Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

11Leden/Únor 2011 Obr. 6: Odstranění smear layer laserem v apikální třetině kanálku (Biolase Technology. Nezveřejněné údaje) – Obr. 7: Jeden z dentinových tubulů po vyčištění laserem (Biolase Technology. Nezveřejněné údaje) – Obr. 8: Akcesorní kanálek po vyčištění laserem (Biolase Technology. Nezveřejněné údaje) – Obr. 9: Technika pro polohování hrotu laseru v kanálku. Za druhé, přítomnost apikálních vý- parů uzavřených v kanálku společně se vzduchem, amoniakem a oxidem uhličitým uvolňujících se během rozkladu hypochloritu sodného v tkáních dřeně, brání proniknutí iri- gačních roztoků do apikální třetiny kořene. Tyto výpary nelze odstranit ručními nebo rotačními kořenovými nástroji, akustickými nebo ultrazvu- kovými vzruchy. Podle současných studií mají tyto výpary za následek „zvýšenou retenci preparační drti a zbytků smear layer“ 0,5–1,0 mm v apikální části uzavřených kořeno- vých systémů (Tay et al. 2010). EndoVac (Discus Dental) je ten pra- vý apikální podtlakový systém iriga- ce, který umožňuje vysoce účinnou kontinuální irigaci celého kanálku čerstvými tekutinami zároveň s od- sáváním. Skládá se z hlavního hrotu (obr. 4), který dopravuje tekutinu do dřeňové dutiny a z makro a mikro kanyl (obr. 5), které odsátím dosta- nou tekutinu z dřeňové dutiny až na dno kanálku. Díky tomuto systému nedochází k uzavření výparů v ka- nálku a je možné perfektní vyčištění, dezinfekce a odstranění smear layer, a zároveň je prakticky odstraněno riziko nechtěného úniku hypochlo- ritu sodného (Schoeffel 2008). Ve srovnání s pozitivní tlakovou iriga- cí s jehlou ProRinse, byly kanálky vyčištěné pomocí EndoVac 1 mm od WL o 366 % a 3 mm od WL o 671 % čistější (Nielsen & Baum- gartner 2007). Použil-li se EndoVac v kombinaci s nástroji LightSpeed LSX, byl z ka- nálků 1 mm od PD z 99 % a 3 mm od PD z 99,5 % odstraněna preparační drť (Prashant & Shivanna 2008). Ošetření kanálku laserem: Posled- ní fází preparace a dezinfekce koře- nového kanálku bylo použití laseru Waterlase MD (Er,Cr:YSGG) s ra- diálními hroty (Biolase Technology Inc.). Hroty na laser se vyrábí ve dvou velikostech: RFT2 a RFT3 o prů- měrech 275 µm a 415 µm, v tomto pořadí (obr. 3). Hrot RFT2 se vklá- dá 1 mm od PD a je pro něj nutná preparace kanálku o rozměru ISO 30 nebo větším, zatímco hrot RFT3 se vkládá k přechodu střední a apikál- ní třetiny kanálku, přičemž kanálek musí mít rozměr ISO 45 nebo větší. Tyto rozměry dobře odpovídají ty- DT strana 12 DT pokračování ze strany 10 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9