Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

Март 2011/№ 2, Vol. 9Цена 6 лв. Топ 10 тайни на успеха през 2011 г. Най-доброто нещо на за- почващата година е мно- жеството нови възмож- ности, които предлага. Няма по-добър момент да се запитате какво ще на- правите, за да превърне- те 2011 в най-успешната си година в стоматология. МеНиджМъНт стр. 6 „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Robert A. Lowe, DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD „We are proud that Bistrev Group Lab is a quality provider of CaptekTM in Europe.“ Nick Azzara, Pres./CEO of the Captek TM company Б . „Б а “ 60, . В, . 6 С 1680 .: +359 2 8585 468 www.bistrevgroup.com Н В а а а - а а а Ва а - CAD/CAM Captek а а а Cr.Co . „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Robert A. Lowe, DDS, FAGD, FICD, FADI, FACD Б . „Б а “ 60, . В, . 6 С 1680 .: +359 2 8585 468 www.bistrevgroup.com Н В а а а - а а а Ва а - CAD/CAM Captek а а а Cr.Co . „We are proud that Bistrev Group Lab is a quality provider of CaptekTM in Europe.“ Nick Azzara, Pres./CEO of the CaptekTM company „CaptekTM а а, а а а а , а а а а а а а а а а а .“ Стартира глобална ан- тикариес инициатива световната дентална феде- рация FDI, в партньорство с DTI стартира инициати- ва, целяща да промени на- стоящия модел на възста- новителен дентален подход към оралното здраве и да го превърне в превантивна ан- тикариес грижа. НовиНи стр. 3 IDS е премиерната сце- на за иновациите в гло- балната дентална ин- дустрия интервю с оливър Курт, изпълнителен вицепрези- дент на Koelnmesse, и д-р Мартин рикерт, предсе- дател на Асоциацията на немските дентални произ- водители (VDDI). иНтервю стр. 10 теНдеНЦии Неинвазивен дългосро- чен метод за изработ- ване на временни кон- струкции с високотех- нологичен полимер високотехнологичните по- лимерни материали позво- ляват бързото подобрява- не на началните клинични ситуации. теНдеНЦии стр. 12 IDS 2011: пореден рекорд за стоматологията Даниел Цимерман, DTI П осетителите на тазгодишното издание на In- ternational Den- tal Show (IDS) в Кьолн, Германия, вероятно ще трябва да отделят по- вече време, за да са в крак с всички постижения и новости на съвременната стоматоло- гия. след рекордния брой по- сетители по време на изложе- нието през 2009-а тази годи- на те дори са нараснали по- ради многото чуждестранни компании, показали интерес да станат част от най-го- лямото дентално събитие в света – това сподели пред в-к „дентал трибюн“ представи- тел на организаторите. Като цяло от Koelnmesse очакват на събитието да присъстват над 1800 дентал- ни компании от 56 страни. Поради този интерес зала 2 ще бъде отворена за компа- нии и посетители за първи път, казаха организаторите. допълнителни запитвания за участие в изложението ид- ват предимно от компании, специализирани в сферата на имплантатните възста- новявания и дигитализаци- ята. Броят на компаниите, представящи CAD/CAM сис- теми например, се е увели- чил с повече от 40% в сравне- ние с изданието на IDS 2009. „високото ниво на участие от всички краища на света Повече от 10 000 дентални професионалисти посетиха International Dental Show през 2009 година. (Снимка: Koelnmesse, Germany) У частниците в предстоящия кон- курс „Усмивка на годината 2011“ ще са тема на интригуваща постерна се- сия по време на изложение- то „Булмедика/Булдентал“. Проектът е съвмест- на инициатива на в-к „ден- тал трибюн“ – организа- тор на конкурса, и аген- ция „Булгарреклама“ – ор- ганизатор на изложението. и тази година интер експо център ще се превър- не в притегателен център за всички, свързани с дентал- ния и медицинския бранш. от 17 до 20 май 2011 годи- на ще се проведе ежегодното изложение „Булмедика/Бул- дентал“, организирано под патронажа на Министер- ството на здравеопазване- то и с подкрепата на Бъл- гарския лекарски съюз и Бъл- гарския зъболекарски съюз. от агенция „Булгаррекла- ма“, компанията, специали- зирана в организирането на профилирани изложби и кон- гресни мероприятия, за по- редна година ще се погрижат събитието да е атрактив- но и полезно за всички посе- тители. изложението „Бул- медика/Булдентал“ отново ще е съпътствано от бога- та програма, включваща съ- бития, конференции и разно- образни форуми за дискусии. По традиция, която стартира миналата годи- на, в-к „дентал трибюн“ ще представи в рамките на из- ложението специална пос- терна сесия със случаите на всички участници в таз- годишното предстоящо из- дание на националния кон- курс „Усмивка на годината“. това е съвместна инициа- тива между организатора на конкурса и агенция „Булгар- реклама“. Напомняме ви, че це- ремонията по награжда- ването в конкурса ще се състои на 20 април в Цен- търа за култура и де- бат „Червената къща“. стр. 2 В кадър Случаите от 4-тото издание на конкурса „Усмивка на годината“ ще бъдат представени по време на „Булмедика/Булдентал“