Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Czech and Slovak Edition

9Leden/Únor 2011 Seznam literatury se nachází na www.zwp-online.info/fachgebiete/ endodontie zur Verfügung DT Obr. 7: Postranní řezák 17letého pacienta, poškozeného před několika lety úrazem a bez vitální pulpy, s chronickou progresivní zánětlivou lézí endodontického původu. – Obr. 8: Zavedení nástroje AS 30 bez tlaku, apikální průměr přesahující ISO 25 vyžaduje preparovat AS 40 na PD. – Obr. 9: Zavedení hlavního čepu (6 %, Nr. 40) – Obr. 10 Rentgenový snímek bezprostředně po výkonu (laterální apikální kondenzace a termoplastická technika plnění ve střední a koronální třetině kanálku). – Obr. 11: Kontrolní rtg snímek po třech měsících: je patrné počínající hojení periapikální krajiny Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Autoři Dr. Karen Vallaeys Dr. Delphine Maret Dr. Jean-Philippe Mallet Dr. Franck Diemer Stomatologická fakulta a klinika Toulouse koncem ošetření, po kterém bude následovat výplach roztokem chlor- nanu sodného, povede k čistému po- vrchu prostého detritu. Nabízí se tak otázka, zda je vůbec nutné mecha- nicky opracovat veškerý povrch stěn kořenového systému apikální části. Je zřejmé, že postačí více konzerva- tivní tvar preparace apikální třetiny za předpokladu, že jsme schopni do této oblasti dopravit dostatečné množství výplachu.1, 6, 20 Nástroje na opracování a vypra- cování konečného tvaru: S tímto způsobem cílené preparace bychom měli začít po minimálním počáteč- ním opracování za pomoci speciál- ních nástrojů. Elektronické určení přesené polohy apikální konstrikce umožní změřit její nejmenší průměr, pokud je tato anatomická struktura plně vyvinuta. V případě, že nemá- me k dispozici žádný elektronický nebo mechanický měřicí přístroj, můžeme toto měření provést pomocí kořenového nástroje.3 Toto měření nám poskytne výchozí údaj pro ur- čení požadového rozměru apikální- ho zakončení preparace, který bude přesahovat minimální obvykle vole- nou velikost ISO 25 nebo 30 při kó- nicitě 6 % (obr. 1). Nástroje Revo-S systém se hodí zvláště pro konečné vypracování apikálního zakončení preparace. Po crown-down prepa- raci použijeme dva nástroje tohoto systému s asymetrickým průřezem a jedním malým apikálním průmě- rem ISO 25, po kterých následu- je nástroj na čištění (SU, ISO 25 a 6 %) a nakonec prvním rotačním nástrojem pro apikální krajinu (AS 30 ISO a 6% na prvních 5 mm ná- stroje). Před zakončením preparace můžeme nyní za optimálních podmí- nek změřit apikální konstrikci pomo- cí nástroje typu FlexoFile (Maillefer) nebo NiTi.3 Poté stanovíme postup požadovaného opracování apikální části. Pokud apikální konstrikce do- voluje detailní opracování (obr. 2–5), použijeme nástroje AS 30, 35 a 40 v rámci techniky step-back (obr. 6) s odstupy 0,5 mm (tj. AS 30 na pra- covní délku, AS 35 na PD -0,5 mm a AS 40 na PD –1 mm). Je-li apikální konstrikce vyznačená jen málo (což je častý případ u mladých zubů (obr. 7–11), horních středních řezáků, pa- latinálních kořenů horních molárů nebo distálních kořenů dolních mo- lárů), použijeme tyto nástroje na pl- nou pracovní délku. Závěrem: Vypracování apikální části kořenového kanálku je jednou ze zásadních fází endodontického ošetření. Představuje ukončení vy- pracování tvaru kořenového kanálku a optimalizuje asepsi tím, jak uleh- čuje kontakt mezi výplachovými roztoky a odřezávanými dentinový- mi pilinami a bakteriemi. Zaručuje navíc také to, že zaplnění provedeme za optimálních podmínek a předejde- me přeplnění. Jsou-li všechny tyto podmínky splněny, jsme schopni vy- tvořit takový apikální uzávěr, který se slučuje se zachováním funkčního zubu v zubním oblouku. Dotisk s přátelským svolením L‘In- formation Dentaire, ve kterém tento příspěvek ve vydání 35/2009 vyšel poprvé. DT pokračování ze strany 7 22. - 24. 9. 2011INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava T +421-2-6727 2138 • F +421-2-6727 2201 • E sdd@incheba.sk www.incheba.sk SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV SLOVAK DENTAL DAYS12th EXHIBITION OF STOMATOLOGY AND DENTAL TECHNICS