Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

IMPLANT TRIBUNE www.dental-tribune.comročník. 7, č. 1/2011, LEDEN/ÚNOR MK ČR E 16557, ISSN 1801-7096 Endodonticko-implantologický algoritmus poskytuje nejdůleži- tější informace při stanovování rozhodujících faktorů vedoucích k selhání endodontického ošetře- ní, přičemž pomáhá při procesu rozhodování, zda je či není vhod- né použít některý z nových způso- bů endodontického ošetření nebo provést extrakci a zavést dentální implantát. Úvod (pozn. jde o slovní hříčku – Confucius x Confusion = zmatek) Po léta se endodoncie sama ome- zovala na základě předpokladu, že zahrnuje pouze úzce definované spektrum výkonů; ošetření kořeno- vého kanálku údajně začíná u apexu a končí u jeho vstupu. Nic nemůže být pravdě vzdálenější. Endodoncie je katalyzátorem a před- chůdcem dalších postupů, potenci- álně i základním pilířem všech fází veškerých léčebných postupů (obr. 1a–1c). Pro úspěšný výsledek ošetření je rozhodující včasná diagnóza zubů určených k endodontickému ošetře- ní, pokud možno před tím, než se vy- tvoří periapikální léze.1 Proměnnými v rovnici optimálního orálního zdra- ví jsou estetika, funkce, struktura a morfologie. Intervenční endo- doncie, záchovná endodoncie, re- endodoncie, dočasná endodoncie a chirurgická endodoncie poskytuje široké možnosti léčebných postupů ještě před rozhodnutím/bodem zlo- mu pro náhradu přirozeného zubu. Vše, co jako zubní lékaři děláme, je „přechodné“ – kromě extrakcí. Žád- ný výsledek není věčný, žádný není trvalý; plány ošetření by tedy měly s touto skutečností počítat. Rekon- strukce přirozeného stavu umělými prvky není všelékem přinášejícím vždy úspěšný výsledek ošetření (obr. 2a–2d). V roce 1992 získalo Cochrane Center založené v Oxfordu (Velká Británie) dotaci od Cochrane Collaboration umožňující zpracování systematic- kých přehledů randomizovaných pokusů ve zdravotnictví.2 Cochra- ne Systematic Review je procesem, který zahrnuje vytyčení, hodnocení a syntézu důkazů z vědeckých studií a poskytuje tak informativní empi- Chceš-li předpovědět budoucnost, prozkoumej minulost. Confucius Endodonticko–implantologický algoritmus založený na důkazech; rozvázání gordického uzluKenneth S. Serota, DDS, MMSc Obr. 1a Obr. 1b Obr. 1c Obr. 1a, 1b: Dřívější endodontické ošetření na zubu 26 nebylo úspěšné; ošetřující lékař zvolil nápravu problému pomocí mikrochirurgického zákroku na mesiobukálním kořeni. I tento způsob ošetření po čase selhal (průběh kanálku). Při rentgenovém a klinickém vyšetření byla zjištěna vyvíjející se periapikální léze. Byl znovu otevřen přístup do systému kořenových kanálků, nalezen neošetřený kanálek, celý systém kanálku byl vyčištěn, vydezinfikován a po provi- zorním ošetření hydroxidem vápenatým byla provedena obturace. O rok později byla léze zhojena. Ačkoli na konci kořene zůstal retrográdní amalgám, byla jeho předpokládaná schopnost účinného zapečetění komplexu apikálního zakončení vyhodnocena jako nedostatečná. Vše ukáže čas; kde je to možné, je vždy první možností řešení neúspěšného endodontického ošetření opětovné ošetření. – Obr. 1c: „Vyslechnutí obou verzí příběhu vás přesvědčí, že příběh má více než dvě verze“ (Frank Tyger). Endodonticko-implantologický algoritmus se stará o to, aby filozofie nezastínila pragmatismus a osobní prospěch nenarušil míru přizpůsobivosti. Obr. 2a Obr. 2b Obr. 2a, 2b: Zub 15 nebylo možné zachránit. Byl extrahován, lůžko bylo sti- mulováno k regeneraci a během čtyř měsíců byl zaveden implantát ANKY- LOS® , nasazen vhojovací váleček a sliznice ze stran uzavřena, aby mohlo dojít k osseointegraci. rické odpovědi na otázky vědeckých zkoumání. V roce 1952 vytvořil podnikavý syn vynálezce jménem Ron Popeil 30 až 120sekundové informativní televizní spoty, aby prodal své nedrahé sady užitečných produktů, včetně kráječů potravin Pocket Fisherman a Veg-O- Matic. Jediným cílem těchto spotů bylo diváky ihned přitáhnout k tele- fonu a získat jejich objednávku. Bez týdnů, měsíců nebo roků čekání na jiné vyšší marketingové cíle. Kdesi na této cestě se ve stomatologii zfor- movaly dvě koncepce. Nikde to není zřejmější, než v diskuzi o algoritmu endodoncie a implantologie. „Srazili jsme se s nepřítelem … a jsme jím my sami“ (The Pogo Papers). Základním kamenem endodontic- kých ošetření jsou vědecké teorie. Z pozdějších neoficiálních důkazů se ale stal standard pro vytyčení nových přístupů ospravedlňujících způsoby endodontického ošetře- ní a vychvalování technologické- ho pokroku. Síla k překlenutí této nebo jakékoli zvláštní integrity a relevance musí vycházet z podstaty randomizovaných klinických testů a výsledků ošetření založených na důkazech. Odborné posudky vyjád- řené na pozadí obchodních sdělení nebo globální cestou nemohou na- hradit přísně kontrolované klinické testy získané z přesných nezávislých výzkumů. Vědu nelze uplatňovat na pozadí technologií. Obojí musí sym- bioticky vyplňovat stejný prostor, nezávisle na tom, že se jedná o prin- cip protikladný k Pauliho vylučova- címu principu, jednomu z nejuzná- vanějších fyzikálních zákonů; žádné dva předměty nemohou současně vyplňovat stejný prostor. V prosinci 2004 zveřejnili Salehrabi a Rotstein 3 epidemiologickou studii výsledků endodontického ošetření u velké skupiny pacientů. Po dobu osmi let byly vyhodnocovány vý- sledky počátečního endodontické- ho ošetření u běžných stomatologů a u endodontistů spolupracujících s Delta Dental Insurance, celkem se jednalo o 1.462.936 zubů u 1.126. 288 pacientů z 50 států USA. Během této doby bylo 97 % zubů po nechi- rurgickém endodontickém ošetření v dutině ústní udrženo. S ošetřením spojený výskyt nežádoucích jevů, jako je potřeba opětovného ošetření, chirurgie v oblasti apexu a extrakce, byl ve 3 % a tyto jevy se objevily v průběhu tří let od provedení ošet- ření. Analýza extrahovaných zubů odhalila, že 85 % zubů nemělo úplné krytí korunkou. Statisticky význam- ný rozdíl byl objeven mezi krytými a nekrytými zuby u všech testova- ných skupin zubů, což odpovídá ná- lezům mnoha jiných výzkumů. 4–6 Účelem tohoto článku je zhodnotit aktuální trendy a přístupy, které jsou součástí standardů endodontické péče, jejichž relevantnost a použi- tí je založeno na důkazech. Část II je věnována algoritmu, kterým je možné zjistit rozsah přirozených IT strana 16