Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

1 È öÿëîñòíîòî îáñëóæâàíå, êîåòî ìîæå äà î÷àêâàòå îò åäíà ðåêëàìíà àãåíöèÿ. Ðåêëàìíè ìàòåðèàëè Òâîð÷åñêè ðåøåíèÿè êàìïàíèè Ãðàôè÷åí äèçàéí è êîïèðàéò Îðãàíèçèðàíå íà ñúáèòèÿ Ïå÷àòíà è èíòåðíåò ðåêëàìà С 1421, . Л , . Л а 2, а . А Т .: 02/963 000 9; 02/963 00 51; Фа : 02/963 000 9 П - а а , а а . За а Art Tribune , а а а а Dental Tribune Bulgaria. „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Robert A. Lowe, DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD „We are proud that Bistrev Group Lab is a quality provider of CaptekTM in Europe.“ Nick Azzara, Pres./CEO of the Captek TM company Б . „Б а “ 60, . В, . 6 С 1680 .: +359 2 8585 468 www.bistrevgroup.com Н В а а а - а а а Ва а - CAD/CAM Captek а а а Cr.Co . Интервю Днес лечението на пародон- талните заболявания е все по- опростено и по-естетично Андре Саадун бе в България по покана на фирма „Вилем“, за да води двудневен теоретикопракти- чески курс по пародонтална хирур- гия в София. Използвахме визита- та на известния френски професор, за да разговаряме с него за тенден- циите в съвременната пародонто- логия и имплантология и за преди- звикателствата, пред които са из- правени тези две специалности. Приемане на плана на лечение при комплексно зъболечение Чували сте хиляди пъти как ключът към приемането на лечеб- ните планове е обучението на па- циентите. Ходите на зъболекарски семинари, четете списания, слуша- те консултанти; повечето от тях звучат по един и същи начин – обу- чение, обучение, обучение. Сега нека да ви попитам: „Вярно ли е това?“ Дали обучението на пациентите е решението за приемане на лечебни- те планове? България № 10, Vol. 8 Мениджмънт  стр. 5 Процедури по удължаване на короните В наши дни процедурите по удължа- ване на зъбните корони се приемат като пародонтална хирургия по естетически причини. При тях кли- ницистът трябва да обръща вни- мание на биологичната ширина и да има предвид различните биотипове, за да могат да се избегнат потен- циалните постоперативни усложне- ния. Статия на проф. Андре Саадун. Събития Академия „Даусън“ презентира философията, принципите си и важността на интердисци- плинарния подход пред българ- ските дентални специалисти На 12 ноември българското ден- тално общество имаше възмож- ността да види на живо харизма- тичния лектор Йън Бакъл, който запозна българските си колеги с фи- лософията на лечебното планиране на проф. Даусън, основател и мен- тор на легендарната Академия.  стр. 9  стр. 11 стр. 8 Декември 2010 Практика Богата лекционна програма, ски и СПА релакс по време на First International Snow Meeting в Банско те на ски емоциите ще има до- статъчно възможности да се насладят на добрите писти в курорта Банско. За тези, които не карат ски, модерният СПА център в хотел „Кемпински“– Банско ще бъде на разположение. Организаторите са подготви- ли и доста изненади във вечер- ната програма, която ще бъде наситена с много емоции: от официалната галавечеря в хотел „Кемпински“ през традиционна- та банскалийска кръчма до ве- черя на нощната писта с много Денталните CAD/CAM системи са централна тема на Международното дентално изложение IDS 2011 в Кьолн Дигиталните високотехноло- гични процеси все повече опре- делят ежедневната работа в денталната практика и лабо- раторията. Това важи особено когато става въпрос за прециз- но конструиране и изработване на класически или имплантат- но поддържани протезни кон- струкции. По отношение на из- цяло керамичните възстановя- вания с високо качество случа- ите от началото на това хи- лядолетие наброяват десет- ки милиони – несъмнено успех за модерната CAD/CAM тех- нология. „Днес научният и тех- нологичният прогрес навлизат във всички дисциплини на ден- талната медицина. Важност- та на дигиталните процеси за възможностите на екипа от зъболекари и зъботехници може да бъде характеризирана, без да се преувеличава, като революци- онна“, обяснява д-р Мартин Ри- керт, председател на Асоциаци- ята на немските дентални про- Цена6лв. музика и танци. Оставилият отлични впечат- ления на Sofia Dental Meeting 2010 проф. Андре Саадун ще проведе отново първо ниво на теоретико-практическия си курс на тема „Основни принци- пи на муко- и костногингивал- ната пародонтална хирургия“. Добрата новина за участници- те в конгреса е, че първият цял лекционен ден на курса ще бъде достъпен за всички участници в конгреса срещу доплащане от 150 лв. изводители (VDDI). Днес потре- бителите разполагат с достъ- пни дигитални методи, които улесняват прецизното пасва- не, икономичното конструира- не и изработване на скелети на корони и мостове, както и на комплексни супраструктури с имплантатна поддръжка. Непрекъснатото развитие на CAD/CAM технологията се по- стига на базата на години ин- тензивна изследователска ра- бота и разработки от стра- на на науката и дентална- та индустрия. Междувремен- но дигиталното конструиране и производствените процеси се утвърдиха в повечето практи- ки и лаборатории, като създа- доха важен импулс за развити- ето на дисциплини, като про- тетиката и имплантологията. Зъболекарите, зъботехници- те и денталните екипи ще мо- гат оптимално да се информи- рат за най-модерните дигитал- ни технологии и да получаватстр. 3 В началото на 2011 година – между 17 и 19 февруари, в хотел „Кемпински“ в Банско ще се про- веде първият по рода си перио- имплант Snow Meeting. В рамките на 4 дни организа- торите на Sofia Dental Meeting са подготвили интересна про- грама с 12 лекции, 3 уъркшопа и 2 дискусионни панела. Форумът ще събере 12 известни български и чуждестранни лектори в об- ластта на пародонтологията и имплантологията. В същото време за любители- Мирослава Петрова, Асоциация Sofia Dental Meeting България № 10, Vol. 8Декември 2010 Цена6лв. Рекламната кампания на обновената визия на в-к „Дентал Трибюн“ се осъществява с подкрепата на Art TRIBUNE creative КЪСАМЕ СЪС СТАРАТА ВИЗИЯ. ОЧАКВАЙТЕ ОБНОВЕНИЯ „ДЕНТАЛ ТРИБЮН“.