Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

13Събития Зъботехниците отпразнуваха 100-годишен юбилей Радмила Попова На 20 ноември във Военния клуб в София тържестве- но бе отбелязана 100-годиш- нината от създаването на Централното зъботехниче- ско професионално сдруже- ние, правоприемник на ко- ето преди 20 години става Съюзът на зъботехниците в България. Тържеството започна с молитва за благо- денствие, отслужена от ар- химандрит Дионисий и про- тойерей Кирил Попов със специалното участие на со- листа Александър Деянов. Президентът на СЗБ Дими- тър Цветков припомни основ- ни моменти от историята на сдружението и поздрави при- състващите от името на Цен- тралния управителен съвет на СЗБ. Прочетено бе поздравително писмо от министър-председа- теля на Р България Бойко Бори- сов. „Пожелавам на всички мно- го здраве, късмет и успехи. Убе- ден съм, че всички вие, специа- листите, непрестанно работи- товноизвестния проф. Джошуа Мошонов, пристигнал специал- но по този повод от Израел. Първият тост бе вдигнат от Димитър Цветков и Дими- тър Малинов, председател на Софийската организация на СЗБ, а за доброто настроение на вечерта се погрижиха квар- тет ИНТРО и музикална група „Приятели“. По време на праз- ненството се състоя и церемо- ния по връчването на отличи- телни награди за изключителен принос в утвърждаване на зъбо- техническата професия в Бъл- гария и 100-годишния юбилей на Централното професионал- но зъботехническо сдружение. Специалната награда на ини- циативния комитет бе присъ- дена на Галя Начева – собстве- ник на списание „Инфодент“ и издател на вестник „Зъботех- ника“, за смелостта и волята да разпространява вестника безплатно през 2010 г. по повод 100-годишния юбилей. До редакцията на: в–к. ДЕНТАЛ ТРИБЮН СТАНОВИЩЕ от Управителния Съвет на „Сдружение на Българските Зъболекари” По повод излъчения репортаж на 14.11.2010г. в емисия „Новини” по телеви- зия „BTV”: 1. Темата за сертифициране на дентал- ните практики е дискутирана нееднократ- но на форуми организирани от „Сдружение на Българските Зъболекари” (СБЗ). Причина- та е липсата на утвърдени стандарти, ко- ито представляват норми разработени от съсловието и касаещи основно общата прак- тика. Тези стандарти включват в себе си препоръки не само към оборудването и ма- териалната база, а съществено и към ква- лификацията и специализациите на съот- ветния колега. Целта на СБЗ е по този на- чин да стимулира колегите непрекъснато да се развиват и усъвършенстват и да ин- формират пациентите за добрите стан- дарти и практики. Разбира се, всичко това е на доброволен принцип. СБЗ има създадена комисия, работеща по изготвянето на та- къв стандарт. От излъченият репортаж не става ясно кой и защо ще прави това сертифициране, но за сметка на това разбираме, че за да си добър зъболекар е необходимо да имаш мо- дерна апаратура (3D томограф и лазер) и че пациента ще плаща повече. Приветства- ме и сме за новостите и иновациите в про- фесията, но това за което се споменава не е стандарт, дори и във високо развитите страни. Правенето на лична реклама (как- то прозвуча репортажа) и подобни внуше- ния към обществото са неколегиални и не- коректни. Те са обидни за много добри бъл- гарски зъболекари. Подобни изяви дискреди- тират една добра идея насочена към обще- ството и целяща затвърждаване на добрия имидж на съсловието. Настояваме АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕНТАЛ- НИТЕ МЕНИДЖЪРИ и лично нейният пред- седател д-р Павлова да намерят адекватен начин да поправят дори и неволно допусна- тата груба грешка. 2. В съсловието има натрупани проблеми, които чакат своето решение, но това няма да се случи със създаването на нови органи- зации и дърпане на и без това малката ни и отъняла черга всеки към себе си. Позицията на СБЗ е: Ако искаме да по- стигнем целите си, трябва да си сътрудни- чим и да работим заедно, споделена е с всич- ки представители на доброволни дентални организации, включително и с д-р Павлова. Надяваме се всички да проумеем необхо- димостта от това, защото е казано: „СЪЕ- ДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА” УС на СБЗ, 19.11.2010, гр.София те за осигуряване на качестве- но лечение и грижа за пациен- тите“, се казва в него. По по- вод юбилея поздравителни пис- ма пристигнаха и от Българ- ския зъболекарски съюз и Наци- оналното сдружение на дентал- ните центрове в България. При- състващите бяха поздравени и от д-р Пламен Радославов, вице- президент на Здравната феде- рация на КНСБ, д-р Вихрен Пе- тков, директор на Медицин- ския колеж „Йорданка Филаре- това“ в София, както и от све-