Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

12 Leden/Únor 2011 Obr. 10: Horní premolár ošetřený postupem s využitím laseru – Obr. 11: Dolní molár ošetřený postupem s využitím laseru – Obr. 12: Dolní premolár ošetřený postupem s vyu- žitím laseru – Obr. 13: Dolní molár ošetřený postupem s využitím laseru pickým pracovním šířkám preparací provedených pomocí kořenových nástrojů LSX. Ošetření kanálku la- serem probíhá ve dvou fázích, fáze čištění od smear layer a preparační drti a fáze dezinfekce odstraňující tkáně a bakterie. Fáze čištění (1,25 W;v 50 Hz; 24 % vzduchu; 30 % vody): V této fázi se používá voda bez chemických irigačních roztoků a odstraňuje se smear layer a preparační drť. Fáze trvá v každém kanálku 2–3 minuty a k vytvoření silného účinku mikro- vzruchů v celém systému kanálku se používá Hydrophotonics™. Všeobecně se uznává, že odstra- nění smear layer usnadňuje čištění a dezinfekci dentinových kanálků a napomáhá těsnému uzavření ko- řenového kanálku. Porovnáme-li výsledky dvou studií, Er,Cr:YSGG laser s radiálními hroty odstraňuje smear layer v apikální, střední a ko- ronální části výrazně lépe než dvě použité techniky využívající rotační nástroje (Sung et al. 2007, Peters & Barbakow 2000). Tento extrémně účinný postup otevírá při přípravě na dezinfekci dentinové tubuly, laterál- ní kanálky a úžiny (obr. 6, 7 a 8). DT pokračování ze strany 11 VOCO GmbH · P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Německo · Tel. +49 (0)4721 719-0 · Fax +49 (0)4721 719-140 · www.voco.com SO “Potřebuji kompozitum, které bude fungovat stejně jako zub!” Dr. Arne Kersting NOVÉ NEJPODOBNĚJŠÍ ZUBU Díky všem svým fyzikálním vlastnostem je Grandio® SO jediným výplňovým materiálem, který se nejvíce podobá přirozenému zubu.* Co to znamená pro Vás: odolné, spolehlivé výplně a především spokojené pacienty. • Uspokojuje i ty nejnáročnější požadavky, je univerzálně použitelný ve frontálních i laterálních úsecích chrupu • Díky přirozené opacitě lze zhotovit výplně podobné zubu pouze pomocí jediného odstínu • Inteligentní systém barev s novými užitečnými odstíny VC A3.25 a VC A5 • Hladká konzistence, vysoká světelná stálost, snadné leštění do vysokého lesku * Prosíme, neváhejte a vyžádejte si podrobné informace o produktu. Navštivte stánek VOCO na výstave Kolín nad Rýnem, 22.-26.03.2011 Stánek R8/S9 + P10, Hala 10.2 ě Technika fáze čištění: po uvolnění přístupu, preparaci v celé pracovní šířce a negativní tlakové irigaci: – K vyčištění apikálních a částečně koronálních 2/3 použijte RFT2. – Zvolte nastavení laseru doporuče- né pro vlhký režim. – Kanálek naplňte sterilním rozto- kem. – Vložte hrot RFT2 na délku o 1 mm kratší než je PD. – Aktivujte laser s posunem hrotu koronálně zhruba při 1 mm/s. Během celého posunu z apikální části do čás- ti koronální udržujte hrot v kontaktu s postranní stěnou kanálku. – Kroky 4 a 5 jednou nebo dvakrát opakujte, aby byl důkladně vyčištěn celý vnitřek kanálku (obr. 9). – Ke konečnému vyčištění koro- nálních 2/3 vložte do násadce hrot RFT3 . – Kanálek naplňte sterilním rozto- kem. – Hrot vložte do oblasti přechodu apikální a střední třetiny kořenového kanálku. – Opakujte kroky 5 a 6. Fáze dezinfekce (75 W; 20 Hz; 10 % vzduchu; 0 % vody): Jak již bylo zmíněno výše, energie laseru vyzařovaná z Er,Cr:YSGG laseru je vysoce absorbována vodou v tkáních a mikroorganismech, což má za ná- sledek okamžitou ablaci vlivem zá- ření. Výsledná mikropulzní expanze a rozklad vody uvnitř kanálků navíc vytváří akustické vlny dostatečně sil- né na to, aby narušily a zlikvidovaly bakterie uvnitř dentinových tubulů. Tento účinek je nejsilnější v su- chém režimu, protože energie laseru není absorbována vodou z chlazení a může tak svojí celou silou působit na bakterie. Toto prokázal Gordon a kol. (2007), který v suchém režimu DT strana 13 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13