Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

теНдеНЦии • КЛиНиЧНи ПриЛожеНиЯ Н овите производ- ствени техно- логии прокараха пътя на изця- ло нови лечебни стратегии. високотехноло- гичните полимерни матери- али позволяват бързото по- добряване на началните кли- нични ситуации. тези мате- риали ни помагат за дълго- срочното развиване на функ- ционалните и естетически- те характеристики. следва- щият доклад на случай опис- ва рехабилитацията на общо нарушение на твърдите зъб- ни тъкани. Младият паци- ент получи неинвазивни дъл- госрочни временни възста- новявания, като зъбите не трябваше да бъдат препари- рани инвазивно. възстановяванията бяха изработени с помощта на CAD/CAM и високотехно- логичен полимер Telio CAD (Ivoclar/Liechtenstein). този подход ни позволи да постиг- нем подобрение на първо- началната клинична ситу- ация, докато пациентът е още подрастващ. дългосроч- ният етап на носене на вре- менни конструкции форми- ра основата за окончателни- те възстановявания в по-къ- сен етап. ПървОначалната СитУаЦия в нашата практика дойде 13-годишно момче със свои- те родители поради изклю- чително преоцветените си и деформирани зъби. Негово- то желание да има нов есте- тически изглед беше разбира- емо (фиг. 1). Пациентът ни сподели, че няма болка от зъ- бите, но се оплака от соци- алния стрес, който изживя- ва поради неприятния вид на зъбите си. след оценява- нето на клиничните данни и анамнезата той беше диаг- ностициран с dentinogenesis imperfecta тип II. Предизвикателството, пред което бяхме изправени при неговото лечение, беше възрастта му, тъй като още беше подрастващ. Цел- та ни беше да постигнем не- посредствено подобряване на ситуацията, което означава- ше, че трябваше да създадем правилна морфология на зъ- бите и да коригираме верти- калното измерение на оклу- зията. освен това трябваше да се осигури надеждна ре- тенция на възстановявания- та към вече увредените зъб- ни тъкани. лечеБнО Планиране Целта на лечението беше да създадем подходяща морфоло- гия на зъбите с предна/под- държана от канините дина- мична оклузия и съответ- но да регулираме вертикал- ното й измерение. трябваше да избегнем допълнителното отнемане от зъбните тъка- ни, които вече бяха увредени, така че да дадем на пациен- та възможността да има до- бро социално и професионал- но бъдеще. Преди да завършим окон- чателните етапи от лечеб- ното планиране, ние отстра- нихме кариеса от зъби 16 и 46 и запълнихме кавитети- те с възстановителен мате- риал (Tetric EvoFlow/Ceram, Syntac; фиг. 2a и b). Направи- ха се портретни и интрао- рални снимки, за да може зъ- ботехникът да придобие впе- чатление за началната ситу- ация. взеха се алгинатни от- печатъци от горна и долна челюст за създаване на диаг- ностични модели. освен това снехме захапката в централ- на оклузия и направихме ре- гистрация с лицева дъга. тъй като съзъбието вече беше претърпяло значител- ни естетически и функцио- нални промени и при пациен- та все още следваха проце- си на растеж, лечебното пла- ниране не беше лесна задача. след като клиничните данни бяха оценени в лаборатори- ята и практиката и се об- мислиха всички предимства и недостатъци на различните възстановителни лечебни оп- ции, пациентът, заедно с не- говото семейство и екипа на практиката, се спря на след- ния лечебен план: 1. диагностични моделажи за пресъздаване на естети- ческата и функционалната морфология на зъбите. 2. определяне на естетика- та посредством наслоява- ния, с използване като осно- ва на диагностичните моде- лажи (фиг. 3). 3. Функционално оценяване на ситуацията: прехвърляне на новоустановеното верти- кално измерение към модифи- цирана шина на Мичиган. 4. Прецизни отпечатъци на неизпилените зъби. 5. дигитализиране на из- гражданията и изработване на дългосрочни временни въз- становявания от Telio CAD посредством CAD/CAM тех- нологията. 6. изпробване и финално ес- тетическо ажустиране на неинвазивните временни кон- струкции. ПреДварителнО лечение след като диагностични- те моделажи бяха съобразе- ни с предвижданите естети- чески критерии, започна те- рапията с шина за 12 седми- ци, като този етап послужи и за оценяване на функция- та. вертикалното измерение, създадено посредством диаг- ностичните моделажи, беше точно трансферирано в уста- та на пациента. През този етап пациентът имаше въз- можността да свикне с нова- та височина на оклузията. ДългОСрОчнО ПОСтавяне на временните КОнСтрУКЦии след фазата на функционално оценяване на горната и до- лната челюст се взеха много прецизни отпечатъци на не- изпилените зъби. отпечатъ- ците бяха изпратени в лабо- раторията заедно с данните от лицевата дъга. взе се ре- гистрация на централната оклузия, за да се осигури точ- ното й трансфериране – за тази цел шината на Мичиган беше разделена на сектори. временните възстановя- вания бяха изработени от Telio CAD (A2 цвят). диагнос- тичните моделажи, които ни служеха като основа за изра- ботване на възстановявани- ята чрез CAD/CAM, бяха ди- гитализирани. Процедурата имаше за резултат създава- нето на идентични по форма дългосрочни временни кон- струкции (фиг. 4а и b). Беше трудно да скрием изключително преоцветени- те зъбни тъкани с тънките временни възстановявания. За да проверим точността на прилягане и съответстви- ето на цвета, възстановява- нията бяха изпробвани в ус- тата с използването на гли- церинов гел с различни цве- тове (пробни пасти с висока стойност на цветова наси- теност +2 и +3 от профе- сионалния комплект Variolink Veneer; фиг. 5). ПОСтавяне На базата на изпробването с тестващите пасти беше из- бран двойнополимеризиращ, Неинвазивен дългосрочен метод за изработване на временни конструкции с високотехнологичен полимерПрОф. Даниел еДелхОф и йОзеф швайгер, германия 1 399 а П а а Ва а а а а а а а 1 399 а С , . „Ма Л а“ 191, Т .: 02/93 15 137, 0897 961 399 e-mail: artdental@abv.bg, www.artdentalstudio.com П а а Ва а а а а а а а 1 399 а С , . „Ма Л а“ 191, Т .: 02/93 15 137, 0897 961 399 e-mail: artdental@abv.bg, www.artdentalstudio.com Фиг. 1: Първоначалната ситуация: изключително преоцветени зъби и дисхармония в размера и формата на зъбите вследствие вродена дисплазия. – Фиг. 2а и b: Зъби 16 и 46 са изключително увредени. Емайлът беше отчупен. – Фиг. 3: Изпробване на диагностичните наслоявания. На базата на из- гражданията беше направен диагностичен шаблон (термоформиращо се фолио Duran 0.5 мм), който се запълни с материал за временни конструк- ции и се постави върху зъбите, които бяха изолирани с течен вазелин. Фиг. 4а и b: Дългосрочните временни конструкции бяха изработени по системата CAD/CAM с използването на високотехнологичен полимер Telio CAD на основата на диагностичните изграждания. Те помогнаха за подобряване на естетическия изглед и за оценяване на вертикалното измерение на захапката през етапа на растеж при пациента. – Фиг. 5: Дългосрочните временни конструкции бяха изпробвани с помощта на тестващи пасти с различни цветове. Разделената шина Michigan ни помогна за точното трансфериране на височината на захапката. Фиг. 1Фиг. 4а Фиг. 4b Фиг. 5 Фиг. 1 Фиг. 2a Фиг. 2б Фиг. 3 12 стр. 12/стр. 12