Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

10 Пародонтология вместо да се пилят съсед- ните зъби и да се прави мост. Хората знаят и очакват от имплантолога отличен резултат. Предизвикател- ството е да се приближим максимално до естестве- ното. То не е перфектно, но е съвкупност от кра- сиви не- п е р ф е к т - ни елемен- ти. Важно е специа- листът да има позна- нията, за- щото те ще ръководят ръцете му. Знам, че ако натисна мал- ко гингивата с възстано- вяването, тя ще се от- дръпне. Ако искам да при- влека гингивата, ще тряб- ва да го направя с времен- ната конструкция. Един труден случай може да ми отнеме от 3 месеца до 2 години. Ако не знаете как да се държите с тъкани- те, как да се грижите за тях, ще се провалите. Па- циентът ще е недоволен, зъболекарят който ви го е изпратил, ще е недоволен. Всеки греши, но с днеш- ното ниво на познанията трябва в 99% от случаите да постигаме успех. Какви са клиничните ин- дикации за растежните фактори, като Emdogain, PRF и PDGF, във вашата практика? В моята практика при- лагам три продукта – Emdogain (гел от емай- ла на ембриони на прасе- та), Alloderm (това е про- дукт от кожа, не е ра- стежен фактор), от рас- тежните фактори използ- вам PRF, който се полу- чава от кръвта. Френски- ят метод на получаване е с антикоагулант в епру- ветката, за да се използ- ват тромбоцитите. PDGF факторите все още не са разрешени във Франция, може да се ползват само в САЩ и струват 5000 до- лара. Има няколко статии по темата, но има и дан- ни за неуспех, за усложне- ния. PRP трябва да се из- ползва с машина, която е много скъпа, ползвах го 6 месеца и не бях доволен. Предпочитам PRF, защото е по-евтин. Сестра взима кръв от пациента, поста- вя се в машина за 12 ми- нути и след това в епру- ветката има три слоя – най-долният са еритроци- тите, след това са тром- боцитите, те са оранже- во-сиви. Оздравителният процес с PRF протича мно- го бързо, има по-малко бол- ка и оток, в очите на па- циента сте магьосник. Взимаме от 6 до 12 епру- ветки кръв. Ще има среща, посветена на PRF, в Ница през юни. Аз изнасях лек- ция за PRF преди 3 годи- ни в Чикаго и резултати- те ми бяха толкова неве- роятни, че от асоциация- та ми казаха: „Ти нямаш научно доказани данни, по- казваш само клинични слу- чаи.“ Сега, три години по- късно, има много публи- кувани статии, минала- та година взехме награда. PRF е най-доброто сред- ство за по-атравматична хирургия. Как имплантатната те- рапия повлиява върху ле- чението ви на пациенти с пародонтит? Мога да кажа, че никога няма да поставя имплант на пациент, докато не се убедя, че почиства до- бре зъбите си, и докато не отстраня пародонтално- то заболяване от устата. Първо ниво 17-18 февруари гр. Банско По време на First international perio - implant snow meeting 17.02.11 г. Теоретична част „Основни принципи на костно - гингивалната пародонтална хирур- гия“ - клинична практика, инструментариум, анестезия. Видове разрези, пародонтални ламба, костен графтинг, водена костно-тъканна регенерация 18.02.11 г. 9:00-13:00 - Теоретичен курс - Основни принципи на муко- гингивалната пародонтална хирургия - ламбо на краче, свободна гингивална присадка, съединително-тъканна присадка, апикално преместване на гингивата, вестибуларна екстензия 14:00-18:00 - Практически курс - на свински глави - разрези, ламба, шевове и видове присадки Второ ниво 24-25.06.11 гр. Варна 24.06.11 г. - Теоретична част „Съвременни тенденции в естетичната пародонтална хирургия - удължаване на клинична коронка, лечение на гингивални рецесии“ 25.06.11 г. - Практически курс На фантомни модели - използване на кост и мембрани, естетични шевове. Трето ниво 18-19.11.11 гр. София 18.11.11 г. - Теоретична част „Съвременните тенденции в естетичната имплантология“ - из- бор на имплант, биотип на пациента, имедиатно имплантиране, различни видове ламба, съединително тъканна присадка, избор на абътмънт, временна и окончателна конструкция, оклузална травма 19.11.11 - Практически курс На свински глави и фантомни модели - поставяне на имплант с лам- бо и без ламбо, едноетапно поставяне на имплант след екстракция със запазване на папилата. Теоретически и практически курс на Проф. Андре Саадун За повече информация и записване: Асоциация Sofia Dental Meeting: София, ул. Крум Попов 60, 0884/27 84 84, 02/886 22 57 Такса за теоретичната част - 600 лв. Такса за всяко едно ниво теория + практика - 500 Euro. За трите нива - 10% отстъпка. Цените са без ДДС то мога да позная дали па- циентът е европеец или американец – зъбите на американците са неверо- ятно чисти. Когато ид- ват за почистване, много често ми се налага да им кажа: „Вие нямате нужда от почистване.“ Французи- те не ги е грижа. Те каз- ват: „Нали идвам при теб за почистване.“ Америка- нците искат да запазят зъбите си за цял живот. Често посещават стома- толога си. А французите идват само когато имат проблем. Когато кажа на французин: „Имате паро- донтит; трябва да ви ле- кувам“, обикновено той ми отговаря: „Какво е паро- донтит? Аз ходя на зъбо- лекар от години и вие ми казвате, че имам джобо- ве от 6–7 мм.“ В Америка, ако зъболекарят не каже на пациента, че има паро- донтално заболяване, па- циентът може да го осъ- ди. Информацията е мно- го важна – от интернет, списанията, телевизията. В клиниката ни в Париж работят 20 души – ендо- донтист, пародонтолог, специалист по възстано- вителна дентална меди- цина, зъболекари хигиенис- ти, асистенти, зъботех- ници, секретарки. Те всич- ки са обучени в САЩ и ми- слят като американци, те са истински професионали- сти в своята област. Про- фесионализмът в Америка е много важен. Американ- ските зъболекари правят много пари, но го заслужа- ват. Те са уважавани, до- като във Франция полови- ната от зъболекарите ра- ботят без дентален асис- тент. Ако аз нямам ден- тален асистент, ще за- творя кабинета – не мога да работя. Благодаря ви за интервю- то. Интервюто взе Уляна Винчева. Започвам обучение, след това с инициална терапия правя преоценка и преце- нявам дали пациентът се нуждае допълнително и от хирургия, или може да се постави имплант. В моя- та практика има задъл- жително условие – ако па- циентът не мие зъбите си или ако не спре с пуше- нето, няма да направя нищо за него. Пове- чето пациен- ти се вслуш- ват. Така че променям от- ношението на пациента – и към личната орална хи- гиена, и към тютюнопу- шенето. Тъканите около имплантите са по-слаби, затова хората с имплан- ти трябва да са много по- грижовни. Какъв процент от ваша- та практика се пада на пародонталната плас- тична хирургия, имплан- татите и лечението на пародонтални заболява- ния? Преди пет години имах самостоятелен кабинет и тогава нещата бяха 50% импланти, 50% пародонто- логия. Но след това запо- чнах много да пътувам и можех да работя само три дни в седмицата. Тогава се оказа, че не си струва финансово, не можех да по- крия разходите си. Обади ми се мой приятел, който е може би най-добрият ор- тодонт в Париж, а сигур- но и в Европа, и ми каза: „Андре, един чудесен каби- нет си търси пародонто- лог/имплантолог. Разполо- жен е в най-престижната част на Париж, сред паци- ентите има много поли- тици, известни личности.“ И след час аз отговорих: „След 6 месеца изтича до- говорът ми за наем и то- гава ще се присъединя към вас.“ Моят опит в паро- донтологията им показа, че могат да работят мно- го повече протетична ден- тална медицина – фасети, корони и мостове. Така че днес 75% от работата ми е естетична пародонто- логия – crown lengthening, гингивално покриване; в клиниката се правят мно- го фасети, тъй като тър- сенето от пациентите е голямо, а те струват мно- го пари. Все още имам дос- та имплантологични слу- чаи, но днес везните се на- кланят към естетичната пародонтология. Имате лиценз да прак- тикувате и в САЩ, и във Франция. Какви са разли- ките в практикуването на имплантологията и пародонтологията в двете страни? Разликата е огромна. Мога да кажа, че се рад- вам, че се върнах в Европа. В Америка се работи мно- го и всичко се върти око- ло парите. Особено в Ка- лифорния всички искат да изглеждат добре, да са красиви; външността е много важна за тях, а за вътрешността те не ис- кат да говорят. Америка- нците съумяват да се на- ложат като експерти във всяка професия. В Америка съществуват много ден- тални специалности и вся- ка една от тях е официал- но призната. Във Франция единствената официално призната специалност е ортодонтията. Пародон- тологията и импланто- логията не са официални специалности. В Америка пациентите изключително много уважават дентални- те специалисти. Пациент рядко би отменил час, за- щото трябва да плати за това – времето е важно. Освен това пациентите са силно мотивирани да запа- зят зъбите си. Имам мно- го пациенти американци в моя кабинет в Париж. Чес- Всеки греши, но с днешното ниво на познанията трябва в 99% от случаите да постигаме успех.