Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

3 FIRST INTERNATIONAL PERIO - IMPLANT SNOW MEETING 18 - 20.02.2011 г. Къде: Банско, Кемпински Хотел Гранд Арена Подарете си полезна и приятна почивка, като съчетаете 2 в 1 – занятията и забавленията! Конгресна програма Петък (18. 02. 2011 г.) 8:30-10:30 – „Гласфибровлакна в пародонталната практика· – д-р Янс Ван Ренсбург, д-р И. Попов, д-р Е. Йончева 10:30-16:30 – Ски програма 16:30-18:30 – „Костно аугументационни техники· – д-р Н. Надер, д-р П. Полихронов Събота (19 .02. 2011 г.) 8:30-10:30 – „Естетична пародонтология· – проф. Мосес, д-р Ст. Шулева, д-р Пресиян Кръстев 10:30-16:30 – Ски програма 16:30-18:30 – „Имедиантни техники на имплантиране и периимплантити· – д-р Питър ван дер Скор, д-р Д. Филчев Неделя (20. 02. 2011 г.) 8:30-10:30 – Дискусионен панел – с участието на всички лектори „Имедиатно имплантиране и имедиатно натоварване – за и против· За записване: Асосиация Sofia Dental Meeting: 02/866 22 57; 0884/27 84 83; 0884/27 84 84 „Имплантиране - всичко в едно· Лектор д-р Питър ван дер Скор, Холандия - 16-17. 02. 2011 г. „Основни принципи на костно и муко гингивалната пародонтална хирургия· Лектор проф. Андре Саадун, Франция - 17-18. 02. 2011 г. „Водена костно-тъканна регенерация· Лектор д-р Набих Надер, Ливан - 19.02.2011 г. „Приложение на гласфибровлакната в денталната практика· Лектор д-р Янс Ван Ренсбург и д-р Елена Йончева - 20.02.2011 г. Предконгресни теоретико-практически курсове Такса за участие в конгреса - 250 лв. без ДДС до 01.02.11 г., 300 лв. без ДДС до 10.02.11 г. При желание за комплексно настаняване в хотел Кемпински - 4 нощувки (в двойна стая), закуски, вечери, гала вечеря и такса за участие - 900 лв. без ДДС www.snowdent.com Дискусионни клубове 18.02.11 г. - „Гласфибровлакна в денталната практика· Модератор - д-р Янс Ван Ренсбург, д-р И. Попов, д-р Е. Йончева 19. 02. 11 г. - „Естетична пародонтология· Модератор - проф. Андре Саадун АТТ - Антон Трифонов / ЕТ София 1431, бул.„Св. Георги Софийски“ №1 Стоматологичен факултет - партер Тел.: +359 2 488 13 55; +359 885 167 884; +359 889 126 163 e-mail: att@mail.orbitel.bg www.dentistry.dir.bg Новини Богата лекционна програма, ски и СПА релакс по време на First International Snow Meeting в Банско Един от пио- нерите на имплантологията в Европа – д-р Питър ван дер Ско- ор от Холандия, ще води пред- конгресен практически курс на тема „Имплантологията на XXI век – техника всичко в едно“, а в лекционната програма ще изне- се лекция на тема „От имплан- тология към експлантология“, в която ще засегне един от най- актуалните проблеми на им- плантологията в Западна Евро- па в момента – периоимплан- титът. Д-р Набих Надер от Ливан, по- знат с лекцията си от конгре- са на БАОИ, ще запознае присъ- стващите със съвременните концепции в регенеративната пародонтология и подготовка за имплантация. Той ще води и практически курс на тема „Вро- дена костна регенерация“. За първи път в България ще дойде един от най-актуалните пародонтолози в Израел – проф. Офер Мозес от Факултета по дентална медицина в Тел Авив. Той ще представи нов интер- дисциплинарен подход на паро- донтално и имплантологично лечение при пациенти с диабет. Няма да бъде подмината и ак- туалната в България в момен- та тема за гласфибровлакната, които намират все по-широко приложение във всяка дентал- на практика. Д-р Ренсбург от Великобритания, познат ни от тазгодишното издание на SDM, ще гостува отново с лекция за приложение на гласфибровлакна в пародонтологията. В послед- ния конгресен ден – 20 февруари (неделя), ще се проведе и прак- тически курс за работа с глас- фибровлакна. Д-р Илия Попов и д-р Елена Йончева, които на- правиха чудесни демонстрации на живо на SDM, също ще пред- ставят свои клинични случаи в този панел. Д-р Станислава Шулева, д-р Пресиян Кръстев, д-р Петър По- лихронов, д-р Димитър Филчев и д-р Красимир Недевски ще пред- ставят клинични презентации като част от лекционната про- грама на конгреса. По време на срещата ще се проведат и два дискусионни па- нела, отворени за широката ау- дитория. На тях присъстващи- те ще представят случаи от практиката си в областта на пародонтологията, импланто- логията и работата с фибров- лакна, след което те ще бъдат дискутирани и анализирани от участниците в сесията. Моде- ратори ще бъдат проф. Саадун, д-р Питър ван дер Скоор и д-р Ренсбург. Идеята на тези пане- ли е участниците да повишат критичната си самооценка в ежедневната си практика и да обсъдят различните клинични пътища за постигане на опти- мален резултат. С други думи между 16 и 20 февруари в Банско ще можете да си говорите за зъби, да кара- те ски и да се поглезите в един от най-модерните СПА центро- ве в България, а вечер... стр. 1 Мирослава Петрова, Асоциация Sofia Dental Meeting продължава да се използва – както днес, така и в бъде- ще, като алтернатива на неконтак- тните интраорални подходи. Екстра- орално от отпечатъка се изработ- ва мастърен модел, който след това се сканира оптически, за да придобие триизмерен образ. Днес за тази задача са достъпни широка гама от прецизни лазерни скенери и разработен за цел- та CAD софтуер. Също така тези си- стеми могат да бъдат свързани опти- чески към нови разработки в образни- те технологии. Днес практикуващите зъболекари могат да използват цял на- бор от мощни образни техники и удо- бен за потребителите софтуер, който благодарение на международния стан- дарт DICOM е съвместим и взаимо- заменяем между различните произво- дители. Особено важно е да споменем тук за компютърната томография и дигиталната обемна томография, ко- ято например може да бъде използвана за осъществяване на прецизно имплан- татно планиране на екран. Съвремен- ните методи за дигитално планиране заздравяват вече изграденото близко коопериране между зъболекаря и зъбо- техника при протетични или имплан- тологични терапевтични методики. Модерните CAD програми изчисля- ват сложните клинични повърхности от дигиталните данни на зъби, им- плантатни щифтове или гипсови мо- дели. На компютър могат да бъдат създадени и оклузалните характери- стики на антагонистите или съсед- ните зъби - до реплициране на пълни- те оклузални схеми на контактните точки. Индивидуални функции, като неблокирано свободно пространство на плъзгане, могат да бъдат елегант- но конструирани и вградени в скелети- те на корони и мостове посредством CAD/CAM и CNC фрезоващата техно- логия. Технологията CAD/CAM разполага с постоянно нарастваща палитра от материали, включително оксидни ке- рамики – основно циркониев диоксид, титаниеви и кобалт-хромови спла- ви, като и двете се използват все по- широко за изработването на фрезова- ни скелети. В тази област се е доказа- ло разделението на труда между ден- талната лаборатория, която се за- нимава с конструирането, и външния индустриален фрезоващ център, под- ходящ за технически взискателното обработване на металните матери- али. Специализирани дентални компа- нии днес дори предлагат конструиране и изработване на сложни суперструк- тури с щифтова или мостова опора, като възлагащата лаборатория може да се концентрира изцяло върху по- следващата завършваща работа от керамика или пластмаса. В допълнение към тези индиректни процеси на отнемане, които използват CAD/CAM за изработване на дентални протетични конструкции от блокче- та чрез отстраняване на материал, в денталната протетика се използ- ват и директни процеси. Така нарече- ните бързи прототипни технологии спомагат отливките да бъдат праве- ни от различни керамики, пластмаси или метали директно чрез CAD програ- мата. Модерни технологии, като ла- зерно синтероване, стереолитография или моделиране чрез смесено отлагане, могат да изградят последователно не- обходимите слоеве материали с висока прецизност до достигането на окон- чателната форма на възстановявани- ята, без да е необходимо предварител- ното изработване на леярски форми. „От 22 до 26 март 2011 г. Междуна- родното дентално изложение в Кьолн – най-голямото дентално изложение за дентална медицина и дентални тех- нологии в света, ще осигури на посе- тителите от денталните практи- ки и лаборатории идеална възмож- ност да разговарят със специалисти от компаниите изложители, с експер- ти и хора, използвали продуктите. Тук те ще могат да се запознаят с целия спектър на модерните CAD/CAM про- цеси и съвременните разработки в ди- гиталните дентални технологии“, каз- ва д-р Маркус Хайбах, президент на VDDI. IDS се провежда в Кьолн на всеки две години и се организира от Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH (GFDI), търговското дружество на Асоциацията на немските дентални производители (VDDI), и се помества в Koelnmesse GmbH, Кьолн. Денталните CAD/CAM системи са централна тема на Международното дентално изложение IDS 2011 в Кьолн стр. 3