Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

12 Хотел „Хилтън“. Петък. 9 часа. Екипът на „Дентал Три- бюн“ забеляза любезен персо- нал и около 30-ина участни- ци. Причината - Естетични- ят симпозиум, на който гост- лектори са д-р Мина и Ник значителен опит в Invisalign и брекетите, което наложи ак- центът на двамата лектори да се постави върху основите на тази система. „Причина- та Invisalign да е отново голя- ма тема в симпозиума е огро- мният интерес и липсата на изграден стандарт за орто- донтско лечение в България“, сподели д-р Мина Леви преди началото на събитието пред в. „Дентал Трибюн“. Въпреки промените в про- грамата и наложилото се пре- подреждане на лекторското представяне то изобилства- ше от интригуващи видеопре- зентации, истории и примери. Цялата лекция изпълваха и конкретни клинични решения, ноу-хау и отговори от една работеща практика в свето- вен мащаб. Ник Леви се занимава с Invisalign от 11 години. Сами- ят той е преминал през всич- ки възможни видове брекети (защото идеалната подред- ба и състоянието на собстве- ните зъби са ключов момент преди започване на работа като специалист, предлагащ същата тази услуга) и знае съвсем точно защо пациен- тите не ги обичат. Invisalign открива нови и непознати за масовия потребител въз- можности. Факт е, че паци- ентите, преминали лечение с Invisalign, почти винаги жела- ят допълнителна козметична работа. Идеята за система като Invisalign не е нова. Името на предшестващата система е „Естетика“ и в същността си представлява различни видове ръчна работа, част от която в миналото е било и фрапира- щото на пръв поглед рязане на зъба с трионче. Друга подобна система на пазара е и Clear Correct. Началото на иноваци- ята, наречена Invisalign, е по- ставено през 1998 година, ко- гато студент от Станфорд- ския университет и стомато- логът му решават, че изобщо не са доволни от настоящите опции за корекция на зъбите, и започват да търсят други алтернативи. Системата Invisalign в същ- ността си представлява плас- тични апаратчета, които не се виждат и същевременно подреждат зъбите, като ги преместват по малко. Инова- тивната система може да се похвали с над милион пациен- ти по цял свят. Причината е в изпитаните ортодонтски техники, които предлага. Спе- цифичното при алайнерите (шините) е, че не трябва да се носят по-малко от 20 часа – свалят се единствено при консумирането на храни и на- питки. Алайнерите се носят 2 седмици, като след това се преминава на следващ чифт. Сред клиничните предим- ства на Invisalign се включват и социалните и естетичните, които никога не трябва да се пренебрегват. Invisalign е под- ходящо лечение за пациенти с предишни ресторации, като задължително условие е нали- чието на системата CEREC. Invisalign започва да работи само с ортодонти, но скоро след това се оказва, че мно- го повече общопрактикуващи стоматолози, отколкото ор- тодонти, използват система- та. Сред огромните предим- ства на ортодонтската сис- тема е, че резултатът вина- ги е предвидим. За целта по- мага Clincheck – софтуер за визуализиране на резултати- те. Видеото за Invisalign и про- изводството на шините, ко- ето беше показано на гости- те на симпозиума, определено беше изумително в мащаби- те и организацията на специ- фичната дейност. Присъства- щите видяха иновации в про- изводствения процес, които трудно могат да се предста- вят или опишат с думи. Ро- ботизираното производство реализира 40 000 апаратче- та Invisalign на ден, персонал- но пакетирани за клиентите поради строгата индивидуал- ност при изготвянето на все- ки един модел. Софтуерната манипулация се мести от Па- кистан в Коста Рика, като централата остава в Кали- форния. От компанията са помисли- ли и за всичко необходимо, съ- пътстващо лечението. Зато- ва и системата Invisalign се предлага с т. нар. Starter Kit (инструкции за употреба) за пациента. Пред специалистите, желае- щи да предлагат на пациен- тите си Invisalign, има много конкретни изисквания, що се отнася до поръчка на израбо- тени шини (документи, сним- ки, отпечатъци, описания (ре- цепта за лечение), използва- не на Align Technology, която трансформира отпечатъци- те в 3D имидж чрез СТ Scan. „И докато всеки доктор ми- сли, че може да взима отпе- чатъци, фактите са други“, отбеляза д-р Ник Леви. Чес- то се случва отпечатъци- те да се връщат от лабора- торията или да се изготвят грешно. Но пък това далеч не спира желанието и интере- са на много стоматолози да се запознаят по-детайлно с Invisalign. Подобна тенденция се от- крои и сред българските спе- циалисти, присъствали на Ес- тетичния симпозиум на д-р Мина и Ник Леви. „Истината е, че бях изнена- дана от интереса на колеги- те да получат нова информа- ция, както и от готовност- та да я предложат на своите пациенти“, разказа д-р Мина Леви за миналогодишния сим- позиум. Но и тази година интере- сът беше на ниво. Аудито- рията, макар и представена предимно от общопрактику- ващи специалисти, беше ис- тински активна и не песте- ше въпросите си към двама- та гост-лектори. Което със сигурност е една добра пред- поставка симпозиуми от по- добно естество да се превър- нат в традиция, за да пред- лагат информация за всички новости в областта на ден- талната медицина. си д-р Ник Леви. Първоначал- но обявената програма пре- търпя значителни корекции в последния момент заради спе- цификата на аудиторията. Сред участниците нямаше ортодонти и специалисти със Естетичен симпозиум 2010. Дневници Леви. И който все още не за- почва. Хотел „Хилтън“. Петък. 9.30 часа. „Американците искат голе- ми и бели зъби!“ Така с малко закъснение откри лекцията Таня Досева Д-р Мина Леви и д-р Ник Леви са воде- щи специалисти по Invisalign и дизайн на усмивката в Калифор- ния, САЩ. Те са част от екипа, работил за блестящите усмив- ки на участниците в оригиналното аме- риканско шоу „Пълна промяна“. На 5 и 6 но- ември двамата бяха гост-лектори на Естетичен симпозиум 2010, организиран от Центъра по имплантология и естетична стоматология „Медикъл Дент“. Програма- та от лекциите на двамата специалисти имаше амбицията да обхване освен представяне на системата №1 в САЩ Invisalign, която е алтерна- тива на брекетите, още – методите на лечение, рекламата, маркетинга и финансите, свързани с Invisalign, както и различни техники за напред- нали, Bonding, CEREC, съвременни материали и др. Събития