Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

Nilgün Hanım kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 1951 İstanbul doğumluyum. 1973 yılında İstanbul Üniversite- si Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. On yıl Afyon SSK Hastanesi’nde görev yaptım. On- dan sonra da hep serbest çalış- tım. Halen Sarıyer-Tarabyaüs- tü’nde mesleğime devam ediyo- rum. İnsanları ve onlara faydalı olmayı, sanatı ve ince işleri sev- diğim için de hep bu mesleğin bana çok uygun olduğunu dü- şünmüşümdür. Siz meslektaşlarınız ve hastalarınız tarafından yaptığınız diş resimleri ile tanınıyorsunuz. Resim yapma tutkunuz ne zaman ve nasıl başladı? Kalem tutmaya başlayınca resim çizmeye de başladım. Ha- yal gücüm çok fazlaydı, portre ve figür çizmeyi seviyordum. Bul- duğum her yere, en ufak kağıt parçasından, duvarlara kadar her yere hayal dünyamdaki in- sanları resmediyordum. Ceza olarak lisede resim derslerine gönderilmedim, bu arada mima- ri çizimlere ilgimi keşfettim. Klasikten en uçuk mimari yapıya kadar hala güzel binalar beni mest eder. Güzel Sanatlar Aka- demisi’nin mimari bölümüne gitmeyi çok istedim, ama bizde büyüklerin kararı çok önemliydi. Resme yeteneğimi de göz önüne alarak diş hekimliğine girmeme karar verdiler. Şimdi de yaptığım işin tıbbın en sanatsal dalı oldu- ğu bilinciyle çalışıyorum. Ne tür resimler çiziyorsunuz ve resimleri yaparken hangi tekniği kullanıyorsunuz? Genelde portre çalışmayı se- viyorum. Değişik teknikleri öğ- renebilmek için Marmara Üni- versitesi’nin açtığı kursa katıl- dım, hala da bir taraftan resim eğitimim devam ediyor. Ama ki- şiyi geliştiren hiç durmadan ça- lışmasıdır. Portrede yaradılıştan çok iyiyim, ‘manzarayı da gelişti- reyim’ diye bir müddet sadece manzara yaptım. Yağlı boya ter- cih ediyorum ama pastel, kara- kalem ve akrilik de çalışıyorum. Bunu belirleyen sadece elimdeki zamanın miktarı oluyor. Az za- manım varsa çabuk kuruyan ak- rilik boya iyi bir seçim. Sadece daha dikkatli olmak lazım, çok hataya izin vermiyor. Diş resimlerini ne amaçla yapıyor ve nasıl değerlendiriyorsunuz? Diş resimleri tamamen be- nim duyduğum çok acil bir ihti- yaçtan doğdu. Hastalarıma ne- den dişlerine çok iyi bakmaları ve sık sık kontrole gelmeleri ge- rektiğini anlatırken dişetleri, ke- mik-diş ilişkisi ve çürüğün nasıl başladığını anlatmakta sıkıntı çektiğimi anladım. Elime kağıt- kalem alıp çizmeye başladığımı görünce, önce akrilik bir diş res- mi yapıp hemen muayene odası- na astım. Daha sonra bir hafta sonu oturup biri sağlam dişi, di- ğeri çürük dişle komşu sağlam dişi gösteren iki yağlı boya tablo yaptım, bekleme salonuna da onları koydum. Tabii bu dediğim 1999 yılıydı. O zaman bu resim- lerin muayenehaneye ne kadar yakıştığını görünce, bir gün daha da güzellerini yapıp meslektaşla- rımın beğenisine sunmaya niyet ettim. Sizinle İDEX Fuarı'nda yaptığımız sohbet esnasında bu resimler aracılığıyla hastalarınıza, tedavi öncesi ve sonrasında meydana gelebilecek durumu anlatmaya çalıştığınızı söylemiştiniz. Bu konuyu biraz açıklayabilir misiniz? Biliyorsunuz, diş hekimliği çok dikkat gerektiren, hastaların genelde bize çok geç gelmesin- den dolayı da çok stresli bir mes- lek. Ben bu stresi atabilmek için bir yığın hobi geliştirdim, yine de geçen sene her iki elimde de sorun çıkmasını engelleyeme- dim. Altı ay kadar işi azaltmam ve dinlenmem gerekti. İşte bu zamanı yıllar önce verdiğim ve hep aklımda tuttuğum kararı gerçekleştirmeye kullandım. Kendimi tamamen bu çizimlere verince, hastaların sorduğu ve benim anlatmakta sıkıntı çekti- ğim her şeyi resmettim: Gizli çü- rükleri, iltihabın zararlarını, diş çekimi sonrası oluşan sorunları, çocuk dişlerinin neden tedavi edilmesi gerektiğini. Teorik ola- rak anlattığınızı hiç anlamayan hastalar, resme bakınca, “aaa”, “yaaa” diye reaksiyon gösteriyor. “Nasıl olsa düşecek” diye süt diş- lerini doldurtmayı hiç düşünme- yenler, altında ana diş jermleri olan resmi görünce hemen karar değiştiriyor. Son zamanlarda artan imp- lant soruları üzerine üç tane de implant resmi yaparak, on altı resimlik bir atlas oluşturdum. Değişik kök şekillerini de göste- ren sağlam diş anatomisi ile baş- lıyor, en hafifinden en kötüsüne çürüğün dişe ve bütün vücuda verdiği zararı, eksik dişlerin manzarasını, süt dişlerini ve implanları göstererek bitiyor. Bu atlası geçtiğimiz Haziran’da Bur- sa’da yapılan TDB Kongresi’ne yetiştirdim. Gören bütün mes- lektaşlarımdan çok güzel övgü- ler aldım, bu da beni çok mutlu etti. Ama asıl keyfi bu resimlerin yapım aşamasında aldım. Adeta en sevdiğim dostumun portresi- ni yaptığımı hissettim, kullandı- ğım renklerin uyumu, renk karı- şımları bir daha tekrarlanacak gibi değil, her resim çok özel. Diş resimlerinizi başka nerelerde sergiliyorsunuz? Şu anda diş resimlerini fuar- larda sergiliyorum. Bundan son- ra atlasları da götüreceğim. Geç- tiğimiz Nisan’da gerçekleştirilen IDEX Fuarı’nda en çok yabancı- lardan övgü aldım. Bana “muh- teşem bir fikir” dediler. İşimi de aksatmadan gücümün yettiği her fuara katılmak niyetindeyim. Önümüzdeki yıllarda yapmayı planladığınız yeni projeleriniz var mı? Bende proje hiç bitmez, Ça- lışmak hayatımı anlamlandırıyor ama ileriye dönük plan ve proje- ler şevk ve mutluluk veriyor. Ben özel bir deftere bütün plan- larımı yazıyorum, ara-sıra dönüp okuduğum zaman çoğunu ger- çekleştirdiğimi görüyorum. Diş sağlığı için kendi çapımda çok büyük işler başarabilirim. Diş resimlerini yapmaya hastayı bil- gilendirmek ve dişlerini çürüt- mesini önlemek için başladım, ama kaynağa inmek lazım. Ha- mile annelere ulaşmak ve çok küçük yaşta diş bakımına çocuk- ları alıştırmak lazım. Kafamdaki en büyük proje ana okulundan itibaren lise eğitimi sonuna ka- dar çocuklara dişlerle ilgili de- taylı bilgi vermek. Çocuklar hem çok iyi dinliyor hem eve gidip anne-babalarına anlatıyorlar. Bunu Afyon’da çalıştığım yıllar- da bütün okullarda yaptığım diş taramasından biliyorum. Aklıma gelen her şeyi yazıyo- rum, bakalım önüme neler gele- cek? Koruyucu diş hekimliğine daha fazla önem vermeliyiz, diş- leri çürümeden önce görüp ted- bir almalıyız. İnsanımıza daha sık diş hekimine gitmesini, bu- nun için de dişin çürümesini beklememeleri gerektiğini öğ- retmeliyiz diye düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istesiniz? Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyor, size de ça- lışmalarınızda başarılar diliyo- rum. DT Röportaj DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı6 Diş Hekimi Nilgün Gökçek: Hastalarımın sorduğu ve anlatmakta sıkıntı çektiğim her şeyin resmini yapıyorum Gizli çürükler, iltihabın zararları, diş çekimi sonrası oluşan sorunlar, çocuk dişlerinin neden tedavi edilmesi gerektiği ve daha pek çoğu… Diş hekimlerinin her gün karşılaştığı bu vakalar, Diş Hekimi Nilgün Gökçek tarafından resmedilerek hastalara anlatılıyor. Mesleği ile resim sevgisini aynı potada eritmeyi başarabilen bir hekim olan Gökçek ile resim tutkusu ve çizimini yaptığı resmiler üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Dışarıdan sağlam görünen ama diş eti altından çürüyen gizli çürüklü dişler gösteriliyor. (Atlastan bir resim)