Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

VESTA Eğitim Koordinatörü Dr Mustafa Bekerecioğlu tarafın- dan verilen eğitime 23 diş heki- mi yardımcısı katıldı. Seminer- de; yardımcı personelin (YP) ro- lü, diş hekimi muayenehanesi- nin işlevi, diş hekimliğinin tari- hi, dişin anatomisi, diş hekimli- ğinde uzmanlık dalları, dişlerle ilgili kullanılan terimler, hasta kayıtları, kullanılan temel alet, cihaz ve sarf malzemeleri, he- kim-yardım personel senkronize çalışması, anestezi, ilkyardım, ofis yönetimi gibi konularda de- taylı bilgiler aktarıldı. İki gün sü- ren eğitim seminerin sonunda katılımcılar anlatılan konular- dan soruların sorulduğu bir sı- nava tabi tutuldu. Sınavın so- nunda Dr. Mustafa Bekerecioğ- lu, yardımcı personellere sertifi- kaları teslim etti. 20.’si yapılan Diş Hekimliği Yardımcı Personel Eğitim Semi- nerleri’na katılan yardımcı per- sonellerden bazıları eğitimle il- gili olarak şunları söylediler: Seval Şevketoğlu (İstanbul) Sekiz ay- lık yardımcı personelim. İlk defa böy- le bir semi- nere katılı- yorum. Dok- t o r u m u n tavsiyesiyle buraya gel- dim. Eğitim çok güzel geçiyor. Doyurucu bil- giler öğreniyorum. Güzel de bir ortamımız var. Önümüzdeki dö- nemde VESTA’nın değişik semi- nerlerine de katılmak istiyorum. Selma Yıldırım (İstanbul) 14 yıllık diş hekimi yardımcısı- yım. Semi- nere birkaç gün kala ya- nında çalıştı- ğım hekim- lerimin yön- lendirmesiy- le kaydımı yaptırdım. Aslında seminerler- den haberdardım, ama zaman olarak fırsatımız olmamıştı. Be- nim için son derece yararlı bir seminer oldu. Bu eğitimde çoğu şeyi bilmediğimi görme fırsatı yakaladım. Melek Dursun (İstanbul) Yedi yıl- dır yardımcı personel ola- rak çalışıyo- rum. Daha önce böyle bir eğitim se- minerine ka- tılmamıştım. E ğ i t i m i n mesleki geli- şimime büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başta Mustafa Ho- ca olmak üzere emeği geçen her- kese çok teşekkür ederim. Esra Özlü (Eskişehir) İki ay ön- ce yardımcı personelliğe b a ş l a d ı m . Y a r d ı m c ı personel eği- tim semine- rinden bir arkadaşımın tavsiyesiyle haberdar ol- dum. Mesleğimde kendimi geliş- tirmek istiyorum. Çünkü bulun- duğum klinikte çok yoğun bir ça- lışma temposu var. Bu sebeple iki günlük bu seminerin bana büyük yarar sağlayacağına inanıyorum. Banu Yükseloğlu (İstanbul) Yardımcı personelliğin henüz başın- dayım. 10 gündür bu mesleği yapı- yorum. Ya- nında çalış- makta oldu- ğum Diş He- kimi Şule Yalduz’un isteği doğrultusunda buraya katıldım. Mustafa Hoca’nın anlattığı her ayrıntıyı büyük bir dikkatle dinlemeye çalışıyorum. Bu mesleği uzun yıllar boyunca başarıyla yapmak istiyorum. Ayşe Öğe (İstanbul) Vestiyer Akademi ta- r a f ı n d a n gerçekleşti- rilen Asis- dent Sem- pozyumu’na ve İmplant Uygulama- larında Yar- Haber & Yorum DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı4 Yardımcı personel eğitim seminerleri tam gaz devam ediyor VESTA | Vestiyer Akademi tarafından organize edilen ve büyük ilgi gören Diş Hekimliği Yardımcı Personel Eğitim Seminerleri hız kesmeden devam ediyor. Sektördeki nitelikli eleman açığını gidermeye yönelik olarak tasarlanmış ve diş hekimi yardımcı personelinin meslek hayatında en çok ihtiyaç duyacağı 14 bölümden oluşan eğitimlerin yirmincisi, 18-19 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul Gayrettepe’de bulunan Divan City Oteli’nde gerçekleştirildi. Sayfa 5DT