Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

www.dental-tribune.comročník. 7, č. 1/2011, LEDEN/ÚNOR MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096 IMPLANT TRIBUNE Vhodná technika vypracování apikální části kořenového kanálku Dr. Karen Vallaeys, Dr. Delphine Maret, Dr. Jean-Philippe Mallet, Dr. Franck Diemer Klinické použití Er,Cr – YSGG laseru při endodontickém ošetření Justin Kolnick, USA Endodonticko–implantologický algoritmus založený na důkazech; rozvázání gordického uzlu Kenneth S. Serota, DDS, MMSc strana 7 strana 10 strana 15 COLOGNE & LEIPZIG/Ně- mecko: Návštěvníci příštího IDS v Německu by si měli na nejnovější pokroky ve stomatologii napláno- vat více času. Po rekordní výstavě v roce 2009 se počet vystavovate- lů hlásících se k účasti na příštím ročníku v roce 2011 opět zvýšil, a to především díky zájmu většího počtu zahraničních firem o mož- nost stát se součástí největšího svě- tového dentálního veletrhu, sdělili redakci Dental Tribune ONLINE zástupci organizátora veletrhu – společnosti Koelnmesse. Celkově společnost očekává, že se výstavy zúčastní více než 1800 den- tálních firem z 56 zemí světa. Pro vysoký zájem bude firmám a návš- těvníkům poprvé otevřena Hala 2. Žádosti o účast na veletrhu přichá- zejí zejména z firem působících na poli implantologie a digitalizace. Ve srovnání s IDS 2009, vzroste napří- klad počet firem vystavujících CAD/ CAM systémy o více než 40 %. „Vysokou míru účasti z celého světa lze přičíst skutečnosti, že se Interna- tional Dental Show stala v povědomí odborné veřejnosti přední meziná- rodní výstavou dentálního světa,“ uvedl Oliver P. Kuhrt, výkonný vice- prezident Koelnmesse GmbH. „Žád- ná jiná akce není schopna nabídnout tolik výzev a trendů v tak unikátním rozsahu, co do šíře i hloubky.“ Podle viceprezidenta Kuhrta budou mít návštěvníci a vystavovatelé IDS, díky on-line obchodním službám, možnost dostat se vzájemně do kon- taktu již v březnu 2010, tedy ještě dlouho před zahájením veletrhu. Bude také zpracován nový katalog produktů, web získá novou podobu a lepší možnosti vyhledávání. Vzhle- dem k rostoucí popularitě mobilních Vážení dentální odborníci, držíte v rukou první vydání mezi- národních dentálních novin Dental Tribune s podtitulem Czech & Slo- vak Edition, které vydává redakce časopisu StomaTeam. Je nám ctí předložit vám, po více než roční od- mlce, kdy Dental Tribune přestaly v našich zemích vycházet, obnovenou premiéru tohoto dnes již proslulého IDS 2011 – chystá se další rekordní dentální veletrh Autor: Daniel Zimmermann, DTI služeb bude zdarma nabízena apli- kace IDS pro iPhone, Blackberry a další mobilní operační systémy. Dr. Martin Rickert, předseda Asso- ciation of the German Dental Manu- facturers (Asociace německých den- tálních výrobců) řekl, že navzdory současnému nárůstu počtu vystavo- vatelů, zůstává IDS stále akcí, která přivádí zubní lékaře, zubní techniky a všechny další dentální odborníky, jejichž hlavní prioritou je zachová- vat a zlepšovat orální zdraví a kva- litu života pacientů po celém světě. Výzkum ukázal, že stomatologie má také rostoucí potenciál pro včasnou diagnostiku orálních nebo systémo- vých onemocnění, jako je diabetes nebo rakovina. „Stejně jako výrobci v oblasti den- tálního průmyslu, i my zde cítíme výzvu poskytnout zubním lékařům a zubním technikům vše, co potře- bují k tomu, aby dosáhli svého cíle,“ dodává Rickert. 34. mezinárodní dentální veletrh IDS se bude konat na výstavišti v Cologne, v Německu, od 22. do 26. března 2011. Kromě dentální výsta- vy bude připraven bohatý program odborných přednášek podporovaný výrobci, German Dental Association (Německou stomatologickou asocia- cí) a Association of German Dental Technicians’ Guilds (Asociací spo- lečenství německých zubních tech- niků). DT Informace Předprodej vstupenek je stále k dispozici on-line na webových stránkách Koelnmesse. (www.koelnmesse.de) odborného periodika novinového formátu, které vychází v mnoha ze- mích světa. Noviny Dental Tribune Czech & Slovak Edition budou vycházet čty- řikrát ročně se střídajícími se spe- ciálními přílohami Implant Tribune (naleznete v tomto vydání), Endo Tribune, Ortho Tribune a Hygiene Tribune. Tyto odborné noviny budou v nadcházejícím roce 2011 distribu- ovány společně s časopisem Stoma- Team a to zdarma na všechny nám známé adresy českých a slovenských stomatologických ordinací, klinik a vzdělávacích institucí. Dental Tribune Czech & Slovak Edi- tion včetně příloh budou vycházet pouze v českém jazyce. Doufáme, že nám slovenští čtenáři prominou, ale z ekonomických a organizačních dů- vodů nejsme schopni vydávat dvě ja- zykové verze, respektive slovenskou verzi těchto novin. Příležitosti vydávat Dental Tribune v ČR a SR jsme se chopili velice rádi: StomaTeam je koncipován přede- vším jako odborné médium zaměře- né převážně na problematiku české a slovenské dentální praxe, i když samozřejmě pravidelně přinášíme i zahraniční příspěvky. Výběr z mezi- národní databáze článků Dental Tri- bune nám umožní více rozšířit obsah našich periodik o zajímavé články od autorů z celého světa. - vaše redakce -