Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

11Събития Аудио-видеобиблиотека Masters за цялостно зъболечение на DAWSON ACADEMY ПРОДУКТИ В НАЛИЧНОСТ: Издание 8 – Видео (DVD), „Дигитална дентална фотография“ Дигиталната фотография е ключов компонент за диагностицирането, лечебното планиране, представянето на случаи и за маркетинга на вашата практика. Това DVD ще ви запознае с най-важните настройки на камерата, позиционирането на пациента, създаването на файлове на вашия компютър и с отличен начин за съхраняване на снимките. Изданието е направено едновременно за зъболекаря и за неговия екип, така че да се стандартизира фотографският процес във вашата практика. Цена: $167 Издание 7 – Видео (VHS или DVD), „Принципи на възстановяване на фронтални зъби“ Съчетаване на оклузалната функция с естетиката във фронта Посредством принципите, представени в това издание, ще се научите как да съотнасяте воденето при фронталите към цялостното функциониране, как да определяте прецизно позицията на всеки режещ ръб в перфектна хармония с неутралната зона и как да създавате естествено красива естетика на предните зъби. Ще научите също как да съобщавате лесно всяка насока относно естетиката или възстановяването на вашия зъботехник, чрез използването на чеклиста за контрол върху качеството за постигането на красиви и функционални възстановявания. Резултатът е не само високо качество на естетиката, но и изключителен комфорт и дългосрочна стабилност. Благодарение на много добрите графики, анимации и клинични илюстрации, използваните учебни методи ще улеснят обучението на вас, членовете на екипа ви и вашите пациенти. Цена: $167 Издание 6 – Видео (VHS или DVD), „Клинично подпомагане на оклузалното равновесие“ Тази програма съдържа дидактична част, обосноваваща оклузалното равновесие, която е включена, за да осигури на асистентите ви клинично разбиране на дъвкателната система. Освен това те ще се научат: как да организират работния процес при повлияване на оклузалното равновесие, как да координират държателите на кофердама, водновъздушната шприца и аспирацията, без да се налага отстраняването на някои от тях, как да поставят правилно кофердама, така че да се създават точни ориентири, ще разберат и за важността на периодичното оценяване на качеството на кофердама. Цена: $167 Издание 5 – Видео (VHS или DVD), „Оклузалното равновесие: преглед, диагностициране, консултиране, клинични процедури“ Правилното диагностициране на оклузалните взаимодействия и коригирането им чрез създаване на подходящо равновесие е едно от най- ценните лечения, което можете да извършите за вашите пациенти. В това издание е поместено и лесно за възприемане описание на целия процес – от свалянето на анамнеза до контролния преглед след създаването на равновесието. Ще можете да видите цялостен преглед на оклузията, ще разберете как се правят диагностични изграждания и ще наблюдавате консултирането на пациенти. Включен е и реален процес на директно оклузално коригиране на естествени зъби на пациент, заедно с насоки относно това как докторът и асистентът могат да работят заедно като един ефективен, добре координиран екип. В това изчерпателно издание могат да бъдат намерени много важни техники за определяне на пълнотата и успеха на постигнатото равновесие. Цена: $167 Издание 4 – Видео (VHS или DVD), „Концепцията за цялостно зъболечение: фактори на оклузията и здравето“ Това издание описва десетте фактора на оклузията, които задължително трябва да се знаят, както и изискванията за цялостно здраве и стабилност на дъвкателната система. Темите, които са описани, са: анатомична хармония, функционална хармония, ролята на ТМС, водене при фронталните зъби, ограничаване на функционирането и неутрална зона. Това издание е отличен източник за обучение на персонала и за споделяне със специалисти. Цена: $167 Издание 3 – Аудиоматериал и книга (касета или CD) „Определяне и комуникиране със зъботехника на възстановителните и естетични насоки“ Това аудиоиздание обяснява как се определят и се съобщават на зъботехника повече от 40 специфични насоки по начин, позволяващ контрол върху точността от страна на зъботехника (или дори от асистента в кабинета). Всяка насока за идеална естетика се дефинира и илюстрира, заедно с прецизен метод за определянето и споделянето й. Цена: $167 Издание 2 – Аудиоматериал и книга (касета или CD), „Принципи и процедури за уравновесяване на оклузията“ В това издание се използва серия от цветни илюстрации за целта и методиката на оклузалното уравновесяване, представени по толкова разбираем начин, че можете да използвате материалите за обяснения и мотивиране на пациентите относно нуждата от тази терапия. Ще разберете защо уравновесяването на оклузията е толкова важно, при условие, че много често е най-консервативното лечение, и как да уравновесявате артикулационните контакти бързо и много ефективно (обяснява се и как трябва да ви помага асистентът). Цена: $167 Как да поръчате? Обадете се в редакцията на в-к “Дентал Трибюн” на тел. 02/ 963 000 9 или изпратете e-mail на office@ dental-tribune.net. „Дентал Трибюн България” ЕООД – оторизиран представител на продуктите на Dawson Academy На 12 ноември българ- ското дентално обще- ство имаше възможност- та да види на живо хари- зматичния лектор Йън Бакъл от Академия „Да- усън“, носеща името на нейния основател и мен- тор. Семинарът, който бе организиран от Бъл- гарската академия по дентална козметика, се проведе в модерната зала на „Рейнбоу плаза“, къде- то д-р Бакъл запозна бъл- гарските си колеги с фи- лософията на лечебното планиране на легендар- ния проф. Даусън. Лекто- рът с брилянтен англий- ски акцент направи пре- зентация за важността на интердисциплинарния подход и специално отбе- ляза как, за да правим до- бра, естетична и цялост- на стоматология, трябва задължително да започ- нем с разбирането на ок- лузията и функцията на дъвкателната система. артикулатор. В края на деня под ръководството на д-р Бакъл се анализираха всички модели и бяха дискутирани принципите и възможности- те за селективно изпиляване и балансиране на захапката – кога, как и защо. В заклю- чение бе проведена и диску- сия за планиране на няколко сложни клинични случая. Визитата на Йън Бакъл имаше за цел да даде на бъл- гарската аудитория въвеж- даща и обобщаваща лекция, представяща системата от практически и теоретични курсове. Идеята е този об- разователен цикъл да бъде проведен в България, Гърция и Лондон, с приоритетното участие на български и гръц- ки дентални лекари. Съби- тие, което се очаква с голям интерес от българските про- фесионалисти. стъпки на функционалната естетика при възстановя- ването на фронтални зъби с директни и индиректни тех- ники, с методите на взима- не на централна релация, с функционалната анатомия на дъвкателния апарат от гледна точка на възстанови- телната стоматология, как- то и със сплинт терапията при проблеми с ТМС. Д-р Ба- къл обобщи, че възстановява- нето на предни зъби се ба- зира на простия принцип, че денталната естетика на тези зъби е огледало на здра- вето на цялата зъбно-че- люстна система. През втория ден бе прове- ден интензивен практичес- ки курс за 12 души. Разпре- делени в три работни гру- пи, участниците имаха въз- можност да упражнят един на друг снемане на центри- чен регистрат, изработва- не на депрограмър, работа с лицева дъга. В лаборатория- та се демонстрира правил- ното включване на моделите Академия „Даусън“ презентира философията, принципите си и важността на интердисциплинарния подход пред българските дентални специалисти Крайъгълният камък на философията на Акаде- мия „Даусън“ е съвремен- ното разбиране, че ТМС, мускулите, проприосеп- тивните рецептори и зъ- бите са отделни елемен- ти на една система, съз- дадени да работят в хар- мония помежду си. Общо- валидният принцип на определяне на централ- ната релация между две- те челюсти в началото на терапията, при което се постига стабилност на кондилите и опорните точки във фронта, е при- ложим както в комплекс- ни пародонтално-проте- тични случаи, така и в работата с фотополиме- ри, ортодонтията и ЛЧХ. Нещо повече, този под- ход единствено може да ви гарантира предсказуе- мост и трайни резулта- ти на денталната тера- пия. Българските дентални ле- кари бяха запознати с 16-те д-р Павлина Христова Академията „Доусън“ и матрицата за усмивки Чрез следването на следващите няколко стъпки и съобразяване- то на резултатите с концепци- ите, представяни от Академия- та „Доусън“ в Матрицата за кон- струиране на усмивки, зъболекари- те могат да дават уверено реше- ния на пациентите си, които да са предсказуеми, базирани на на- учни данни и дълготрайни, в рам- ките на надеждната естетика. Случаите се повлияват в четири целенасочени етапа: 1. Започваме със снемането на цялостни данни и премина- ваме към нашето 2D лечебно планиране, очертано от 16 стъпки във Функционалната естетическа форма, с от- лични, възпроизводими и съвместими фотографии. 2. След това оценяваме планираното лечение в 3D форма посредством точно включени модели и започваме да осъ- ществяваме планираните от нас промени в контура с нашите диагностични наслоявания в десетте ни стъп- ки към функционално и естетическо съвършенство. Така се създава нашият проект за дентално лечение, чрез кой- то можем да изработим водачи за клиничната работа на стола, които ни помагат да сме сигурни, че планираното от нас възстановително лечение може да бъде постигна- то. 3. След като вече сме на зъболекарския стол с пациента, можем да пресъздадем предсказуемо конструкционните промени, изградени върху нашия 3D модел. Това е един от най-критичните етапи в цялостния процес, тъй като тук имаме възможността да докажем, че прототипите, които сме конструирали, са в хармония с функционални- те, фонетичните и естетическите параметри на паци- ента. Не можем да продължим напред, докато не се по- стигне това. 4. Накрая, чрез използването на нашите одобрени провизор- ни конструкции и на много специфичен протокол за ко- муникиране с лабораторията могат да бъдат изработе- ни дефинитивните възстановявания, те да бъдат оцене- ни в устата, да се детайлизират и накрая да се поста- вят окончателно. Д-р Бакъл позира с част от екипа на организаторите.