Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

1 È öÿëîñòíîòî îáñëóæâàíå, êîåòî ìîæå äà î÷àêâàòå îò åäíà ðåêëàìíà àãåíöèÿ. Ðåêëàìíè ìàòåðèàëè Òâîð÷åñêè ðåøåíèÿè êàìïàíèè Ãðàôè÷åí äèçàéí è êîïèðàéò Îðãàíèçèðàíå íà ñúáèòèÿ Ïå÷àòíà è èíòåðíåò ðåêëàìà С 1421, . Л , . Л а 2, а . А Т .: 02/963 000 9; 02/963 00 51; Фа : 02/963 000 9 П - а а , а а . За а Art Tribune , а а а а Dental Tribune Bulgaria. „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Robert A. Lowe, DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD „We are proud that Bistrev Group Lab is a quality provider of CaptekTM in Europe.“ Nick Azzara, Pres./CEO of the Captek TM company Б . „Б а “ 60, . В, . 6 С 1680 .: +359 2 8585 468 www.bistrevgroup.com Н В а а а - а а а Ва а - CAD/CAM Captek а а а Cr.Co . Интервю Днес лечението на пародон- талните заболявания е все по- опростено и по-естетично Андре Саадун бе в България по покана на фирма „Вилем“, за да води двудневен теоретикопракти- чески курс по пародонтална хирур- гия в София. Използвахме визита- та на известния френски професор, за да разговаряме с него за тенден- циите в съвременната пародонто- логия и имплантология и за преди- звикателствата, пред които са из- правени тези две специалности. Приемане на плана на лечение при комплексно зъболечение Чували сте хиляди пъти как ключът към приемането на лечеб- ните планове е обучението на па- циентите. Ходите на зъболекарски семинари, четете списания, слуша- те консултанти; повечето от тях звучат по един и същи начин – обу- чение, обучение, обучение. Сега нека да ви попитам: „Вярно ли е това?“ Дали обучението на пациентите е решението за приемане на лечебни- те планове? България № 10, Vol. 8 Мениджмънт  стр. 5 Процедури по удължаване на короните В наши дни процедурите по удължа- ване на зъбните корони се приемат като пародонтална хирургия по естетически причини. При тях кли- ницистът трябва да обръща вни- мание на биологичната ширина и да има предвид различните биотипове, за да могат да се избегнат потен- циалните постоперативни усложне- ния. Статия на проф. Андре Саадун. Събития Академия „Даусън“ презентира философията, принципите си и важността на интердисци- плинарния подход пред българ- ските дентални специалисти На 12 ноември българското ден- тално общество имаше възмож- ността да види на живо харизма- тичния лектор Йън Бакъл, който запозна българските си колеги с фи- лософията на лечебното планиране на проф. Даусън, основател и мен- тор на легендарната Академия.  стр. 9  стр. 11 стр. 8 Декември 2010 Практика Богата лекционна програма, ски и СПА релакс по време на First International Snow Meeting в Банско те на ски емоциите ще има до- статъчно възможности да се насладят на добрите писти в курорта Банско. За тези, които не карат ски, модерният СПА център в хотел „Кемпински“– Банско ще бъде на разположение. Организаторите са подготви- ли и доста изненади във вечер- ната програма, която ще бъде наситена с много емоции: от официалната галавечеря в хотел „Кемпински“ през традиционна- та банскалийска кръчма до ве- черя на нощната писта с много Денталните CAD/CAM системи са централна тема на Международното дентално изложение IDS 2011 в Кьолн Дигиталните високотехнологич- ни процеси все повече определят еже- дневната работа в денталната прак- тика и лабораторията. Това важи осо- бено когато става въпрос за прециз- но конструиране и изработване на кла- сически или имплантатно поддържа- ни протезни конструкции. По отно- шение на изцяло керамичните възста- новявания с високо качество случаите от началото на това хилядолетие на- брояват десетки милиони – несъмнено успех за модерната CAD/CAM техно- логия. „Днес научният и технологични- ят прогрес навлизат във всички дисци- плини на денталната медицина. Важ- ността на дигиталните процеси за възможностите на екипа от зъболе- кари и зъботехници може да бъде ха- рактеризирана, без да се преувелича- ва, като революционна“, обяснява д-р Мартин Рикерт, председател на Асо- циацията на немските дентални про- изводители (VDDI). Днес потребители- те разполагат с достъпни дигитал- ни методи, които улесняват прецизно- то пасване, икономичното конструи- ране и изработване на скелети на ко- рони и мостове, както и на комплек- сни супраструктури с имплантатна поддръжка. Непрекъснатото развитие на CAD/ CAM технологията се постига на ба- зата на години интензивна изследова- телска работа и разработки от стра- Цена6лв. музика и танци. Оставилият отлични впечат- ления на Sofia Dental Meeting 2010 проф. Андре Саадун ще проведе отново първо ниво на теоретико-практическия си курс на тема „Основни принци- пи на муко- и костногингивал- ната пародонтална хирургия“. Добрата новина за участници- те в конгреса е, че първият цял лекционен ден на курса ще бъде достъпен за всички участници в конгреса срещу доплащане от 150 лв. препариране на зъбните повърхности, което да съответства на използвани- те материали, дигитално генериране на триизмерен образ на повърхности- те на тези зъби, както и на съседни- те зъби и на антагонистите, като в крайна сметка събраните данни се об- работват с помощта на компютър. Друга възможност е това да се по- стигне посредством интраорална ди- гитализация, при което не се изисква конвенционален отпечатък на клинич- ната ситуация. През последните години дентална- та индустрия разработи иновативни оптоелектронни апарати за безкон- тактно интраорално пресъздаване на зъбните повърхности. Тези системи могат да обединяват голям брой ин- дивидуални стойности на простран- ствени координати на препарации или зъби, взети от различни ъгли при специфичните, особено трудни усло- вия на устната кухина, за създаване на пълна база данни на модела. Таки- ва моделни калкулации понякога също изискват корекции – поради индивиду- алното състояние на меките тъкани или различната транслуцентност на зъбните повърхности, с цел осигурява- нето на необходимата точност. Класическият метод за създава- не на дигитализирани модели посред- ством отпечатъци от висококаче- ствени материали стр. 3 В началото на 2011 година – между 17 и 19 февруари, в хотел „Кемпински“ в Банско ще се про- веде първият по рода си перио- имплант Snow Meeting. В рамките на 4 дни организа- торите на Sofia Dental Meeting са подготвили интересна про- грама с 12 лекции, 3 уъркшопа и 2 дискусионни панела. Форумът ще събере 12 известни български и чуждестранни лектори в об- ластта на пародонтологията и имплантологията. В същото време за любители- Мирослава Петрова, Асоциация Sofia Dental Meeting на на науката и денталната инду- стрия. Междувременно дигитално- то конструиране и производствените процеси се утвърдиха в повечето прак- тики и лаборатории, като създадоха важен импулс за развитието на дисци- плини, като протетиката и имплан- тологията. Зъболекарите, зъботехни- ците и денталните екипи ще могат оптимално да се информират за най- модерните дигитални технологии и да получават съвети от производители- те по време на Международното ден- тално изложение (IDS), което се про- вежда в Кьолн от 22 до 26 март 2011 г. Подпомогнатото от CAD/CAM тех- нологията изработване на дентални възстановявания включва подходящо стр. 3