Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

8 Leden/Únor 2011 Velká míra destrukce v oblasti kli- nické korunky hovoří pro zesílení retence a zpevnění nástavby pomocí čepu. U malých defektů často dosta- čuje fixace nástavby k okolním zub- ním tkáním. K dispozici máme čepy z různých materiálů (kov, keramika s vysokou pevností, čepy ze skelných vláken). Čepy ze skelných vláken se vyznačují modulem elasticity podob- ným zubní tkáni, což vede k omezení rizika fraktury kořene v důsledku za- tížení střižnými silami. V našem případě se dostavil pacient s významnou destrukcí zubních tkání na zubu 34 (obr. 1–3). Litá kořeno- vá nástavba by vyžadovala preparaci objímky (Fassreifen, ferrule), což by zub dále oslabilo. Z důvodu očeká- vaného zatížení pahýlu se zdálo, že dostavba s čepem s čistě retenčním účinkem podle tradičního vzoru by nebyla dostačující. Proto jsme v tomto případě dali přednost čepové nástavbě adhezivní technikou. Pou- žití systémů na bázi adhezivní tech- niky umožňuje minimálně invazivní postup se zachováním zubních tkání využívaných pro vazbu. V tomto případě jsme zvolili systém kořenových čepů, který umožňuje adhezi mezi kořenem, fixačním ce- mentem, čepem a materiálem samot- né nástavby (Rebilda Post systém, VOCO). U tohoto systému slouží dostavbový materiál zároveň jako fixační cement pro čep, což umožňu- je fixaci čepu a zhotovení dostavby v jednom kroku (obr. 4). Systém obsahuje čepy ve třech velikostech i s vrtáky odpovídajících velikostí a reamer na předvrtání (obr. 5). Po odstranění veškerých zbytků koře- nové výplně (obr. 6) jsme stanovili délku kořenového kanálku, abychom určili hloubku vrtání. Je třeba dát pozor na to, aby apikálně zbylo cca 4 mm kořenového výplňového ma- teriálu (obr. 7), aby byl zajištěn api- kální uzávěr. Během dostavby zub izolujeme kof- ferdamem nebo gingivální bariérou (obr. 8). Kořenovou výplň odstraní- me vrtákem až do stanovené hloubky, čímž kanálek zároveň preparujeme na správný průměr (obr. 9). Kont- rolu přesnosti dosazení čepu prove- deme prostřednictvím rtg snímku. Čep je jasně rentgenkontrastní (obr. 10). Poté jej diamantem zkrátíme na požadovanou délku. Na obr. 11 je patrný kanálek po opracování a před aplikací bondu. Poté na stěny kanálku a do okolí jeho vchodu naneseme samoleptací a duálně tuhnoucí adhezivum (Fu- turabond DC, VOCO), ale nesvítíme polymerační lampou (obr. 12). Tím zajistíme, aby přebytky materiálu, které později vytlačíme při zavádě- ní čepu, měly také dobrou vazbu na zub. Použité adhezivum obsahuje speciální katalyzátor a můžeme ho používat spolu s duálně nebo samo- S čepem nebo bez čepu – otázka míry destrukce zubních tkání Dr. Marcelo Balsamo, DDS, MS, PhD. zubní lékař a profesor na Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas (APCD) v Sao Paulo v Brazílii, popisuje v následující kazuistice pří- mou adhezivní kořenovou nástavbu v průběhu jedné návštěvy. Obr.: 1: výchozí stav zubu 35 – Obr. 2: výchozí stav: větší ztráta tkání zubu 35 ve viditelné oblasti – Obr. 3: výchozí stav zubu 35 z koronálního pohledu – Obr. 4: Rebilda Post sys- tém (VOCO) – Obr. 5: Čepy a vrtáky – Obr. 6: Po odstranění zbytků staré výplně – Obr. 7: Stanovení délky – Obr. 8: Gingivální bariéra – Obr. 9: Preparace kanálku – Obr. 10: Přesnost dosazení čepu – Obr. 11: Preparovaný kanálek – Obr. 12: Bonding na zubu – Obr. 13: Bonding v kanálku – Obr. 14: Vysušení bondu – Obr. 15: Silanizace čepu – Obr. 16: Aplikace dostavbového materiálu do kanálku – Obr. 17: Zavedení čepu – Obr. 18: Polymerace čepu, dostavbového materiálu a adheziva – Obr. 19: Pokračování v dostavbě – Obr. 20: Polymerace dostavby – Obr. 21: Nástavba před preparací – Obr. 22: Preparace nástavby – Obr. 23: Preparovaný pahýl Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 8Obr. 7Obr. 6Obr. 5 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 16Obr. 15Obr. 14 Obr. 13 Obr. 17 Obr. 18 Obr. 19 Obr. 20 Obr. 23Obr. 22Obr. 21 Kontakt Dr. Marcelo Balsamo IOP Odontologia Rua Albion 229 cjs. 32 e 34 Sao Paulo – SP Brasil 05077-130 Brazil fale@iopodontologia.com.br tuhnoucími kompozity (obr. 12). Adhezivum do kořenového kanálku (obr. 13) jsme zavedli pomocí en- doaplikátoru (Endo Tim, VOCO). Ani tady jsme na adhezivum ještě nesvítili polymerační lampou. Poté jsme jej důkladně vyfoukali a vysu- šili čistým vzduchem (obr. 14). Po silanizaci čepu (obr. 15) jsme apli- kační kanylou přímo do kořenového kanálku nanesli dostavbový materiál (Rebilda DC) (obr. 16). Ihned po na- nesení dostavbového materiálu jsme čep lehce zašroubovali do kořenové- ho kanálku (obr. 17). Až poté jsme použili polymerační lampu. Takto jsme čep fixovali v dostavbovém materiálu (obr. 18). To umožňuje okamžitou další dostavbu bez toho, abychom čekali na dotuhnutí. Pahýl jsme pak dostavěli přímým nanese- ním Rebilda DC do okolí čepu (obr. 19) a osvítili polymerační lampou (obr. 20). Čepovou nástavbu může- me pak ihned dále opracovat (obr. 21). Odstranili jsme gingivální bari- éru a pahýl nabrousili. Dostavbový materiál má stejnou tvrdost povrchu jako dentin a je tak v oblasti přecho- du na dentin dobře preparovatelný (obr. 22). Na obrázku 23 pak vidíme hotový pahýl nabroušený na korun- ku. DT Spojené arabské emiráty K účasti na vzdělávacím pobytu se můžete přihlásit prostřednictvím e-mailu na adrese info@stomateam.cz nebo na tel. čísle +420 222 250 367 – zde také můžete získat další informace Termín: 9.–16. 4. 2011 Odlet z Prahy(Fly Emirates) 7 nocí pro velký úspěch akci opakujem e – Ras Al Khaimah – Hotel Cove Rotana Resort**** Více informací www.stomateam.cz