Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Haber & Yorum 3 Michael Zack: Fortune 500R şir- keti ve NASDAQ 100 R Endeksi üyesi olan Henry Schein, mü- kemmel müşteri hizmetleri ve rekabetçi ürün portföyü ile tanı- nıyor. Genel merkezimiz New York – Merville’de bulunmakta- dır. Firmamızda 14 bin civarın- da kişi çalışıyor. 24 ülkede faali- yetlerimiz veya iştiraklerimiz var. Henry Schein dünya gene- linde diş hekimleri ve laboratu- varları, hekim klinikleri, hayvan sağlığı klinikleri devlet kurum- ları ve diğer kurumlar dahil ol- mak üzere yaklaşık 700 bin müşteriye hizmet veriyor. Şirket, 200’den fazla ülkedeki müşterilere stokta bulunan 90 binin üzerinde ulusal marka ve Henry Schein özel markalı ürün- ler yanında özel sipariş olarak temin edilen 100 binin üzerinde ilave ürün sunabiliyor. Henry Schein olarak ayrıca diş hekim- leri, tıp doktorları ve veteriner hekimler için katma değerli kli- nik yönetimi yazılımı ve elektro- nik sağlık kaydı çözümleri gibi özel ve yenilikçi teknoloji ürün- lerini de sağlıyoruz. Henry Schein olarak Türkiye’yi ve ortak olarak da Güney Diş’i tercih etme sebeplerini anlatır mısınız? Michael Zack: Az önce de be- lirttiğim gibi Henry Schein ola- rak Kuzey Amerika dışında 23 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu operasyonlarımız işbirliği ve or- taklık şeklinde olabiliyor. Uzun zamandır Asya ve Orta Doğu ül- kelerindeki dental pazarları göz- lemliyoruz. Türkiye de inceledi- ğimiz ve girmek istediğimiz pa- zarların başında geliyordu. Nü- fus büyüklüğü, iyi yetişmiş diş hekimi sayısı olarak Türkiye gerçekten etkileyici bir ülke. Böyle bir ülkede faaliyet göstere- bilmek için ihtiyacımız olan tek şey Ferizan Peker gibi şirketini iyi yerlere getirmeyi başarmış, güvenilir ve sağlam bir ortak bulmaktı. Bunu da bulduk ve or- taklık anlaşması yaptık. Artık tüm gücümüzü Türkiye’ye yo- ğunlaştıracağız. Sayın Ramazanoğlu ortaklık anlaşmasının detaylarından söz edebilir misiniz? Ö. Halim Ramazanoğlu: Yapı- lan ortaklık anlaşmasına göre Henry Schein, Güney Diş Depo- su, Güney Dental ve Kadıköy Dental’in hisselerine yüzde 50 oranında ortak oldu. Güney Diş Deposu’nun bir başka kuruluşu olan Tıp Tek ise bu anlaşmanın dışında kaldı. Yine ortaklık kap- samında Güney Diş Deposu tara- fından başarıyla uygulanan dağı- tım ve ithalat modelinin aynen devam etmesi kararlaştırıldı. Henry Schein ile Güney Diş ara- sında yapılan ortaklık çerçeve- sinde ürün gamının genişletil- mesi ve Türkiye’de bulunmayan ürünlerin hekimlerin kullanımı- na sunulması hedefleniyor. Bu birleşmeden sonra ne gibi değişikliklerin meydana gelebi- leceği konusunda sektör içinde bir merak oluşmuş olabilir. Açık- çası ürün gamımızı genişleterek ve Türkiye’de bulunmayan ürünleri portföyümüze katarak, Türk diş hekimleri ve dental sektörde çalışan insanlara ihti- yaç duydukları her şeyi temin edebilecekleri bir platform oluş- turmak istiyoruz. Örneğin lazer cihazları, CAD/CAM sistemleri, anestezi sistemleri, endodonti ve ortodonti ürünleri ile tek kulla- nımlık malzeme seçenekleri, münhasır markalardan oluşan portföyümüzü muhafaza ederek getirmeyi planladığımız ürünler arasında bulunuyor. Bununla birlikte mevcut bayilerimizi ko- rumak ve daha da güçlü hale ge- tirmek istiyoruz. Yanı sıra ülkemizde hemen hemen hiç yapılmayan sosyal so- rumluluk projeleriyle diş sağlığı konusunda eksik olan yapıyı geliş- tirmeyi amaçlıyoruz. Türk insanı- nın diş hekimlerinden alacağı hiz- metin kalitesini en üst seviyeye getirecek yatırımlar ve geliştirme projeleri içinde olacağız. Yönetimde ne türden değişiklikler olacak? Ö. Halim Ramazanoğlu: Gü- ney Diş Deposu bu sektörde 60 yıldır faaliyetlerini başarıyla sür- düren lider bir firmadır. Henry Schein bu yapıları değiştirmek için değil, başarılı bulduğumuz bu modeli uygulamak için Gü- ney Diş Deposu ile ortak oldu. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ferizan Peker olacak. Bi- lindiği üzere kendisi firmanın genel müdürüydü. Onun yerine ise ben geldim. Henry Schein, Güney Diş Deposu, Güney Den- tal ve Kadıköy Dental’e yüzde 50 oranında ortak oldu. Bundan sonra bu üç şirket tek şirket ola- rak çalışmalarını sürdürecek. Son olarak neler söylemek istiyorsunuz? Michael Zack: Henry Schein olarak Türkiye pazarında olmak- tan büyük mutluluk duyuyoruz. Sektöre en yeni, kapsamlı ve son teknolojiyle üretilmiş ürünleri sunmak en önemli hedefimiz olacaktır. DT Kısa bir süre önce dental sek- törde faaliyet göstermeye başla- yan İndenta, 6 Kasım 2010 Cu- martesi günü gerçekleştirdiği et- kinlikle açılışını kutladı. Teşviki- ye Mahallesi, Güzelbahçe Sokak, No: 33/2 Nişantaşı-Şişli adresinde faaliyet gösterecek olan Indenta, İsviçre merkezli Candulor firma- sının Türkiye distribütörlüğünü yapacak. Candulor’un tam protez siste- mini Türk diş teknisyenlerine ve protez uzmanı diş hekimlerine sunmayı hedefleyen firmanın portföyünde bir protezin ölçü aşa- masından bitimine kadar gereken ölçü kaşık sistemleri, ölçü madde- si, akrilikler, dişler, aletler ve yar- dımcı malzemeler bulunuyor. Hedeflerinin sektör içinde sağlam adımlarla ilerlemek ol- duğunu belirten Indenta Genel Müdürü Özden Yıldırım, “Şu an itibariyle çok büyük satış ra- kamları gibi bir beklentimiz yok. Merkezden yavaş yavaş bü- yüyen bir daire gibi yayılmayı planlıyoruz. Markanın bilinirliği bizim için büyük bir avantaj. Ye- ni kurulan bir firma olduğumuz için kendimizi sağlıklı ve doğru şekilde tanıtmayı, sonrasında da Candulor’un adına yakışır bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Ürünlerin yanı sıra kurs organi- zasyonlarımızla da bunu pekiş- tireceğiz” dedi... DT Indenta, dental sektöre adım attı Michael Zack Michael Zack 1989 yılında Schein Takımı’na katıldığından bu yana Henry Schein Uluslararası Grup’tan sorumlu olup halen uluslar arası gru- bun başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Uluslararası grup onun li- derliğinde Kuzey Amerika dışında 22 ülkeye yayılan faaliyetleriyle büyü- müş ve 2009’daki 2,4 milyar dolarlık satışa ulaşmıştır. Zack, Henry Sche- in’e katılmadan önce, 1984 1989 yılları arasında Bausch & Lomb’un bir iş- tiraki olan Polymer Technology firmasında uluslararası faaliyetlerden so- rumlu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Tel Aviv Üniversitesi’nde ekonomi dalında lisans diploması bulunan Zack çok iyi derecede 6 dil ko- nuşabilmektedir. Yazar Hakkında Ö. Halim Ramazanoğlu Güney Şirketleri Genel Müdürü Ö. Halim Ramazanoğlu, Boğaziçi Üni- versitesi’nden profesyonel çalışma dalında lisans diplomasına sahiptir. Güney’e katılmadan önce traktör ve tarım makineleri alanında bir lider olan Uzel Grubu İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 2003-2007 yılları arasında Profilo Tüketici Elektronik Malzemeleri Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilmektedir. Yazar Hakkında Sayfa 1 Türkiye etkileyici bir ülke DT