Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

dımcı Personelin Rolü Semine- ri’ne katılmıştım. Bazı temel ko- nularda eksiklerim olduğunu düşündüğümden bu seminere katılmak istedim. Mustafa Ho- cam ile yeniden buluşuyor ol- maktan ötürü çok mutluyum. Yeni arkadaşlar edindim. Mesle- ğe yeni başlayan ya da bu tarz eğitimlere henüz iştirak edeme- yen yardımcı personellere bu se- minere katılmalarını tavsiye edi- yorum. Nurten Çetin (İstanbul) Yaklaşık olarak 1,5 yıldır yar- dımcı perso- nel olarak çalışıyorum. Katıldığım bu semine- rin bana bü- yük katkı sağlayacağı- nı düşünüyorum. Özellikle mes- leğimizde sterilizasyon ve de- zenfeksiyon konularına büyük önem veriliyor. Ben de bu konu- lara yoğunlaşmaya çalıştım. Ama eğitimde anlatılan her konu baş- lığını büyük bir ilgi,yle takip et- tim. Elbette iki günlük eğitimde her şeyi öğrenmemiz mümkün değil. Ancak önemli bir adım at- tığımı düşünüyorum. Gelecek aylarda yapılacak seminerlere de katılmayı planlıyorum. Burçin Leyla Ağırbaş (İstanbul) Diş He- kimi Vasıf Secerli’nin kliniğinde bir yıldır ça- lışıyorum. İki günlük yoğun bir eğitimin so- nuna geldik. Buraya ka- tıldığım için şanslı olduğumu hissediyorum. Seminer benim açımdan gayet verimli geçti. Mesleğimi çok seviyorum. DT DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Haber & Yorum 5 Sayfa 4DT