarı- lar kazanıyorlar. Onların bilgi birikimlerinden yararlanmak istedik. Dernek olarak oral ve mak- sillofasiyal alanındaki dünya kongresini ülkemizde gerçek- leştirebilmek amacıyla var gü- cümüzle çalışmalar yapıyoruz. Organizasyonu alabilmek için geçen yıl başvurumuzu yap- mıştık. İşte şu anda organize ettiğimiz bu kongre de bunun için atılmış bir adım olarak ni- telendirilebilir. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Yu- nanlı ve İsrailli meslektaşları- mız da organizasyondan gayet memnunlar. Gelecek yıllarda da kongreyi bu konseptiyle dü- zenleme konusunda görüş bir- liğine vardık. Prof. Dr. George Panos (Yunan Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Board Başkanı) Kongre B a ş k a n ı Prof. Dr. Ferda Ta- şar ile gö- rüştükten s o n r a uluslara- rası for- matı olan bu kongre- yi yapma kararı aldık ve Yunanistan’daki meslektaşlarımızı bilgilendire- rek kongreye katılmalarını sağlamaya çalıştık. Çok güzel bir kongre gerçekleştiriliyor. Bilimsel programı ve organi- zasyonu ile çok başarılı. Ayrıca kongre için İstanbul’a geldiğim için de çok mutluyum. Prof. Dr. Konstantinos Alexandridis (Yunan Oral ve Maksillofasi- yal Cerrahi Derneği Başkanı) O r g a - n i z a s y o - nun Yuna- n i s t a n a y a ğ ı n ı o r g a n i z e ettik. Yu- nanlı ko- nuşmacı- ların kim- ler olaca- ğını belir- ledik. Herhangi bir aksilik ya- şanmadan kongrenin sonuna yaklaşıyoruz. Bunun yanı sıra kongre vesilesiyle İstanbul’u gezme fırsatı yakaladım. Kapa- lıçarşı, Ayasofya, Balat gibi ta- rihi yerler e gittim. Bu arada büyük annemin İstanbullu ol- duğunu belirtme isterim. Dola- yısıyla kültürel olarak çok ya- kın sayılırız. DT Dental Tribune International Yayıncı: Torsten Oemus Grup Editörü Daniel Zimmermann d.zimmermann@dental-tribune.com Tel.: +49-341/4 84 74-107 Editöryal Asistan Claudia Salwiczek c.salwiczek@dental-tribune.com Baskı Editörleri Sabrina Raaff Hans Motschmann Pazarlama ve Satış Yönetici Başkanı Peter Witteczek p.witteczek@dental-tribune.com Finans Yönetici Bşk. Yrd. Dan Wunderlich d.wunderlich@dental-tribune.com Lisans Danışma Jörg Warschat j.warschat@dental-tribune.com Muhasebe Manuela Hunger m.hunger@dental-tribune.com Pazarlama & Satış Servisi Nadine Parczyk n.parczyk@dental-tribune.com Ürün Müdürü Bernhard Moldenhauer b.moldenhauer@dental-tribune.com Üretim Müdürü Gernot Meyer g.meyer@dental-tribune.com İlan Ürün Müdürü Marius Mezger m.mezger@dental-tribune.com Tasarımcı Franzi Dachsel f.dachsel@dental-tribune.com Uluslararası Yayın Kurulu Dr. Nasser Barghi, Ceramics, U.S.A. Dr. Karl Behr, Endodontics, Germany Dr. George Freedman, Esthetics, Canada Dr. Howard Glazer, Cariology, U.S.A. Prof. Dr. I. Krejci, Conservative Dentistry, Switzerland Dr. Edward Lynch, Restorative, Ireland Dr. Ziv Mazor, Implantology, Israel Prof. Dr. Georg Meyer, Restorative, Germany Prof. Dr. Rudolph Slavicek, Function, Austria Dr. Marius Steigmann, Implantology, Germany Sahibi Bülent Manav Editör Prof. Dr. Cem Şener Yayın Kurulu Prof. Dr. Ateş Parlar Prof. Dr. Ender Kazazoğlu Prof. Dr. Haldun İplikçioğlu Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu Doç. Dr. Enis Güray Sorumlu Yazıişleri Mehmet Yıldızhan Müdürü Yayın Hazırlık Özgür Çilek Tercüme Ali Murat Kökat Reklam Mehmet Yıldızhan Grafik Hamiyet Sözkan Abone Deniz Bilen Dağıtım Saime Özekici, Mehmet Özbilen, İlhan Köse İdare Yeri Kervangeçmez Cad. No: 5/1 34387 Mecidiyeköy İstanbul-Türkiye Telefon +90 212 274 96 60 / +90 212 274 99 62 Faks +90 212 274 99 63 web www.vestiyer.com.tr e-posta bilgi@vestiyer.com.tr Basım Yeri Şan Ofset, Cendere Yolu, Ayazağa/İstanbul Tel: 0212 289 24 24 Dental Tribune Türkiye, Dişhekimliği Dergisi abonelerine ücretsiz olarak gönderilir. Bölge Ofisleri Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig, Germany Tel: +49-341-48474-302 Faks: +49-341-48474-173 Internet: www.dental-tribune.com E-mail: info@dental-tribune.com Asya Pasifik Yonto Risio Communications Ltd Room A, 26/F, 389 King’s Road, North Point, Hong Kong Tel.: +852-3113-6177 Fax: +852-3113-6199 Amerika Anna Wlodarczyk 213 West 35th Street, Suite 801 New York, NY 10001 Tel: +1-212-244-7181 Faks: +1-212-244-7185 DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Turkish Edition Dental Tribune Türkiye Cilt: 7 Sayı: 6 Genel Sayı: 40 Yayıncı: Vestiyer Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Tic. Ltd. Şti. © 2010, Dental Tribune International GmbH • Bütün hakları saklıdır. Dental Tribune klinik bilgileri ve yapımcıların haberlerini doğru olarak yayınlar, fakat ürün talebinin geçerliliğinden ve dizgi hatalarından sorumlu değildir. Ayrıca, yayıncı ürün isimlerinden, isteklerinden ya da reklamverenler tarafından verilen beyanlardan sorumlu değildir. Yazarların görüşleri onlara aittir ve bunlar Dental Tribune Internatio- nal’ı yansıtmaz. Dergi Adı Dental Tribune Türkiye, Yayın Türü Süreli - Yaygın, Basım Tarihi: 10.01.2011 Abone ücreti: 1 Yıllık (6 Sayı) 60,00 TL