Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

иНтервю Р егистрациите за предстоящото съ- битие в Кьолн, In- ternational Dental Show, са в разга- ра си. След успешното изда- ние през 2009 г. колко изложи- тели и участници очаквате тази година? Оливър P. Курт: очак- ваме на IDS 2011 да присъст- ват приблизително 1900 ком- пании от 55 страни. Пора- ди нарастващата бройка на участниците организаторите и VDDI предполагат, че тазго- дишното изложение ще надми- не това от 2009 г., на което в Кьолн дойдоха повече от 100 000 посетители от цял свят. Много от производителите са готови да покажат но- вите си продукти за първи път тъкмо на IDS в Кьолн. Този факт ще повлияе ли вър- ху броя на посетителите? Д-р Мартин Рикерт: Не очаквам специален ефект, тъй като IDS е премиерна- та сцена за иновациите в глобалната дентална индус- трия. Нали знаете, дентал- ните специалисти трябва да се справят със сложни реше- ния и приложения, които са отвъд обичайните консума- торски продукти, и за тях нововъведенията в практи- ката и лабораторията не губят притегателната си сила толкова бързо. решени- ето, дали и как да се прило- жат нови методи в собстве- ния ни бизнес, се базира на това, колко дълбоко желаем да погледнем в него. Като цяло IDS все още предлага най-подробния и ця- лостен преглед на иновациите за зъболекари и зъботехници. На последното издание на IDS присъстваха много повече азиатски производители. Ще видим ли някоя нова страна участник тази година? Оливър Курт: според по- следните проучвания сред из- ложителите няма да има нови страни участници. Пазари- те с най-голям брой участва- щи изложители традиционно са Германия, италия, южна Корея, Швейцария и Щати- те. в допълнение ще посреща- ме нови компании от страни като Аржентина, Австралия, Бразилия, България, Китай, Япония, израел, Пакистан, ру- сия, испания и тайван. По време на IDS 2009 фокусът беше върху имплантатните решения и CAD/CAM техноло- гиите. Ще продължи ли тази тенденция и през 2011 г.? Д-р Мартин Рикерт: очакваме много нови проду- кти и тенденции през 2011 г., но дигитализацията опре- делено ще вземе превес. тази сфера, варираща от високо- качествено сканиране на от- печатъци до фрезоване на различни, нови материали, става все по-важна. имплантологията е про- цъфтяващ сегмент от годи- ни и с времето започват да се предлагат все по-малки и по-къси импланти. дори зъ- бите с високи нива на кариес сега могат да бъдат възста- новени и да имат предишна- та си функционалност много години напред. в ендодонтия- та ефективното почиства- не на кореновите канали ос- тава една от най-важните теми. По отношение на нови- те бизнес модели се наблюда- ва сътрудничество между ла- бораториите, центровете за дистрибуция и индустрията. днес лаборатория с един- единствен работещ там чо- век може да предложи почти същото портфолио като ла- бораториите с много повече персонал. дигиталните обра- зи позволяват на специали- зираните центрове да пред- лагат на малките практики целия спектър от диагнос- тични услуги. Кои продуктови сегменти по- казват висока перспектива? Оливър Курт: растеж се усеща в много различни ден- тални сфери, което основ- но е в резултат на разши- ряването и допълнението на продуктовите оферти с обе- щаващи нови продукти и ре- шения. Най-важните сегмен- ти вероятно ще бъдат ден- талните импланти, профи- лактиката, денталната хи- гиена, козметичната сто- матология и CAD/CAM. На- ред с това обаче предвижда- ме и растеж в сферата на оборудването на дентална- та практика и функционал- ните системи за дентални- те лаборатории. Световната икономика бър- зо се възстановява. Прежи- вявал ли сте подобно разви- тие в денталната индус- трия така, както в изложбе- ния бизнес? Д-р Мартин Рикерт: Устойчивото търсене на ден- тални услуги от пациенти по- твърждава, че волята да под- държат добро здраве не е за- сегната негативно от труд- ните икономически обстоя- телства. Повечето хора зна- ят, че инвестицията в здра- вето им е инвестиция в ка- чеството им на живот и, не на последно място, инвести- ция в собственото им бъдеще. Вследствие на рецесията аме- риканската дентална индус- трия продължава да изпит- ва затруднения. Мислите ли, че това може да окаже ефект върху позицията на IDS като най-голямото дентално изло- жение в света? Д-р Мартин Рикерт: Безспорната позиция на IDS като водещото светов- но дентално изложение е ре- зултат от продължителна таргет ориентирана стра- тегия на немската дентал- на индустрия и партньора й Koelnmesse. силното при- съствие на чуждестранни из- ложители и посетители съз- дава особена атмосфера и чувство за общност, което превръща IDS в това, което е днес – международен ден- тален пазар, независещ от временните или локалните икономически развития. Ще бъде ли посветен първи- ят ден на изложението отно- во на денталните дилъри и вносители? Д-р Мартин Рикерт: определено! според повечето изложители и международни дилъри, с които говорих, де- нят на дилъра във вторник се е приел много добре в минало- то. Повечето представите- ли на индустрията оценяват факта, че специалистите са постоянно на разположение за бизнес контакти и прего- вори през целия този ден. Какво още може да се очак- ва от тазгодишното издание на IDS? Оливър Курт: в допълне- ние на зали 3, 4, 10 и 11 тази година ще отворим и зала 2 с допълнително изложбено мяс- то от 143 000 кв. м. Поради тази мярка всички изложбени зали сега ще са разположени една до друга и ще бъдат лес- нодостъпни през южния, из- точния и Западния вход, за да навигират лесно потока от посетители. Благодарим ви за това интервю. IDS е премиерната сцена за иновациите в глобалната дентална индустрия интервю с Оливър Курт, изпълнителен вицепрезидент на Koelnmesse, и д-р мартин рикерт, председател на асоциацията на немските дентални производители (VDDI) Даниел Цимерман, DTI и жанет енДерС, DT германия Òâîð÷åñêè ðåøåíèÿè êàìïàíèè Ãðàôè÷åí äèçàéí è êîïèðàéò Ïå÷àòíà è èíòåðíåò ðåêëàìà Îðãàíèçèðàíå íà ñúáèòèÿ софия 1421, кв. „Лозенец“, ул. „Липа“ 2, ап. А тел.: 02/963 000 9; 02/963 00 51; Факс: 02/963 000 9 Д-р Мартин РикертОливър P. Курт 10 стр. 10/стр. 10