Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

15Практика = Ендодонтия Станалият вече традиция национален конкурс, отлича- ващ добрите зъболекари на България – „Усмивка на го- дината“, отново ще се зая- ви като събитие, събиращо елита на стоматологичния бранш и непропускащо нито един успех на денталните практики из цялата страна. Ние, от екипа на в. „Дентал Трибюн“ – организатор на конкурса, твърдо вярваме, че зад красивите усмивки стоят специалисти, които невинаги са във фокуса на вниманието, но напълно го заслужават. За добро или за лошо днес е ва- жно колкото да си свършиш добре работата, толкова и да те оценят не други, а точно колегите ти. И тази година тежката дума в оценяване- то на кандидатурите сме по- верили на специалисти, които едва ли се нуждаят от пред- ставяне, но със сигурност за- служават да бъдат упоме- нати поименно – д-р Гернот Мьорих, Германия, д-р Селар Франсис, д-р Нели Николова, д-р Николай Николов, д-р Иван Минчев, д-р Адриана Йосифо- ва, д-р Красимир Недевски, доц. Лаура Андреева, д-р Донка Станчева-Забуртова, д-р Весе- лина Филипова, д-р Цецка Вер- гилова и зъботехниците Кон- стантин Фиалковски и Дими- тър Шереметски. Като неуморни организато- ри на конкурс от подобно ес- тество, тази година се зае- хме да направим специално маркетингово проучване за качествена дентална работа на българските зъболекари, като най-добрите ще бъдат поканени да вземат участие в „Усмивка на годината“ лично от нас. Екипът ни ще положи максимални усилия, за да оси- гури качествени кандидату- ри, които ще представим на тазгодишната церемония. За четвърта поредна година ви каним да вземете участие в един конкурс, вдъхновен от красивите усмивки и създаден изключително и само за бъл- гарските зъболекари – за да ги отличи, награди и да пока- же качествената им работа в общественото дентално прос- транство. Конкурсът „Усмивка на годи- ната“ се осъществява с под- крепата на Българския зъ- болекарски съюз, както и на всички професионални органи- зации в сферата на дентал- ната естетика в страната. Спонсорите от миналогодиш- ното ни издание подкрепят събитието и тази година. Ге- нерален спонсор е форма „ВИ- ТАЛ ДЕНС“, а спонсори са фир- ма „МИ ПЛАНТ“ и зъботехни- ческа лаборатория „ФИАДЕН- ТА“, гр. Варна. Не забравяйте, че срокът за кандидатстване е 20 март 2011 г. „Усмивка на годината“ – много стил и изисканост, вдъхновяваща атмосфера, ат- рактивни презентации, спе- циални награди, престиж и незабравими емоции... Станете част от света ни и тази година. За повече информация по- сетете сайта на конкурса! Четвъртото издание на конкурса „Усмивка на годината“ се очаква да е едно от най-коментираните събития в денталния бранш | 15 специално_cosmetic dentistry |ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ за 2011 г. Желая да се абонирам за: в-к Dental Tribune сп. Cosmetic Dentistry сп. My Smile в-к Dental Tribune + сп. Cosmetic Dentistry + сп. My Smile Желая да получавам изданието/изданията на следния адрес: Име, презиме, фамилия:........................................................................................ Град:.......................................................................................................................... П.код:......................................................................................................................... Ул./ж.к:....................................................................................................................... Тел.:............................................................................................................................. Моб. тел.:................................................................................................................. Е-mail:........................................................................................................................................ Желая фактура: да не (Моля, ако превеждате сумата по банков път, задължително попълнете данните за фактура) Данни за фактура Име на фирмата:.................................................................................................. Адрес: Ид. N: ДДС N: .......................................................................................................... ........................................................................................................... ......................................................................................................... ............................. ............................. ............................. М.О.Л. ....................................................................................................................................... Ще платя: по банков път с пощенски запис в брой С пощенски запис на адрес: София 1421, кв. Лозенец, ул. Липа 2, ап. А Получател: Дентал Трибюн България ЕООД, Михаила Димитрова Иванова По банков път Банка ОББ, клон Шипка, София, България IBAN: № BG 36 UBBS 8002 10033 22020 Банков код/ SWIFT: UBBSBGSF За Дентал Трибюн България ЕООД Основание за плащане: Абонамент за ...(името на изданието)...за 2011 г. Заплащам сума в размер на ... Попълненият талон, с копие от платежно нареждане или квитанция за пощенски запис, изпращайте на е-mail: office@dental-tribune.net, по пощата на адреса на редакцията, или на факс: 02/ 963 000 9 Фактурите ще бъдат изпратени по поща на посочения от вас адрес. АБОНАМЕНТ2011г. Пакетен абонамент за трите издания. Вариант1 1 „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Robert A. Lowe, DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD „We are proud that Bistrev Group Lab is a quality provider of CaptekTM in Europe.“ Nick Azzara, Pres./CEO of the CaptekTM company Б . „Б а “ 60, . В, . 6 С 1680 .: +359 2 8585 468 www.bistrevgroup.com Н В а а а - а а а Ва а - CAD/CAM Captek а а а Cr.Co . Практика Отстраняване на фрактури- ран инструмент: два доклада на случаи Фрактурираните инструменти представляват предизвикателство за всеки ендодонтист. Трудност- та в отстраняването на тези ин- струменти варира от изненадва- що лесно до откровено невъзмож- но премахване. Клиничният резул- тат на случаите с фрактурира- ни инструменти зависи от някол- ко фактора. Покриване на корена с Emdogain/AlloDerm - нов подход в лечението на гингивалните рецесии Гингивалната рецесия се наблю- дава, когато гингивалният ръб се разполага апикално на емайло- циментовата граница (ЕЦГ). Кли- нично това се изразява с оголе- ни коренови повърхности, загуба на маргинални тъкани и загуба на аташман. Статия на проф. Андре Саадун. България № 9, Vol. 8 Тенденции  стр. 6 Ортодонтско екструдиране, имедиатно заместване на зъб и премахване на гингивално преоцветяване През 2009 г. в Атина клиничен слу- чай на д-р Пресиян Кръстев (завър- шил при д-р Саша Йованович) и д-р Светослава Стефанова е представен и удостоен с награда за най-добър клиничен случай на Глобалния инсти- тут за дентално обучение /gIDE/. Случаят е победител в конкурса „Усмивка на годината 2010“ в кате- гория „Имплантологичен случай“. Интервю „Ако познаваш протокола, ува- жаваш биологията и спазваш нейните принципи, можеш да направиш всичко в пародонто- логията“ Ексклузивно интервю с многоува- жавания проф. Марк Данан – мен- тор на родните пародонтолози. В началото на октомври в продълже- ние на три поредни дни френският професор Марк Данан бе в Бълга- рия, за да води практически курс - „Пародонтална костна хирургия“.  стр. 14  стр. 16 стр. 10 Ноември 2010 Конкурс Реших да се занимавам с естетика, защото стоматологията не обръщаше внимание на начина, по който хората изглеждат – интервю с проф. Роналд Голдщайн Срещаме се с проф. Роналд Голдщайн в деня преди лекция- та му в зала „България“ на една от палатите в Панаирния град. Като истински професионалист той беше дошъл да огледа лекци- онната зала и да изпробва техни- ката в нея. От пръв поглед прави впечат- ление на скромен и много пре- мерен човек. Преклонната му възраст (72 г.) допринася за излъ- чването му на благороден мъдрец. Контактът с такава личност „Медикус, Денто, Галения 2010“ – акцентите И тази година на Между- народната изложба „Медикус, Денто, Галения“ се представи- ха фирми и експонати на воде- щи компании от Европа, Азия и САЩ. Между 20 и 23 октом- ври палата 11 на Международ- ния панаир–Пловдив отново се превърна в ефективно бизнес средище за изложителите и де- ловите посетители, в място за контакти, презентиране на компании, представяне на нови технологии от индустрията на здравето и красотата. Органи- затор на изложбата беше Меж- дународният панаир– Пловдив, а съорганизатор – Асоциацията на денталните дилъри в Бълга- рия (АДДБ). Традиционно основните бран- шове на изложението бяха раз- делени в категориите „Меди- кус“ (медицинска техника, кон- сумативи, болнично обзавежда- не, оборудване за спомагателни дейности в здравните заведе- ния, алтернативна медицина), „Денто“ (оборудване за стома- тологията, оборудване за сто- матологичен кабинет, зъботех- нически лаборатории, профилак- тика и хигиена на устната ку- хина), „Галения“ (лекарствени средства, хранителни добав- ки, билки и билкови продукти, превързочни материали, обза- веждане на аптеки и галенови лаборатории, лабораторна тех- ника и фармацевтичен инстру- ментариум, лабораторни при- Цена6лв. бори и апаратура) и още – „Со- фтуер с приложение в медици- ната“, „Дезинфекция и хигиена“. Един от основните акценти на Международната изложба за медицина, стоматология, фар- мация и балнеология беше как усмивката да стане по-хубава с импланти от ново поколение. Във фокуса на 6-ия конгрес на Българската академия по есте- тична стоматология на тема респектира и омайва едновремен- но – хем се чувстваш малък, хем си специален и щастлив, че разго- варяш с него. Срещата ни с проф. Голдщайн е във времето между репетицията и официалната вечеря, на която бяхме поканени и където отново имахме възможност да се докос- нем до чудния свят на професо- ра. Представяме ви срещата ни в думи... Интервюто четете на стр. 5. България с национално участие на IDS Кьолн 2011 Българските произво- дители на дентална техника и апаратура ще имат щанд на най- голямото международ- но дентално изложение в Кьолн. Общото национално участие се организи- ра от Изпълнителна- та агенция за насър- чаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и е с евро- пейско финансиране по Оперативна програ- ма „Развитие на конку- рентоспособността на българската икономи- ка“ – проект „Насърча- ване на интернациона- лизацията на българ- ските предприятия“, по който ИАНМСП е институционален бе- нефициент. Инициатор за участие в изложението са две- те браншови организа- ции – Асоциацията на медицинската промиш- леност и Българската асоциация за електро- ника и електротехни- ка. Шестте одобрени пред- приятия – „ВОП“, „Ми- кромотор“, „Найс“, „Аталaнтис“, „Оптика Лазер“ и „Овирон Елек- троникс“ - ще бъдат представени с общ национален щанд на Кьолнския панаир на площ от 80 кв. м в зала 3.1. Всяка от българските фирми ще има и соб- ствено място в катало- га на изложението. „Консервативен естетически подход за дизайна на усмивка- та“ беше новата тенденция в индустрията на красотата. За лектор бе поканен знаменити- ят проф. Роналд Голдщайн, ба- щата на естетичната стома- тология. Той даде и специално ексклузивно интервю за чита- телите на „Дентал Tрибюн“, което може да прочетете на стр. 5. Изложителите демонстри- раха 18 новости, сред които 5 световни, 2 европейски и 11 за българския пазар. Световен хит се оказаха биоимплантите, които се очаква да излязат на пазара през ноември тази годи- на, както и заместителите на зъби от N-tec колекцията, пред- ставена от българска компа- ния. Сред новите продукти се отличи и революционен мате- риал за взимане на отпечатъ- ци за изработване на протези. При него точността на възпро- извеждане е 7 микрона – много по-висока от стр. 3 Таня Досева AAE uses Root Canal Awareness Week to dispel myths By Fred Michmershuizen , Online Editor E v e r y o n e ’ s heard the jokes, the innuendos and the compari - sons to unpleas - ant things. Noth - ing can be so bad, according to popular percep - tion, as having to undergo a root canal procedure. (Except perhaps an IRS audit.) That’s why every spring, the American Association of Endodontists (AAE) holds Root Canal Awareness Week.The idea behind the event, according to the AAE, is to help dis pel long-standing myths about root canal treatment and increase the public’s understanding of the procedure as one that is virtually painless. The week also seeks to raise awareness of endodontics as a specialty and highlight the importance of endodontists.This year in particular, the AAE used its Root Canal Awareness Week, held in the spring, to help encourage general practitioners to refer more cases to endodontists and to help patients make more informed decisions about whether to see a specialist.Withtheiruseofadvancedtechnologiesandexpertiseinadmin istering anesthesia, the AAE pointed out that endodontists perform virtually painless root canal treatments that can last a lifetime. The AAE also says that patients who require endodontic therapy should ask general dentists about the benefits of consulting an endodon tist, even if the GP does not recommend a specialist.After all, the AAE pointed out, when it comes to many serious health needs, family physicians turn to specialists such as cardiol ogists for heart disease and podiatrists for foot troubles. However, when it comes to dentistry, general pract tioners refer less than half of patients who need root canals to colleagues who specialize in the procedure, according to a recent survey by the AAE.According to the survey, dentists refer an average of 46 percent of root canal patients to endodontists, yet almost all general den tists surveyed, 94 percent, say they have a positive or very positive perception of endodontists as well as the care they provide.With ore than 15 million root canals performed annually, the AAE used Root Canal Awareness Week — which ran March 28 to April 3 this year — to remind dental patients of the advanced train ing endodontists receive for this complex dental treatment. Reacting to remark by ObamaSpeaking of the public’s perception of root canal treatment, the AAE did not let a negative reference to the procedure by President Barack Obama in his first State of the Union address earlier this year go unchecked. Obama uttered the phrase “as popular as a root canal” when outlining the many difficult challenges facing the nation. The AAE pointed out that Obama unintentionally reinforced a myth and outdated misconception about the “unpopular” nature of root canal procedures. “While we certainly understand the president’s intent, people need to know that root canals don’t cause pain, they relieve it,” remarked Dr. Gerald N. Glickman of the AAE, after Obama’s address. “Root canals may sound daunting, but endodontists can do this procedure quickly, efficiently and with virtually no pain involved. The result is a restored natural tooth that can last a lifetime.” The AAE also explained that most root canal treatments can be completed in one visit and are entirely comfortable. A national consumer survey published in 2009 shows that an overwhelmingmajority of root canal patients use positive words to describe the experience. According to a previous AAE poll, those who had a root canal performed by an endodontist were six times more likely to describe it as “painless” than those who had never had the procedure. DT When President Barack Obama usedthe phrase “as popular as a root canal”when outlining the many difficult challenges facing the nation in his first Stateof the Union address earlier this year, theAAE cried foul. (Photo/ Whitehouse.g ov sive pediatric oral health services andeliminating this preventable diseasefrom future generations. NCOHF draws on vast nationalresources to secure and distributeproduct and financial donations alongwith innovative preventive programsto a growing network of not-for-profit university- and community-based dental clinics, health centersand mobile programs throughout theUnited States. Christian J. Drake, chief operatingofficer of NCOHF, told Dental Tribune that the exposure in The WallStreet Journal, which appeared in thepaper’s Eastern edition on June 19,helped shed light among membersof the public at large about the silentepidemic. “It is also tremendously valuableto our work to help break the cycleof its devastating effects through supporting our national network of affiliates, which provide vital prevention,education and treatment services,”Drake said. Since 2006, NCOHF has distributed more than $6.5 million in directfunding, donated dental productsand technical resources to the affiliate network to expand and enhancecritical oral health services for theirlocal communities. In only four years,NCOHF affiliates have provided critical preventive, restorative and educational oral health services to morethan 1 million children. The 10-year plan for the NCOHFaffiliate network includes treatingmore than 5 million children throughmore than 500 centers throughout theUnited tates and to begin providingglobal support to developing nations.In addition, NCOHF aims to educate and screen more than 20 millionchildren through schools, community events and ongoing, community-based prevention activities. Corporate donations The NCOHF recently announced ithas received dental product donations from two of the largest dentalproducts manufacturers in the UnitedStates. Sybron Dental Specialties hasdonated dental products valued atmore than $39,000 to NCOHF to provide vital dental treatment for childrenfrom vulnerable populations. TheChildren’s Dental Center of GreaterLos Angeles (TCDC), a member of theNCOHF affiliate network, received thedonation of dental products to expandand enhance oral health services forunderserved pediatric patients in theLos Angeles area. Like all community-bas ed healthcare centers in the NCOHF affiliate network, the goal at TCDC isto improve the oral health of localfamilies through comprehensive oralhealth programs and services thatpromote positive health behaviorsand treat the immediate oral healthcare needs of underserved children.Dan Even, president of Sybron andpast chairman of NCOHF, said: “Asan NCOHF founding underwriter,Sybron is proud to support NCOHF sive pediatric oral health services andeliminating this preventable diseasefrom future generations. NCOHF draws on vast nationalresources to secure and distributeproduct and financial donations alongwith innovative preventive programsto a growing network of not-for-profit university- and community-based dental clinics, health centersand mobile programs throughout theUnited States. Christian J. Drake, chief operatingofficer of NCOHF, told Dental Tribune that the exposure in The WallStreet Journal, which appeared in thepaper’s Eastern edition on June 19,helped shed light among membersof the public at large about the silentepidemic. “It is also tremendously valuableto our work to help break the cycleof its devastating effects through supporting our national network of affiliates, which provide vital prevention,education and treatment services,”Drake said. Since 2006, NCOHF has distributed more than $6.5 million in directfunding, donated dental productsand technical resources to the affiliate network to expand and enhancecritical oral health services for theirlocal communities. In only four years,NCOHF affiliates have provided critical preventive, restorative and educationa oral health services to morethan 1 million children. The 10-year plan for the NCOHFaffiliate network includes treatingmore than 5 million childr n throughmore than 500 centers throughout theUnited States and to begin providingglobal support to developing nations.In addition, NCOHF aims to educate and screen more than 20 millionchildren through schools, community events and ongoing, community-based prevention activities. Corporate donations The NCOHF recently announced ithas received dental product donations from two of the largest dentalproducts manufacturers in the UnitedStates. Sybron Dental Specialties hasdonated dental products valued atmore than $39,000 to NCOHF to provide vital dental treatment for childrenfrom vulnerable populations. TheChildren’s Dental Center of GreaterLos Angeles (TCDC), a member of theNCOHF affiliate network, received thedonation of dental products to expandand enhance oral health services forunderserved pediatric patients in theLos Angeles area. Like all community-bas ed healthcare centers in the NCOHF affiliate network, the goal at TCDC isto improve the oral health of localfamilies through comprehensive oralhealth programs and services thatpromote positive health behaviorsand treat the immediate oral healthcare needs of underserved children.Dan Even, president of Sybron andpast chairman of NCOHF, said: “Asan NCOHF founding underwriter,Sybron is proud to support NCOHF ren. anaa CCO inn attin n ch roou erss tthtt to beginn providi fforrff tthehettt NCNC cluluuddeess trrt eea hhiilldrr n thhrtt thrhrououo ghghghoout bbeegiginn prproovi Eroot canal ppatients ts pep r rcce oddo WW thhaa AEE CaCan pril 3 thtt iss yyear — to susurvveyeyeedd,, 944 pp epptitionon ooff endndn o Wiitthhttt oorree t EE uuseesedd RRoooott C l 33 tthhtt isis yeyearar — M when it comes too ss su stss ouub l p errs s ttoo eses w entnn survey by th sspeecciaialisttss foorrffff fooff tt trtro praacct tioonne oo ccoolllll eeeaaggue sururvveyey bby I local communiti NCC ataa e caal e,e, caat l h thhtt aa cch The 10 year CCOOHHFF afffififff llia l pprprevenntitinn vee tioonnaaa oorral anaa 111 mmiillllliioion TThhee 110-0-yyea Laffiff liate networ moo mmill mmo 0 cce UUnUU aanaa gloo tt tto In addition, N oorre tthhtttt aannaaaa 5 mm orree tthhtt aannaaaa 5005 0 nitteedd ttattees obo aall sususupppppoorttrr Inn aaddddititioion S Т Ъ Р С Я Т С Е У С М И В К И ! Конкурсът се организирa от в-к Dental Tribune, с подкрепата на БЗС и професионалните организации в сферата на денталната естетика в България. Зад красивите усмивки стоят специалисти, които не винаги са във фокуса на вниманието, но напъл- но го заслужават. Затова конкурсът „Усмивка на годината· за четвърти пореден път ще отличи и награди добрите зъболекари на България.Срок за подаване на документи: 20 март 2011 г. За повече информация посетете сайта на конкурса. генерален спонсор спонсори ЕД ИНС ТВ ЕН О ТО С ПИС АНИЕ за па цие нт а на зъ боле ка ря AAE uses Root Canal Awareness Week to dispel myths By Fred Michmershuizen , Online Editor E v e r y o n e ’ s heard the jokes, the innuendos and the compari - sons to unpleas - ant things. Noth - ing can be so bad, according to popular percep - tion, as having to undergo a root canal procedure. (Except perhaps an IRS audit.) That’s why every spring, the American Association of Endodontists (AAE) holds Root Canal Awareness Week. The idea behind the event, according to the AAE, is to help dis pel long-standing myths about root canal treatment and increase the public’s understanding of the procedure as one that is virtually painless. The week also seeks to raise awareness of endodontics as a specialty and highlight the importance of endodontists. This year in particular, the AAE used its Root Canal Awareness Week, held in the spring, to help encourage general practitioners to refer more cases to endodontists and to help patients make more informed decisions about whether to see a specialist. Withtheiruseofadvancedtechnologiesandexpertiseinadmin istering anesthesia, the AAE pointed out that endodontists perform virtually painless root canal treatments that can last a lifetime. The AAE also says that patients who require endodontic therapy should ask general dentists about the benefits of consulting an endodon tist, even if the GP does not recommend a specialist. After all, the AAE pointed out, when it comes to many serious health needs, family physicians turn to specialists such as cardiol ogists for heart disease and podiatrists for foot troubles. However, when it comes to dentistry, general pract tioners refer less than half of patients who need root canals to colleagues who specialize in the procedure, according to a recent survey by the AAE. According to the survey, dentists refer an average of 46 percent of root canal patients to endodontists, yet almost all general den tists surveyed, 94 percent, say they have a positive or very positive perception of endodontists as well as the care they provide. With ore than 15 million root canals performed annually, the AAE used Root Canal Awareness Week — which ran March 28 to April 3 this year — to remind dental patients of the advanced train ing endodontists receive for this complex dental treatment. Reacting to remark by Obama Speaking of the public’s perception of root canal treatment, the AAE did not let a negative reference to the procedure by President Barack Obama in his first State of the Union address earlier this year go unchecked. Obama uttered the phrase “as popular as a root canal” when outlining the many difficult challenges facing the nation. The AAE pointed out that Obama unintentionally reinforced a myth and outdated misconception about the “unpopular” nature of root canal procedures. “While we certainly understand the president’s intent, people need to know that root canals don’t cause pain, they relieve it,” remarked Dr. Gerald N. Glickman of the AAE, after Obama’s address. “Root canals may sound daunting, but endodontists can do this procedure quickly, efficiently and with virtually no pain involved. The result is a restored natural tooth that can last a lifetime.” The AAE also explained that most root canal treatments can be completed in one visit and are entirely comfortable. A national consumer survey published in 2009 shows that an overwhelming majority of root canal patients use positive words to describe the experience. According to a previous AAE poll, those who had a root canal performed by an endodontist were six times more likely to describe it as “painless” than those who had never had the procedure. DT When President Barack Obama used the phrase “as popular as a root canal” when outlining the many difficult chal lenges facing the nation in his first State of the Union address earlier this year, the AAE cried foul. (Photo/ Whitehouse.g ov sive pediatric oral health services and eliminating this preventable disease from future generations. NCOHF draws on vast national resources to secure and distribute product and financial donations along with innovative preventive programs to a growing network of not-for- profit university- and community- based dental clinics, health centers and mobile programs throughout the United States. Christian J. Drake, chief operating officer of NCOHF, told Dental Tri bune that the exposure in The Wall Street Journal, which appeared in the paper’s Eastern edition on June 19, helped shed light among members of the public at large about the silent epidemic. “It is also tremendously valuable to our work to help break the cycle of its devastating effects through sup porting our national network of affili ates, which provide vital prevention, education and treatment services,” Drake said. Since 2006, NCOHF has distrib uted more than $6.5 million in direct funding, donated dental products and technical resources to the affili ate network to expand and enhance critical oral health services for their local communities. In only four years, NCOHF affiliates have provided criti cal preventive, restorative and edu cational oral health services to more than 1 million children. The 10-year plan for the NCOHF affiliate network includes treating more than 5 million children through more than 500 centers throughout the United tates and to begin providing global support to developing nations. In addition, NCOHF aims to edu cate and screen more than 20 million children through schools, communi ty events and ongoing, community- based prevention activities. Corporate donations The NCOHF recently announced it has received dental product dona tions from two of the largest dental products manufacturers in the United States. Sybron Dental Specialties has donated dental products valued at more than $39,000 to NCOHF to pro vide vital dental treatment for children from vulnerable populations. The Children’s Dental Center of Greater Los Angeles (TCDC), a member of the NCOHF affiliate network, received the donation of dental products to expand and enhance oral health services for underserved pediatric patients in the Los Angeles area. Like all community-bas ed health care centers in the NCOHF affili ate network, the goal at TCDC is to improve the oral health of local families through comprehensive oral health programs and services that promote positive health behaviors and treat the immediate oral health care needs of underserved children. Dan Even, president of Sybron and past chairman of NCOHF, said: “As an NCOHF founding underwriter, Sybron is proud to support NCOHF sive pediatric oral health services and eliminating this preventable disease from future generations. NCOHF draws on vast national resources to secure and distribute product and financial donations along with innovative preventive programs to a growing network of not-for- profit university- and community- based dental clinics, health centers and mobile programs throughout the United States. Christian J. Drake, chief operating officer of NCOHF, told Dental Tri bune that the exposure in The Wall Street Journal, which appeared in the paper’s Eastern edition on June 19, helped shed light among members of the public at large about the silent epidemic. “It is also tremendously valuable to our work to help break the cycle of its devastating effects through sup porting our national network of affili ates, which provide vital prevention, education and treatment services,” Drake said. Since 2006, NCOHF has distrib uted more than $6.5 million in direct funding, donated dental products and technical resources to the affili ate network to expand and enhance critical oral health services for their local communities. In only four years, NCOHF affiliates have provided criti cal preventive, restorative and edu cationa oral health services to more than 1 million children. The 10-year plan for the NCOHF affiliate network includes treating more than 5 million childr n through more than 500 centers throughout the United States and to begin providing global support to developing nations. In addition, NCOHF aims to edu cate and screen more than 20 million children through schools, communi ty events and ongoing, community- based prevention activities. Corporate donations The NCOHF recently announced it has received dental product dona tions from two of the largest dental products manufacturers in the United States. Sybron Dental Specialties has donated dental products valued at more than $39,000 to NCOHF to pro vide vital dental treatment for children from vulnerable populations. The Children’s Dental Center of Greater Los Angeles (TCDC), a member of the NCOHF affiliate network, received the donation of dental products to expand and enhance oral health services for underserved pediatric patients in the Los Angeles area. Like all community-bas ed health care centers in the NCOHF affili ate network, the goal at TCDC is to improve the oral health of local families through comprehensive oral health programs and services that promote positive health behaviors and treat the immediate oral health care needs of underserved children. Dan Even, president of Sybron and past chairman of NCOHF, said: “As an NCOHF founding underwriter, Sybron is proud to support NCOHF ren. anaa CCO inn attin n ch roou erss tthtt to beginn providi fforrff tthehettt NCNC cluluuddeess trrt eea hhiilldrr n thhrtt thrhrououo ghghghoout bbeegiginn prproovi E root canal ppatients ts pep r rcce oddo WW thhaa AEE CaCan pril 3 thtt iss yyear — to susurvveyeyeedd,, 944 pp epptitionon ooff endndn o Wiitthhttt oorree t EE uuseesedd RRoooott C l 33 tthhtt isis yeyearar — M when it comes too ss su stss ouub l p errs s ttoo eses w entnn survey by th sspeecciaialisttss foorrffff fooff tt trtro praacct tioonne oo ccoolllll eeeaaggue sururvveyey bby I local communiti NCC ataa e caal e,e, caat l h thhtt aa cch The 10 year CCOOHHFF afffififff llia l pprprevenntitinn vee tioonnaaa oorral anaa 111 mmiillllliioion TThhee 110-0-yyea L affiff liate networ moo mmill mmo 0 cce UUnUU aanaa gloo tt tto In addition, N oorre tthhtttt aannaaaa 5 mm orree tthhtt aannaaaa 5005 0 nitteedd ttattees obo aall sususupppppoorttrr Inn aaddddititioion S Т Ъ Р С Я Т С Е У С М И В К И ! Конкурсът се организирa от в-к Dental Tribune, с подкрепата на БЗС и професионалнит е организации в сферата на денталната естетика в България. Зад красивите усмивки стоят специалисти, които не винаги са във фокуса на вниманието, но напъл- но го заслужават. Затова конкурсът „Усмивка на годината· за четвърти пореден път ще отличи и награди добрите зъболекари на България. Срок за подаване на документи: 20 март 2011 г. За повече информация посетете сайта на конкурса. генерален спонсор спонсори _специално Апаратът на Инман за подреждане на зъбите – ефективно средство за минимално инвазивно козметично зъболечение (Част I) _клиничен случай Промяна на захапката с цел рeдуциране на гингивална усмивка: два клинични случая _изследвания In vitro изследване на избелване със система с 20% водороден пероксид цена 10 лв. Година 2• Брой 3/2010 3 2010 + + = 120 лв. Абонамент за в-к Dental Tribune. Излиза в месеците: февруари, март, април, май, юни, юли, септември, октомври, ноември, декември. 10 х = 60 лв. 1 „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Robert A. Lowe, DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD „We are proud that Bistrev Group Lab is a quality provider of CaptekTM in Europe.“ Nick Azzara, Pres./CEO of the CaptekTM company Б . „Б а “ 60, . В, . 6 С 1680 .: +359 2 8585 468 www.bistrevgroup.com Н В а а а - а а а Ва а - CAD/CAM Captek а а а Cr.Co . Практика Отстраняване на фрактури- ран инструмент: два доклада на случаи Фрактурираните инструменти представляват предизвикателство за всеки ендодонтист. Трудност- та в отстраняването на тези ин- струменти варира от изненадва- що лесно до откровено невъзмож- но премахване. Клиничният резул- тат на случаите с фрактурира- ни инструменти зависи от някол- ко фактора. Покриване на корена с Emdogain/AlloDerm - нов подход в лечението на гингивалните рецесии Гингивалната рецесия се наблю- дава, когато гингивалният ръб се разполага апикално на емайло- циментовата граница (ЕЦГ). Кли- нично това се изразява с оголе- ни коренови повърхности, загуба на маргинални тъкани и загуба на аташман. Статия на проф. Андре Саадун. България № 9, Vol. 8 Тенденции  стр. 6 Ортодонтско екструдиране, имедиатно заместване на зъб и премахване на гингивално преоцветяване През 2009 г. в Атина клиничен слу- чай на д-р Пресиян Кръстев (завър- шил при д-р Саша Йованович) и д-р Светослава Стефанова е представен и удостоен с награда за най-добър клиничен случай на Глобалния инсти- тут за дентално обучение /gIDE/. Случаят е победител в конкурса „Усмивка на годината 2010“ в кате- гория „Имплантологичен случай“. Интервю „Ако познаваш протокола, ува- жаваш биологията и спазваш нейните принципи, можеш да направиш всичко в пародонто- логията“ Ексклузивно интервю с многоува- жавания проф. Марк Данан – мен- тор на родните пародонтолози. В началото на октомври в продълже- ние на три поредни дни френският професор Марк Данан бе в Бълга- рия, за да води практически курс - „Пародонтална костна хирургия“.  стр. 14  стр. 16 стр. 10 Ноември 2010 Конкурс Реших да се занимавам с естетика, защото стоматологията не обръщаше внимание на начина, по който хората изглеждат – интервю с проф. Роналд Голдщайн Срещаме се с проф. Роналд Голдщайн в деня преди лекция- та му в зала „България“ на една от палатите в Панаирния град. Като истински професионалист той беше дошъл да огледа лекци- онната зала и да изпробва техни- ката в нея. От пръв поглед прави впечат- ление на скромен и много пре- мерен човек. Преклонната му възраст (72 г.) допринася за излъ- чването му на благороден мъдрец. Контактът с такава личност „Медикус, Денто, Галения 2010“ – акцентите И тази година на Между- народната изложба „Медикус, Денто, Галения“ се представи- ха фирми и експонати на воде- щи компании от Европа, Азия и САЩ. Между 20 и 23 октом- ври палата 11 на Международ- ния панаир–Пловдив отново се превърна в ефективно бизнес средище за изложителите и де- ловите посетители, в място за контакти, презентиране на компании, представяне на нови технологии от индустрията на здравето и красотата. Органи- затор на изложбата беше Меж- дународният панаир– Пловдив, а съорганизатор – Асоциацията на денталните дилъри в Бълга- рия (АДДБ). Традиционно основните бран- шове на изложението бяха раз- делени в категориите „Меди- кус“ (медицинска техника, кон- сумативи, болнично обзавежда- не, оборудване за спомагателни дейности в здравните заведе- ния, алтернативна медицина), „Денто“ (оборудване за стома- тологията, оборудване за сто- матологичен кабинет, зъботех- нически лаборатории, профилак- тика и хигиена на устната ку- хина), „Галения“ (лекарствени средства, хранителни добав- ки, билки и билкови продукти, превързочни материали, обза- веждане на аптеки и галенови лаборатории, лабораторна тех- ника и фармацевтичен инстру- ментариум, лабораторни при- Цена6лв. бори и апаратура) и още – „Со- фтуер с приложение в медици- ната“, „Дезинфекция и хигиена“. Един от основните акценти на Международната изложба за медицина, стоматология, фар- мация и балнеология беше как усмивката да стане по-хубава с импланти от ново поколение. Във фокуса на 6-ия конгрес на Българската академия по есте- тична стоматология на тема респектира и омайва едновремен- но – хем се чувстваш малък, хем си специален и щастлив, че разго- варяш с него. Срещата ни с проф. Голдщайн е във времето между репетицията и официалната вечеря, на която бяхме поканени и където отново имахме възможност да се докос- нем до чудния свят на професо- ра. Представяме ви срещата ни в думи... Интервюто четете на стр. 5. България с национално участие на IDS Кьолн 2011 Българските произво- дители на дентална техника и апаратура ще имат щанд на най- голямото международ- но дентално изложение в Кьолн. Общото национално участие се организи- ра от Изпълнителна- та агенция за насър- чаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и е с евро- пейско финансиране по Оперативна програ- ма „Развитие на конку- рентоспособността на българската икономи- ка“ – проект „Насърча- ване на интернациона- лизацията на българ- ските предприятия“, по който ИАНМСП е институционален бе- нефициент. Инициатор за участие в изложението са две- те браншови организа- ции – Асоциацията на медицинската промиш- леност и Българската асоциация за електро- ника и електротехни- ка. Шестте одобрени пред- приятия – „ВОП“, „Ми- кромотор“, „Найс“, „Аталaнтис“, „Оптика Лазер“ и „Овирон Елек- троникс“ - ще бъдат представени с общ национален щанд на Кьолнския панаир на площ от 80 кв. м в зала 3.1. Всяка от българските фирми ще има и соб- ствено място в катало- га на изложението. „Консервативен естетически подход за дизайна на усмивка- та“ беше новата тенденция в индустрията на красотата. За лектор бе поканен знаменити- ят проф. Роналд Голдщайн, ба- щата на естетичната стома- тология. Той даде и специално ексклузивно интервю за чита- телите на „Дентал Tрибюн“, което може да прочетете на стр. 5. Изложителите демонстри- раха 18 новости, сред които 5 световни, 2 европейски и 11 за българския пазар. Световен хит се оказаха биоимплантите, които се очаква да излязат на пазара през ноември тази годи- на, както и заместителите на зъби от N-tec колекцията, пред- ставена от българска компа- ния. Сред новите продукти се отличи и революционен мате- риал за взимане на отпечатъ- ци за изработване на протези. При него точността на възпро- извеждане е 7 микрона – много по-висока от стр. 3 Таня Досева Вариант2 Абонамент за сп. Cosmetic Dentistry. Излиза в месеците: март, май, октомври, декември. 4 х = 40 лв. AAE uses Root Canal Awareness Week to dispel myths By Fred Michmershuizen, Online Editor E v e r y o n e ’ s heard the jokes, the innuendos and the compari - sons to unpleas - ant things. Noth - ing can be so bad, according to popular percep - tion, as having to undergo a root canal procedure. (Except perhaps an IRS audit.) That’s why every spring, the American Association of Endodontists (AAE) holds Root Canal Awareness Week. The idea behind the event, according to the AAE, is to help dis pel long-standing myths about root canal treatment and increase the public’s understanding of the procedure as one that is virtually painless. The week also seeks to raise awareness of endodontics as a specialty and highlight the importance of endodontists. This year in particular, the AAE used its Root Canal Awareness Week, held in the spring, to help encourage general practitioners to refer more cases to endodontists and to help patients make more informed decisions about whether to see a specialist. Withtheiruseofadvancedtechnologiesandexpertiseinadmin istering anesthesia, the AAE pointed out that endodontists perform virtually painless root canal treatments that can last a lifetime. The AAE also says that patients who require endodontic therapy should ask general dentists about the benefits of consulting an endodon tist, even if the GP does not recommend a specialist. After all, the AAE pointed out, when it comes to many serious health needs, family physicians turn to specialists such as cardiol ogists for heart disease and podiatrists for foot troubles. However, when it comes to dentistry, general pract tioners refer less than half of patients who need root canals to colleagues who specialize in the procedure, according to a recent survey by the AAE. According to the survey, dentists refer an average of 46 percent of root canal patients to endodontists, yet almost all general den tists surveyed, 94 percent, say they have a positive or very positive perception of endodontists as well as the care they provide. With ore than 15 million root canals performed annually, the AAE used Root Canal Awareness Week — which ran March 28 to April 3 this year — to remind dental patients of the advanced train ing endodontists receive for this complex dental treatment. Reacting to remark by Obama Speaking of the public’s perception of root canal treatment, the AAE did not let a negative reference to the procedure by President Barack Obama in his first State of the Union address earlier this year go unchecked. Obama uttered the phrase “as popular as a root canal” when outlining the many difficult challenges facing the nation. The AAE pointed out that Obama unintentionally reinforced a myth and outdated misconception about the “unpopular” nature of root canal procedures. “While we certainly understand the president’s intent, people need to know that root canals don’t cause pain, they relieve it,” remarked Dr. Gerald N. Glickman of the AAE, after Obama’s address. “Root canals may sound daunting, but endodontists can do this procedure quickly, efficiently and with virtually no pain involved. The result is a restored natural tooth that can last a lifetime.” The AAE also explained that most root canal treatments can be completed in one visit and are entirely comfortable. A national consumer survey published in 2009 shows that an overwhelming majority of root canal patients use positive words to describe the experience. According to a previous AAE poll, those who had a root canal performed by an endodontist were six times more likely to describe it as “painless” than those who had never had the procedure. DT When President Barack Obama used the phrase “as popular as a root canal” when outlining the many difficult chal lenges facing the nation in his first State of the Union address earlier this year, the AAE cried foul. (Photo/ Whitehouse.gov sive pediatric oral health services and eliminating this preventable disease from future generations. NCOHF draws on vast national resources to secure and distribute product and financial donations along with innovative preventive programs to a growing network of not-for- profit university- and community- based dental clinics, health centers and mobile programs throughout the United States. Christian J. Drake, chief operating officer of NCOHF, told Dental Tri bune that the exposure in The Wall Street Journal, which appeared in the paper’s Eastern edition on June 19, helped shed light among members of the public at large about the silent epidemic. “It is also tremendously valuable to our work to help break the cycle of its devastating effects through sup porting our national network of affili ates, which provide vital prevention, education and treatment services,” Drake said. Since 2006, NCOHF has distrib uted more than $6.5 million in direct funding, donated dental products and technical resources to the affili ate network to expand and enhance critical oral health services for their local communities. In only four years, NCOHF affiliates have provided criti cal preventive, restorative and edu cational oral health services to more than 1 million children. The 10-year plan for the NCOHF affiliate network includes treating more than 5 million children through more than 500 centers throughout the United tates and to begin providing global support to developing nations. In addition, NCOHF aims to edu cate and screen more than 20 million children through schools, communi ty events and ongoing, community- based prevention activities. Corporate donations The NCOHF recently announced it has received dental product dona tions from two of the largest dental products manufacturers in the United States. Sybron Dental Specialties has donated dental products valued at more than $39,000 to NCOHF to pro vide vital dental treatment for children from vulnerable populations. The Children’s Dental Center of Greater Los Angeles (TCDC), a member of the NCOHF affiliate network, received the donation of dental products to expand and enhance oral health services for underserved pediatric patients in the Los Angeles area. Like all community-based health care centers in the NCOHF affili ate network, the goal at TCDC is to improve the oral health of local families through comprehensive oral health programs and services that promote positive health behaviors and treat the immediate oral health care needs of underserved children. Dan Even, president of Sybron and past chairman of NCOHF, said: “As an NCOHF founding underwriter, Sybron is proud to support NCOHF sive pediatric oral health services and eliminating this preventable disease from future generations. NCOHF draws on vast national resources to secure and distribute product and financial donations along with innovative preventive programs to a growing network of not-for- profit university- and community- based dental clinics, health centers and mobile programs throughout the United States. Christian J. Drake, chief operating officer of NCOHF, told Dental Tri bune that the exposure in The Wall Street Journal, which appeared in the paper’s Eastern edition on June 19, helped shed light among members of the public at large about the silent epidemic. “It is also tremendously valuable to our work to help break the cycle of its devastating effects through sup porting our national network of affili ates, which provide vital prevention, education and treatment services,” Drake said. Since 2006, NCOHF has distrib uted more than $6.5 million in direct funding, donated dental products and technical resources to the affili ate network to expand and enhance critical oral health services for their local communities. In only four years, NCOHF affiliates have provided criti cal preventive, restorative and edu cationa oral health services to more than 1 million children. The 10-year plan for the NCOHF affiliate network includes treating more than 5 million childr n through more than 500 centers throughout the United States and to begin providing global support to developing nations. In addition, NCOHF aims to edu cate and screen more than 20 million children through schools, communi ty events and ongoing, community- based prevention activities. Corporate donations The NCOHF recently announced it has received dental product dona tions from two of the largest dental products manufacturers in the United States. Sybron Dental Specialties has donated dental products valued at more than $39,000 to NCOHF to pro vide vital dental treatment for children from vulnerable populations. The Children’s Dental Center of Greater Los Angeles (TCDC), a member of the NCOHF affiliate network, received the donation of dental products to expand and enhance oral health services for underserved pediatric patients in the Los Angeles area. Like all community-based health care centers in the NCOHF affili ate network, the goal at TCDC is to improve the oral health of local families through comprehensive oral health programs and services that promote positive health behaviors and treat the immediate oral health care needs of underserved children. Dan Even, president of Sybron and past chairman of NCOHF, said: “As an NCOHF founding underwriter, Sybron is proud to support NCOHF ren. anaa CCO inn attin n ch roou erss tthtt to beginn providi fforrff tthehettt NCNC cluluuddeess trrt eea hhiilldrr n thhrtt thrhrououo ghghghoout bbeegiginn prproovi E root canal ppatients ts pep r rcce oddo WW thhaa AEE CaCan pril 3 thtt iss yyear — to susurvveyeyeedd,, 944 pp epptitionon ooff endndn o Wiitthhttt oorree t EE uuseesedd RRoooott C l 33 tthhtt isis yeyearar — M when it comes too ss su stss ouub l p errs s ttoo eses w entnn survey by th sspeecciaialisttss foorrffff fooff tt trtro praacct tioonne oo ccoolllll eeeaaggue sururvveyey bby I local communiti NCC ataa e caal e,e, caat l h thhtt aa cch The 10 year CCOOHHFF afffififff llia l pprprevenntitinn vee tioonnaaa oorral anaa 111 mmiillllliioion TThhee 110-0-yyea L affiff liate networ moo mmill mmo 0 cce UUnUU aanaa gloo tt tto In addition, N oorre tthhtttt aannaaaa 5 mm orree tthhtt aannaaaa 5005 0 nitteedd ttattees obo aall sususupppppoorttrr Inn aaddddititioion S Т Ъ Р С Я Т С Е У С М И В К И ! Конкурсът се организирa от в-к Dental Tribune, с подкрепата на БЗС и професионалните организации в сферата на денталната естетика в България. Зад красивите усмивки стоят специалисти, които не винаги са във фокуса на вниманието, но напъл- но го заслужават. Затова конкурсът „Усмивка на годината· за четвърти пореден път ще отличи и награди добрите зъболекари на България. Срок за подаване на документи: 20 март 2011 г. За повече информация посетете сайта на конкурса. генерален спонсор спонсори _специално Апаратът на Инман за подреждане на зъбите – ефективно средство за минимално инвазивно козметично зъболечение (Част I) _клиничен случай Промяна на захапката с цел рeдуциране на гингивална усмивка: два клинични случая _изследвания In vitro изследване на избелване със система с 20% водороден пероксид цена 10 лв. Година 2• Брой 3/2010 3 2010 Вариант3 Абонамент за сп. My Smile. Излиза в месеците: февруари, април, септември, ноември. AAE uses Root Canal Awareness Week to dispel myths By Fred Michmershuizen, Online Editor E v e r y o n e ’ s heard the jokes, the innuendos and the compari - sons to unpleas - ant things. Noth - ing can be so bad, according to popular percep - tion, as having to undergo a root canal procedure. (Except perhaps an IRS audit.) That’s why every spring, the American Association of Endodontists (AAE) holds Root Canal Awareness Week. The idea behind the event, according to the AAE, is to help dis pel long-standing myths about root canal treatment and increase the public’s understanding of the procedure as one that is virtually painless. The week also seeks to raise awareness of endodontics as a specialty and highlight the importance of endodontists. This year in particular, the AAE used its Root Canal Awareness Week, held in the spring, to help encourage general practitioners to refer more cases to endodontists and to help patients make more informed decisions about whether to see a specialist. Withtheiruseofadvancedtechnologiesandexpertiseinadmin istering anesthesia, the AAE pointed out that endodontists perform virtually painless root canal treatments that can last a lifetime. The AAE also says that patients who require endodontic therapy should ask general dentists about the benefits of consulting an endodon tist, even if the GP does not recommend a specialist. After all, the AAE pointed out, when it comes to many serious health needs, family physicians turn to specialists such as cardiol ogists for heart disease and podiatrists for foot troubles. However, when it comes to dentistry, general pract tioners refer less than half of patients who need root canals to colleagues who specialize in the procedure, according to a recent survey by the AAE. According to the survey, dentists refer an average of 46 percent of root canal patients to endodontists, yet almost all general den tists surveyed, 94 percent, say they have a positive or very positive perception of endodontists as well as the care they provide. With ore than 15 million root canals performed annually, the AAE used Root Canal Awareness Week — which ran March 28 to April 3 this year — to remind dental patients of the advanced train ing endodontists receive for this complex dental treatment. Reacting to remark by Obama Speaking of the public’s perception of root canal treatment, the AAE did not let a negative reference to the procedure by President Barack Obama in his first State of the Union address earlier this year go unchecked. Obama uttered the phrase “as popular as a root canal” when outlining the many difficult challenges facing the nation. The AAE pointed out that Obama unintentionally reinforced a myth and outdated misconception about the “unpopular” nature of root canal procedures. “While we certainly understand the president’s intent, people need to know that root canals don’t cause pain, they relieve it,” remarked Dr. Gerald N. Glickman of the AAE, after Obama’s address. “Root canal 4 х = 20 лв. Вариант4