Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

9 Проф. Саадун, какви са най-важните постижения в пародонтологията през последните години? Когато говорим за съвре- менно пародонтално лече- ние, трябва да разграни- чим лечението на пародон- талното заболяване от ле- чението на последствията от пародонтита. И към тези категории бих доба- вил още една – лечение при наличието на излишна гин- гива. Сега ще ги разгледам една по една. Близо 90% от пациентите, които посе- щават моя кабинет, имат пародонтално възпаление – гингивит, който, ако не бъде лекуван, ще премине в пародонтит. При тези пациенти традиционно- то почистване на зъби- те в основата им ще дове- де до чудесни резултати и те ще се запазят, ако про- следяваме пациентите на всеки 3–4 месеца. Разбира се, даваме инструкции как да почистват – четкане, ползване на конец и т.н. Вече знаем, че пародон- титът има сериозно от- ражение върху общото здраве – хората с пародон- тит имат по-висок риск от сърдечносъдови заболя- вания. Пушенето е също важен утежняващ фактор. И всички тези фактори, когато се съчетаят, мо- гат да скъсят живота – да доведат до инфаркт на 50 години. Невероятно е, че едни и същи бактерии се откриват и при паро- донталните заболявания, и в коронарните артерии. 70% от тези пациенти се нуждаят само от рутин- но почистване, а остана- лите трябва да се лекуват хирургично. Трябва да мо- билизирате ламбо, за да си осигурите достъп до кост- та, или пък, за да покри- ете рецесиите – послед- ствие от пародонтита. За да отговоря на въпро- сет на брой. Параметрите си взаимодействат помеж- ду си. Малката грешка, ко- ято се допуска на първата стъпка от имплантиране- то, в края ще се превърне в голяма грешка. Важно е да имате хубава розова естетика, заобика- ляща бялата естетика на короната. Днес знаем, че костта около импланта ще се ре- зорбира, особено от бу- кално, и всеки милиметър, който загубим, ще се рав- нява на гингивална реце- сия, защото гингивата ще последва костта, това, ко- ето загубим в костта, ще го загубим и във венеца и ще имаме проблем. Много фактори влияят на ниво- то на костта и на ниво- то и дебелината на гинги- вата. Предизвикателствата пред имплантолозите днес са много по-големи отпре- ди. Преди години хората просто искаха имплант, с който да дъвчат, а днес вече са информирани, че има много възможности, Днес лечението на пародонталните заболявания е все по-опростено и по-естетично интервю с проф. Андре Саадун В началото на ноември проф. Андре Саадун бе в България по покана на фирма „Вилем“, за да води двудневен теоретико- практически курс по пародон- тална хирургия в София. В миналия и в настоящия брой на вестника намериха място статии със случаи на известния френски професор, любезно подадени ни от него самия. Използвахме визита- та на проф. Саадун в Бълга- рия, за да разговаряме с него за тенденциите в съвременна- та пародонтология и имплан- тология и за предизвикател- ствата пред тези две специ- алности. Още когато преди годи- ни посетих курса на Бане- марк, аз бях против него- вия подход да мобилизира тъкани от вестибуларна- та гънка към палатинал- но или лингвално. Казах си: „Аз съм пародонтолог, ще рaботя върху тъканите, а не върху оралната муко- за.“ И се оказах прав. Защо- то днес вече са създадени много техники, публику- вани са и те показват, че ако работим с меките тъ- кани, ще постигнем по-до- бър резултат на тъкани- те около импланта. Най- голямото предизвикател- ство е, когато заместваме единичен горен фронтален зъб. Много е лесно да се каже: „Възстанових липс- ващия зъб, но той изглеж- да по-голям от естестве- ния, затова ще сложим фа- сета на другия зъб.“ Голя- мото предизвикателство е да не пипаме другия зъб и да сме перфектни. Да на- правим само една корона върху имплант. Естети- ката зависи от много фак- тори, които са около де- Ако не знаете как да се държите с тъканите и как да се грижите за тях, ще се провалите. са ви – това, което се про- мени, е, че ставаме все по- неинвазивни. Дори и да из- вършим хирургична проце- дура на тези 20%, ние ще сме много нежни, когато мобилизираме тъканите, ако дефектът е голям, ще поставим костен замес- тител в съчетание с друг материал, например PRF, PRP, Еmdogain. Например с Еmdogain имам отлич- ни резултати, вместо да отстранявам кост, как- то правех преди. Използ- вам хирургия и при лечени- ето на гингивални рецесии. Вместо да взимам тъка- ни от небцето например, което би било много бо- лезнено за пациента, полз- вам мембрана – Alloderm или Emdogain – има мно- го ясни показания кога да се прилага Emdogain, може да използваме PRF, по-ряд- ко PRP. Пациентите са из- ключително доволни, кога- то разберат, че няма да пипаме небцето им. Мно- го рядко пациент ще от- каже продукт от свински произход или мембрана, произлизаща от друг чо- век. Така че днес лечение- то на пародонталните за- болявания става все по- опростено и по-естетич- но. Все повече зъболекари се обръщат към мен да из- градя гребена, да удължа клиничната корона на зъ- бите чрез гингивектомия или crown lengthening, да покрия рецесии, преди те да поставят фасета, ко- рона или мост. Темата на конгреса в Тунис през ап- рил 2011 г., на който аз съм президент, е „Естети- ческа еволюция и опростя- ване“. Тази еволюция в ес- тетиката се дължи на но- вите продукти – не само в пародонтологията, но и в ортодонтията и кон- сервативното зъболечение. Важно е да опростяваме всичко, но и да сме по-де- ликатни. Това е, като да слушаш Франк Синатра, когато си казваш: „Боже, колко е просто, всичко раз- бирам.“ Но на него са му били нужни години, за да достигне до това ниво на перфектност. Така е и в денталната медицина. Какви са предизвикател- ствата пред имплантоло- гичната хирургия? Пародонтология CollegeofDentistry LinhartContinuingDentalEducationProgram NewYork,NewYork Къде:НюЙоркскияУниверситет Кога: 14 - 18 Март 2011г. - Zimmer Dental - : : 02/ 866 22 57; 0884 27 84 84 : Dr. Philippe Russe Expert to the Court of Appeal of Rheims and Expert in Implantology of DGOI (Germany) Tapered screw-vent® Dr. Zeev Ormianer Prosthodontist, DI COI; Director, Oral Implants Prosthodontic Clinic, Department of Oral Rehabilitation, School of Dental Medicine, Tel-Aviv University - Dr. Maurizio Tonetti Director of the European Research Group on Periodontology (ERGOPerio); Editor of the Journal of Clinical Periodontology One abutment/one time: Dr. Henry Salama Former Director of the Implant Research Center at the University of Pennsylvania Dr. Hom-Lay Wang Endowed Collegiate Professor of Periodontics, Professor and Director of Graduate Periodontics, University of Michigan, School of Dentistry; President, International Congress of Oral Implantologists Dr. Edgard El Chaar Clinical Associate Professor, Arthur Ashman Department of Periodontics and Implant Dentistry, New York University College of Dentistry Puros : Dr. Markus Schlee Member of the German Society of Aesthetic Dentistry (DG ÄZ); Member of European Center for Dental Implantology - Competence Centres for Implantology (ECDI ); Training Seal of the DG ZMK DGP Specialist for Periodontology 2006-2012 Една седмица интерактивно високообразователно преживяване в Ню Йорк