Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

DTTU0610

"Dişhekimliğinde Tempororomandibu- lar Eklem Hastalarına Yaklaşım" isimli kita- bınızın öyküsünü kısa- ca anlatabilir misiniz? Temporomandibular eklem hastalıklarıyla ilgili çok fazla Türkçe kitabın olmaması bizi böyle bir çalışma yapmaya yö- neltti. 2005 yılında fakültede başladığımız bir tez çalışmasın- dan yola çıkarak, her geçen gün diş hekimine başvuran eklem hastası sayısını da göz önüne alarak, diş hekimlerine yönelik böyle bir kaynak sunmak iste- dik. Umarım hekimlerin tempo- romandibular eklem hastalıkla- rına yaklaşımlarına biraz olsun faydalı olabiliriz. Kitabın içeriği ve teknik özelliklerinden bahseder misiniz? Kitap, 8 bölümden oluşuyor. İlk bölümde eklemin anatomi- si, ikinci bölümde hastalıkları, üçüncü bölümde temporoman- dibular eklem hastalıklarında kullanılan teşhis yöntemleri ve hastalığın ayırıcı tanısı, dör- düncü bölümde görüntüleme yöntemleri, beşinci bölümde hastalığın klinik seyri, altıncı bölümde tedavi seçenekleri, yedinci bölümde splint tedavisi anlatılmış ve son olarak seki- zinci bölümde de muayeneha- neye gelen bir eklem hastasına dişhekiminin nasıl yaklaşması gerektiği ile ilgili ufak notlar verilmiştir. Kitabın temporomandibular eklemde görüntüleme başlıklı 4. bölümü, İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Öğretim Üyele- rinden Prof. Dr. Serra Sencer ta- rafından hazırlanmıştır. Tempo- romandibular bozuklukların te- davisinde splint uygulaması başlıklı 6. bölüm de, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fa- kültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Total Parsiyel Protezi Bilim Dalı Öğretim Üye- si Uzman Dr. Hanefi Kurt tara- fından hazırlanmıştır. Kitaba İs- tanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hasta- lıkları ve Cerrahisi Anabilim Da- lı Öğretim Üyelerinden Uzman Dr. Yusuf Emes ve Mustafa Ça- talyürek renkli çizimleriyle kat- kıda bulunmuşlardır. Kitap için- de şematik çizimler, ağıziçi fo- toğraflar, görüntüleme fotoğraf- ları gibi ortalama 100 adet resim bulunmaktadır. Kitabınız serbest çalışan diş hekimlerine hangi noktalarda faydalı olacak? Kitabın ana hedefi hekimin muayenehanesinde temporo- mandibular bozukluğu doğru teşhis etmesini sağlamak, bir ek- lem hastasına nasıl yaklaşması gerektiği hakkında yol göster- mek, basit tedavileri öğretmek ve ileri vakalarda hekimin kimlerle konsültasyon yapabileceği konu- sunda yardımcı olmaktır. DT DENTAL TRIBUNE Türkiye Baskısı Bilim & Araştırma 7 İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yalçın’ın, Dr. İrem Aktaş ile birlikte hazırladığı “Dişhekimliğinde Temporomandibular Eklem Hastalarına Yaklaşım”, kitabı ile ilgili Prof. Dr. Serhat Yalçın ilebir söyleşi yaptık. TME hastalıklarıyla ilgili kaynak bir kitap hazırladık