Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

14 Събития Запознайте се с развитието на денталната медицина и техника като посетите най-големия и значим в света панаир IDS 2011. Иновативните си продукти ще представят около 1 800 изложители от над 50 страни. Впрегнете в клиничната и лабораторна практика силата на световните научни постижения. Убедете се сами, колко ефикасни са новите технологии и продукти. Срещнете колеги от цял свят. Заповядайте в Кьолн. СВЕТОВНИЯТ НОМЕР 1 ЗА ДЕНТАЛНИЯ БИЗНЕС 34. Международен панаир за стоматология и зъботехника www.ids-cologne.de СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ! Регистрация и входни карти онлайн. www.ids-cologne.de КЬОЛН, 22–26.03.2011 LEADING DENTAL BUSINESS WORLD Представителство на Кьолнски панаир ул. Фр. Жолио-Кюри 25 А, 1113 София Тел.: 02 816 30 32 Факс: 02 816 30 19 teresa.mutafova@ahk.bg • Професионално оборудване и обзавеждане • Функционални мебели и модули • Инструменти и материали • Апаратура и уреди • Имплантология и лекарствени средства • Орална ортопедия и протезиране • Профилактика и зъбна естетика • CAD/CAM системи • и много други IDS-AZ-203x297-4c-BUL-quer-Dental-Tribune-B.indd 1 02.11.10 17:31 Атина стана домакин на Световния конгрес по ендодонтия Нови данни на базира- щата се на научни сведе- ния ендодонтия бяха об- съждани наскоро на Све- товния ендодонтски кон- грес в Атина, Гърция. На събитието, което се про- веде в началото на октом- ври и беше организирано от Международната фе- дерация на ендодонтски- от Аржентина, и много дру- ги специалисти представиха нови научни данни за регене- рацията на пулпата. До днес реваскуларизацията на пулпа- та се смяташе за невъзмож- на поради наличието на бак- терии в кореновия канал. IFEA е обединяваща организа- ция, състояща се от 26 наци- онални ендодонтски асоциации от цял свят. Според статута й тя цели да промотира обуче- нието по ендодонтия в свето- вен мащаб посредством конгре- си и лекции. Световният кон- грес на организацията се про- вежда на всеки три години. Даниел Цимерман, DTI те асоциации (IFEA), се ви- дяха и наскоро пуснати на пазара продукти, включи- телно и серия нови, подо- брени пили за възвратно- постъпателни движения, които са по-устойчиви на циркулярна умора. Лекторите включваха екс- перти от Европа и Средния изток, както и от Северна и Южна Африка, които говори- ха по съвременни теми в сфе- рата, като ефективно остър- гване на кореновия канал и техники на дезинфекция, ко- ито увеличават успеваемост- та на кореновото канално ле- чение. Други презентации раз- глеждаха използването на 3-D образната диагностика и на микроскопите по време на ен- додонтските процедури. Д-р Габриела Мартин, клиницист Philips стъпва на пазара за избелване на зъби с придобивка от Щатите Даниел Цимерман, DTI В едно от най-го- лемите дентални сливания тази го- дина Royal Philips Electronics обяви, че вече притежава Discus Dental срещу неразкрита сума. Компанията, уста- новена в Лос Андже- лис, Щатите, е го- лям доставчик на професионални из- белващи зъбите про- дукти. От Philips казват, че благода- рение на придобив- ката си Discus ще се превърне в част от разрастващия се бизнес за орална хи- гиена на компания- та, което включва електрически чет- ки за зъби под бран- да на Sonicare. Топбрандовете на Discus включват кабинетна- та система за избелва- не със светлина Zoom и BriteSmile, които бяха за- купени от компанията със същото име през пър- вата половина на 2006 г. Компанията обявява, че прави годишни продаж- би от около 100 милиона евро, от които прибли- зително 1/3 са спечелени извън Северна Америка. Philips очакват да фина- лизират сделката в следва- щите един-два месеца. Избелване на зъбите със систе- мата Zoom.